Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2007, 220 pagina 19Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Warenwetregeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 november 2007, nr. VGP/PSL 2805127, houdende wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 13a, derde lid, onder a, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levenmiddelen;

Besluit:

Artikel I

Bijlage II van de Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De specificaties, opgenomen bij de bestrijdingsmiddelen die tevens zijn vermeld in bijlage A bij deze regeling, worden vervangen door de in die bijlage opgenomen specificaties.

2. De in bijlage B genoemde bestrijdingsmiddelen worden met de in de kolommen opgenomen tekst op alfabetische wijze ingevoegd.

3. In de rubriek voetnoten wordt opgenomen voetnoot 25):

25) de metabolieten van flonicamid zijn:

TFNG: 4-trifluormethylnicotinezuur

TFNA: N-(trifluormethylnicotinoyl)glycine

TFNA-AM: 4-trifluormethylnicotinamide

4. Aan het slot van het onderdeel Motief worden de volgende regels toegevoegd:

74. Uitbreiding toelating.

75. Voorlopige toelating in het kader van richtlijn 91/414/EEG

76. Nieuw maximumgehalte naar aanleiding van vervoederingsstudie met koeien.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink.

Bijlage A

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Voetnoot

Motief

epoxiconazool

geen

epoxiconazool

granen

0,1

  
   

vlees (uitgezonderd vet, nieren en lever)

0,01

  
   

lever

0,1

 

76

   

nieren

0,2

  
   

melk

0,02

  
   

overige

0,05*

  
       

haloxyfop

geen

haloxyfop (som van R- en S-isomeren)

wortelen

0,1

 

74

   

uien

0,2

 

74

   

prei

0,1

 

74

   

bonen (peulvruchten)

0,1

 

74

   

erwten (peulvruchten)

0,1

 

74

   

aardappelen

0,1

  
   

koolzaad

0,2

  
   

koolzaadolie

1

  
   

vlees, lever en vet van slachtdieren

0,01

 

76

   

nieren van slachtdieren

0,02

 

76

   

melk

0,01

 

76

   

overige

0,05*

  
       

tebuconazool

geen

tebuconazool

pruimen

0,2

 

74

   

tafel- en wijndruiven

2

  
   

spruitjes

0,5

  
   

sluitkool

1

  
   

prei

0,5

  
   

overige

0,05*

  

Bijlage B

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Voetnoot

Motief

flonicamid

     

75

       

a) plantaardige producten

TFNG en TFNA

som van flonicamid en TFNG en TFNA, uitgedrukt als flocinamid

pitvruchten

0,2

25)

75

   

aardappelen

0,1

25)

75

   

tarwe

2

25)

75

   

overige plantaardige producten

0,05*

25)

75

       

b) dierlijke producten

TFNA-AM

som van flonicamid en TFNA-AM, uitgedrukt als flonicamid

dierlijke producten

0,05*

25)

75

       

fluoxastrobin

     

75

       

a) plantaardige producten

geen

som van E- en Z-fluoxastrobin

tarwe

0,05

 

75

   

gerst

0,5

 

75

   

overige plantaardige producten

0,02*

 

75

       

b) dierlijke producten

fenoxyhydroxypyrimidine (M55)

som van E- en Z-fluoxastrobin en M55, uitgedrukt als fluoxastrobin

vlees, lever en vet van slachdieren

0,05

 

75

   

nieren van slachtdieren

0,1

 

75

   

overige dierlijke producten

0,05*

 

75

       

prothioconazool

     

75

       

a) plantaardige producten

desthioprothioconazool

som van desthioprothioconazool en prothioconazool, uitgedrukt als prothioconazool

gerst

0,05

 

75

   

overige plantaardige producten

0,01*

 

75

       

b) dierlijke producten

desthioprothioconazool

desthioprothioconazool

vlees van slachtdieren

0,05

 

75

   

overige dierlijke producten

0,01*

 

75

Toelichting

Deze regeling strekt tot aanpassing van de Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen.

De aanpassing betreft uitbreiding van toepassingen van diverse bestrijdingsmiddelen en uitbreiding van het aantal bestrijdingsmiddelen waarvoor (voorlopige) maximaal toegelaten residuen door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zijn vastgesteld.

De ontwerpregeling is op 30 januari 2007 gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees parlement en de Raad 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PbEG L 204). Zij is op 1 mei 2007 tevens gemeld aan het Secretariaat van de Wereld Handelsorganisatie, ter voldoening aan punt 5 van Bijlage B van het op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen verdrag inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen (Trb. 1994, 235).

Deze notificaties zijn noodzakelijk, aangezien de ontwerpregeling technische voorschriften bevat.

Naar aanleiding van deze notificaties heeft Spanje over de ontwerpregeling opgemerkt dat er in Spanje andere maximaal toegelaten residulimieten gelden.

De Nederlandse autoriteiten hebben daarop geantwoord dat de regelgeving voorziet in een systeem van wederzijdse erkenningen en importtoleranties, waardoor er feitelijk geen sprake is van een handelsbelemmering.

Voorts hebben enkele bedrijven uit de Verenigde Staten in het kader van de WTO-notificatie aangegeven dat zij het betreuren dat enkele normen zoals zijn opgenomen in deze aanpassing van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen niet overeenkomen met de normen zoals zij gelden in de Verenigde Staten.

Een en ander heeft niet tot aanpassing van de ontwerpregeling geleid.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

  • 1

    Stcrt. 1984, 54; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 3 juli 2007 (Stcrt. nr. 130).