Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2007, 224 pagina 8Overig

Vaststelling bedragen Besluit bekostiging financieel toezicht voor 2007

Regeling tot wijziging van de Regeling van de Minister van Financiën van 11 januari 2007, nr. FM 2007-02827 M, Directie Financiële Markten, tot vaststelling voor 2007 van de bedragen, bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Besluit bekostiging financieel toezicht (Stcrt. 10)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 9 van het Besluit bekostiging financieel toezicht;

Besluit:

Artikel I

De Regeling van de Minister van Financiën van 11 januari 2007 tot vaststelling voor 2007 van de bedragen, bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Besluit bekostiging financieel toezicht (Stcrt. 10)1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel x, wordt na ‘wet’ toegevoegd: , niet zijnde een aanvraag als bedoeld onder y.

2. In het eerste lid wordt onderdeel y geletterd onderdeel z.

3. Na het eerste lid, onderdeel x, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

y. € 180 per uur dat er werkzaamheden worden verricht voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van de wet, voor het in de uitoefening van een beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit, met een maximum van € 100.000;

4. Aan het eerste lid wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel z (nieuw) door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

aa. € 180 per uur dat er werkzaamheden worden verricht voor behandeling van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, van de wet, met een maximum van € 150.000.

5. Het tweede lid, onderdeel g, komt te luiden:

g. € 180 per uur dat er werkzaamheden worden verricht voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:96, tweede lid, van de wet voor het in de uitoefening van een beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit; met een maximum van € 100.000;.

6. Aan het tweede lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

h. € 180 per uur dat er werkzaamheden worden verricht voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:26, derde lid, van de wet, met een maximum van € 150.000.

7. Het derde lid, onderdeel a, komt te luiden:

a. € 180 per uur dat er werkzaamheden worden verricht voor de behandeling van een aanvraag van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 5:32, eerste lid, van de wet, met een maximum van € 150.000:

B

Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6

1. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel h, van het besluit, wordt vastgesteld op: € 23.100.

2. Het bedrag, bedoeld in artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van het besluit, wordt vastgesteld op: € 4.600.

3. Het bedrag, bedoeld in artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van het besluit, wordt vastgesteld op:

a. 0.0077% van het totale bedrag dat door de bieder wordt betaald voor de effecten die door hem worden verkregen door middel van een openbaar bod, met een maximum van € 630.000;

b. € 7.200 voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:81, derde lid, van de wet;

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën, W.J. Bos.

Toelichting

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van de Regeling van de Minister van Financiën van 11 januari 2007 tot vaststelling voor 2007 van de bedragen, bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Besluit bekostiging financieel toezicht (Stcrt. 10). De wijziging onder A houdt verband met de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten. De wijziging onder B houdt verband met de Wet van 24 mei 2007 tot uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod (Stb. 202).

De Minister van Financiën,

W.J. Bos

  • 1

    Stcrt. 2007, 10; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 21 april 2007, Stcrt. 76.