Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2007, 224 pagina 10Besluiten van algemene strekking

Besluit aanwijzing vervoersdienst College van Gedeputeerde Staten provincie Overijssel en Drenthe openbaar vervoer per trein

Besluit tot aanwijzing vervoersdienst waarvoor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein.

23 oktober 2007

Nr. HDJZ/S&W/2007-1242

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

In overeenstemming met het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe;

Gelet op artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

1. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

Vervoersdienst:

Stations:

Zwolle-Gramsbergen, als onderdeel van de vervoersdienst Zwolle–Emmen

Zwolle, Dalfsen, Ommen, Mariënberg, Hardenberg, Gramsbergen

2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 8 december 2007.

Artikel 2

1. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

Vervoersdienst:

Stations:

Gramsbergen–Emmen, als onderdeel van de vervoersdienst Zwolle–Emmen

Gramsbergen, Coevorden, Dalen, Nieuw-Amsterdam, Emmen Bargeres, Emmen

2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 8 december 2007.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.C. Huizinga-Heringa.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, ter attentie van de Hoofddirectie Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX te Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

– naam en adres van de indiener;

– de dagtekening;

– vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

– een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Toelichting

Artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000 bepaalt dat decentrale overheden het bevoegde gezag kunnen zijn ten aanzien van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein, voor de bij algemene maatregel van bestuur dan wel in overeenstemming met het betrokken bestuur aangewezen vervoersdiensten.

In het onderhavige besluit wordt de vervoersdienst aangewezen die de daarbij aangegeven stations verbindt waarvoor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het concessieverlenende bestuursorgaan dan wel het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe het concessieverlenende bestuursorgaan is. Hiermee wordt bewerkstelligd dat het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe bevoegd zijn om voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor het verlenen van een concessie voor regionaal openbaar vervoer per trein vanaf 9 december 2007.

Het College van Gedeputeerde staten van de provincie Overijssel en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben afspraken gemaakt over de vervoersdienst Zwolle–Emmen. Afgesproken is dat het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel bevoegd wordt voor het verlenen van een concessie voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de verbinding tussen de stations Zwolle, Dalfsen, Ommen, Mariënberg, Hardenberg en Gramsbergen van de vervoersdienst Zwolle–Emmen en het College van gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe bevoegd wordt voor de verbinding tussen de stations Gramsbergen, Coevorden, Dalen, Nieuw-Amsterdam, Emmen Bargeres en Emmen van deze vervoersdienst.

Voor de vervoersdienst Zwolle–Emmen dragen het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe zorg voor een goede afstemming, omdat de vervoersdienst over het grondgebied van de provincies Overijssel en Drenthe loopt, en omdat de provincie Overijssel en de provincie Drenthe beide concessieverlenende bevoegdheid hebben voor een gedeelte van de totale vervoersdienst Zwolle–Emmen.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa