Wijziging Regeling statistieken goederenverkeer

Regeling van de Minister van Economische zaken van 15 november 2007, nr. WJZ 7134091, tot wijziging van de Regeling statistieken goederenverkeer

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 38c, eerste en derde lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek;

Besluit:

Artikel I

De Regeling statistieken goederenverkeer1 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 3, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt de zinsnede ‘kan gebruik worden gemaakt’ vervangen door: wordt gebruik gemaakt.

b. In onderdeel a wordt de puntkomma aan het slot vervangen door: , of.

B

In artikel 5, eerste lid wordt de zinsnede ‘van de Europese Unie ontvangen of’ vervangen door: van de Europese Unie ontvangen en € 900.000 aan waarde van de per jaar.

C

In artikel 5, tweede lid, wordt de zinsnede ‘2005, 2006 en 2007’ vervangen door: 2008, 2009 en 2010.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 november 2007.
De Minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven.

Toelichting

1. Aanlevering gegevens

De formulering van artikel 3 van de Regeling statistieken goederenverkeer bleek in de praktijk voor onduidelijkheid te zorgen. Het eerste lid bepaalde dat voor het doen van bepaalde opgaven gebruik kon worden gemaakt van in dat artikellid genoemde gegevensdragers. Beoogd was te bepalen dat een van de genoemde gegevensdragers moest worden benut (behoudens indien het tweede lid van artikel 3 van toepassing is). De bepaling ‘kan gebruik worden gemaakt’ leidde tot enig misverstand over wie besliste op welke wijze de gegevens aangeleverd dienen te worden. Door de bewoordingen van de aanhef van artikel 3 te wijzigen en de opsomming van het eerste lid ervan alternatief te maken wordt de onduidelijkheid opgelost.

2. Statistische drempels

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de ruimte die de Europese regelgeving biedt, opdat de administratieve lasten iets zullen afnemen. Hiertoe wordt de in artikel 5 vervatte drempelwaarde waarboven berichtgevers verplicht zijn tot opgave ten behoeve van Intrastat, verhoogd.

In 2005 is ervoor gekozen om de drempel voor de verwervingen uit- en de leveringen naar de lidstaten uit praktische overwegingen gelijk te houden. De drempel van € 400.000,– betekende dat voor de verwervingen de grens van 97% waarneming was bereikt, maar voor de leveringen was er nog een bepaalde ruimte beschikbaar. Verdergaande automatisering heeft intussen het praktische bezwaar van verschillende drempels teniet gedaan. Met deze wijziging wordt de beschikbare ruimte benut. De vaststelling van de drempel geldt voor de komende drie jaren, 2008 tot en met 2010.

3. Administratieve lasten

Met deze drempelverhoging worden volgens de netto berekening van de lastendruk nogmaals circa 1500 responderende bedrijven vrijgesteld van het verstrekken van informatie over de intracommunautaire leveringen. De administratieve lasten ten gevolge van de statistiek van de internationale handel verminderen hierdoor netto met ongeveer 8,4%. Dit leidt tot een totale daling van de structurele administratieve lasten van ongeveer € 690.000. De regeling is ter toetsing aangeboden aan ACTAL, die heeft besloten de regeling niet te selecteren voor een advies.

De Minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

  • 1

    Stcrt. 2004, 252.

Naar boven