Regeling zonekaart spoorwegen

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 januari 2007, nr. LMV 2007005931, houdende vaststelling van de kaart, bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder (Regeling zonekaart spoorwegen)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 1.3 van het Besluit geluidhinder;

Besluit:

Artikel 1

De kaart, bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling zonekaart spoorwegen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag.

Den Haag, 25 januari 2007.
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, P.L.B.A. van Geel.

Toelichting

Deze regeling is een uitvloeisel van de fasegewijze herziening van de Wet geluidhinder. Bij wet van 5 juli 2006, houdende wijziging van de Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase, Stb. 2006, 350) zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in de Wet geluidhinder. Deze regeling strekt ter uitvoering van de gewijzigde wet en onderliggende regelgeving.

Ter uitvoering van artikel 1.3 van het Besluit geluidhinder is in deze regeling de kaart, bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder, vastgesteld.

Voorheen was deze zogenaamde zonekaart opgenomen als bijlage bij het Besluit geluidhinder spoorwegen. Ingevolge artikel 1.3 van het Besluit geluidhinder wordt de kaart bij ministeriële regeling vastgesteld. In deze regeling wordt hieraan uitvoering gegeven. Er zijn geen wijzigingen aangebracht aan de kaart.

Het Besluit geluidhinder is van toepassing op de spoorwegen die zijn opgenomen in de bijlage opgenomen kaart. Bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat betrekking heeft op gronden binnen de zone worden na een ingesteld akoestisch onderzoek de bepalingen van het Besluit geluidhinder in acht genomen. Bij aanleg of wijziging van een spoorweg wordt het onderzoek naar de effecten binnen de zone en de eventueel te treffen maatregelen, door de spoorwegexploitant (Prorail) uitgevoerd.

Uitgangspunt voor vermelding op de kaart is dat alle spoorlijnen waarop daadwerkelijk spoorverkeer plaatsvindt of naar verwachting zal (kunnen) plaatsvinden opgenomen zijn. Voor lijnen die niet zijn opgenomen, is het Besluit geluidhinder niet van toepassing. Zo hoeft bij het opnemen van nieuwe woningen in een bestemmingsplan in de nabijheid van een niet-gezoneerde lijn geen akoestisch onderzoek plaats te vinden en is er dus geen toetsing aan het Besluit geluidhinder. Ingevolge artikel 1.4 van het Besluit geluidhinder zijn behalve de betrokken spoorwegen ook de daarbij behorende zones aangegeven op de kaart.

Per 1 januari 2007 zijn de gewijzigde Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder in werking getreden. Vanaf die datum is het Besluit geluidhinder spoorwegen vervallen. Ter waarborging van de continuïteit in de regelgeving is het daarom noodzakelijk de onderhavige regeling terug te laten werken tot en met 1 januari 2007. Gelet op het feit dat in feite de eerder bestaande regeling wordt voortgezet, hoeft hiertegen geen bezwaar te bestaan.

Toelichting bij de kaart

De kaart, bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder, waarop aangegeven staat welke spoorwegen gezoneerd zijn en hoe breed de zones zijn, is opgedeeld in een aantal deelkaarten. Op de deelkaarten is het trajectnummer (tussen twee knooppunten) aangegeven. Uit de bijbehorende tabel is af te lezen wat de zonebreedte van een traject is. De zonebreedten zijn enkelzijdig weergegeven en worden gemeten vanaf de buitenste spoorstaaf. De trajectnummers komen overeen met de nummers in het databestand (het ‘Akoestisch spoorboekje’).

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Naar boven