Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Autoriteit Financiële MarktenStaatscourant 2007, 211 pagina 18Overig

Aanpassingen Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Besluit van 29 oktober 2007, houdende aanvulling van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van 15 november 2006, houdende regels voor het gedragstoezicht op financiële ondernemingen op grond van de Wet op het financieel toezicht (wijziging Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft)

De Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Besluit:

Artikel I

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2:1, vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

de tekst ‘in artikel 2:2, vierde lid’ wordt vervangen door ‘in artikel 52, derde lid, Bgfo’

B

Artikel 2:2, vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

Na ‘bedoeld in artikel 52, vijfde lid van het besluit’ wordt de tekst ‘niet zijnde van een beleggingsinstelling’ ingevoegd.

C

Artikel 3:3, eerste lid onderdeel a wordt als volgt gewijzigd:

De tekst ‘bedoeld in artikel 3:4, vijfde lid’ wordt vervangen door ‘bedoeld in artikel 3:5, vijfde lid’.

D

Artikel 3:16 komt als volgt te luiden:

‘Indien een index wordt gevolgd of een index als vergelijkingsmaatstaf wordt gehanteerd, vermeldt de financiële bijsluiter welke index wordt gevolgd of welke index als maatstaf voor de behaalde resultaten van de beleggingsinstelling wordt gebruikt.’

Toelichting: het artikel is zo gewijzigd ten opzichte van artikel 17 van de Nrfd, dat duidelijk is dat het artikel zowel ziet op de situatie dat een index wordt gevolgd (tracker) als op de situatie dat een index alleen als vergelijkingsmaatstaf wordt gebruikt.

E

Artikel 3:21, eerste lid komt te luiden:

‘1. De financiële bijsluiter bevat in de vorm van een staafdiagram de beleggingsresultaten van de tien voorafgegane, afgesloten boekjaren. De gerealiseerde rendementen worden uitgedrukt in procenten verandering van de intrinsieke waarde tussen begin en einde van het boekjaar.’

Artikel 3:21, derde lid, eerste volzin komt te luiden:

‘Indien een bepaalde index door de beleggingsinstelling wordt gevolgd of als vergelijkingsmaatstaf wordt gebruikt, worden de in het verleden behaalde resultaten van deze index in hetzelfde staafdiagram gepresenteerd.’

Toelichting: de eerste volzin van het derde lid maakt duidelijk dat het artikel zowel ziet op de situatie dat een index wordt gevolgd (tracker) als op de situatie dat een index alleen als vergelijkingsmaatstaf wordt gebruikt.’

F

Artikel 6:1 aanhef wordt als volgt gewijzigd:

De tekst ‘wordt onderscheiden tussen’ wordt vervangen door ‘wordt onderscheid gemaakt tussen’.

G

De artikelen 6:4, 6:5, 6:6, 6:7, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:12, 6:13, 6:21, 6:22, 6:23 en 6:24 komen te vervallen.

Toelichting: de bovenstaande artikelen komen te vervallen doordat de uitvoeringsrichtlijn (2006/73/EG) (Uitvoeringsrichtlijn) van de Richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID) vergelijkbare artikelen kent die in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) worden geïmplementeerd. Voor artikel 6:12 geldt dat het verbod op ‘churning’, dat in dit artikel was geregeld, is opgenomen in de in artikel 84 van het BGfo.Voor een nadere toelichting van de aanpassing van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële onderneming Wft (Nrgfo) wordt verwezen naar de toelichting bij het BGfo.

H

Artikel 6:2 komt als volgt te luiden:

De bewaaradministratie betreffende financiële instrumenten van een beleggingsonderneming voldoet aan het bepaalde in 9.26 van bijlage 9.

Toelichting: het artikel wordt gewijzigd omdat de implementatie van de Uitvoeringsrichtlijn in het BGfo tot gevolg heeft dat bijlage 9 van de Nrgfo bijna in het geheel komt te vervallen. Het bepaalde in 9.26 onder 1 tot en met 3 blijft behouden in verband met de artikelen 6:14 tot en met 6:20 van de Nrgfo waarin vermogensscheiding is geregeld. Het voorgaande wordt met de aangepaste tekst van artikel 6:2 verduidelijkt.

I

Artikel 6: 16, eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

De tekst ‘in onderdeel b of h van de definitie van verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1 van de wet’ wordt vervangen door ‘in onderdeel b of c van de definitie van verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1 van de wet’.

Toelichting: de verwijzing naar de beleggingsdiensten b en h wordt vervangen doordat de definitie van verlenen van beleggingsdiensten in de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 31 086 nr. 1 is aangepast. De bedoelde beleggingsdienst h (individueel vermogensbeheer) is in artikel 1:1 van de wet nu in onderdeel d van de definitie van verlenen van beleggingsdiensten opgenomen.

J

Artikel 6: 17, eerste lid komt als volgt te luiden:

De tekst ‘in onderdeel d van de definitie van verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1 van de wet’ wordt vervangen door ‘in onderdeel a van de definitie van verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1 van de wet’.

Toelichting: de verwijzing naar de beleggingsdiensten d wordt vervangen doordat de definitie van verlenen van beleggingsdiensten in de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 31 086 nr. 1 is aangepast. De bedoelde beleggingsdienst d (aanbieden van een beleggersgiro) in artikel 1:1 van de wet wordt nu onder onderdeel a van de definitie van verlenen van beleggingsdiensten geschaard.

Artikel 6:17 eerste lid onderdeel m wordt als volgt gewijzigd:

‘De beleggersgiro richt de bedrijfsvoering zodanig in dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering van zijn bedrijf waarborgt overeenkomstig de artikelen 31 eerste, tweede en derde lid, 31b, 35 eerste, tweede en vierde lid en 165 eerste lid onderdeel a tot en met c BGfo’.

Toelichting: in het huidige artikel wordt in artikel 6:17, eerste lid onderdeel m niet meer de formulering ‘administratieve organisatorische en interne controle procedures’ (AO/IC) gehanteerd om beter aan te sluiten bij de gehanteerde begrippen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). In de Wft is het begrip AO/IC ter voorkoming van de verwarring met het gelijkluidende maar naar strekking beperktere begrip AO/IC dat accountants bijvoorbeeld in het kader van de controle van de jaarrekening hanteren, vervangen door het begrip ‘bedrijfsvoering’. De aangepaste formulering is daardoor niet van inhoudelijke aard.

In onderdeel m van dit artikel werd verwezen naar de artikelen 9.2 tot en met 9.5 en 9.7 tot en met 9.25 en 9.27 van bijlage 9 van de Nrgfo. De bevoegdheid voor de AFM om op grond van artikel 35, eerste lid, regels te stellen voor beleggingsondernemingen met betrekking tot gedragsaspecten van de bedrijfsvoering is vervallen omdat soortgelijke eisen zijn opgenomen in het BGfo. Artikel 6:2 en bijlage 9 van de Nrgfo zijn daarom grotendeels overbodig geworden. Om deze reden wordt het merendeel van de verwijzingen naar de artikelen uit bijlage 9 Nrgfo vervangen door verwijzingen naar de vergelijkbare artikelen 31 eerste, tweede en derde, 31b, 35, eerste, tweede en vierde lid en 165 eerste lid onderdeel a tot en met c van het BGfo. Het merendeel van het bepaalde in de artikelen 9.2 tot en met 9.5, bijlage 9, Nrgfo, die nu komen te vervallen, kan worden geschaard onder het bepaalde in de artikelen 31 eerste, tweede en derde en 31b BGfo. Hierdoor wordt de verwijzing naar de artikelen 9.2 tot en met 9.5 bijlage 9, Nrgfo vervangen door een verwijzing naar de artikelen 31 eerste, tweede en derde lid en 31b BGfo. Artikel 9.9 (fondsenbalans) komt eveneens te vervallen. Het bepaalde in dit artikel kan worden geschaard onder het bepaalde in artikel 165, eerste lid onderdeel a tot en met c, BGfo. Om deze reden wordt de verwijzing naar artikel 9.9, bijlage 9, Nrgfo vervangen door een verwijzing naar artikel 165, eerste lid onderdeel a tot en met c, BGfo. Artikel 9.27, bijlage 9, Nrgfo komt te vervallen omdat de eisen die in dit artikel aan geautomatiseerde systemen worden gesteld nu onder artikel 31b BGfo worden geschaard. Hierdoor is artikel 9.27, bijlage 9, Nrgfo overbodig geworden. Om deze reden wordt de verwijzing naar artikel 9.27, bijlage 9, Nrgfo vervangen door een verwijzing naar artikel 31b BGfo. Onder artikel 35, eerste en tweede lid, Bgfo worden ook gegevens begrepen over de afwikkeling van transacties, zoals in artikel 9.17, eerste lid, Nrgfo is bepaald. Nu 9.17 komt te vervallen, wordt de verwijzing naar dit artikel vervangen door een verwijzing naar artikel 35 eerste en tweede lid, BGfo. Voor een nadere toelichting van de aanpassing van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële onderneming Wft (Nrgfo) wordt verwezen naar de toelichting bij het BGfo.

K

Artikel 6:18 onderdeel b laatste gedachtestreepje wordt als volgt gewijzigd:

‘De bewaarinstelling richt de bedrijfsvoering zodanig in dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering van haar bedrijf waarborgt overeenkomstig de artikelen 31eerste, tweede en derde, 31b, 35 eerste, tweede en vierde lid en 165 eerste lid onderdeel a tot en met c BGfo’.

Toelichting: de formulering van het huidige artikel is aangepast. Het begrip ‘bedrijfsvoering’ wordt in de huidige bepaling gehanteerd in plaats van het begrip AO/IC. In dit artikel werd voorts verwezen naar de artikelen 9.2 tot en met 9.5 en 9.7 tot en met 9.25 en 9.27 van bijlage 9 van de Nrgfo. De verwijzingen naar het merendeel van deze artikelen zijn vervangen door verwijzingen naar vergelijkbare artikelen uit het BGfo. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 6:17, eerste lid onderdeel m, Nrgfo.

L

Bijlage 6 wordt als volgt gewijzigd:

De verwijzing naar ‘artikel 3:27’ in bijlage 6 onder het kopje ‘Samenvatting’ wordt vervangen door ‘artikel 4:1’.

Toelichting: de verwijzing naar artikel 3:27 Nrgfo is aangepast omdat niet artikel 3:27, maar artikel 4:1 Nrgfo het beleggingsobjectprospectus regelt.

M

Bijlage 9 komt in het geheel te vervallen met uitzondering van 9.26. Met dien verstande dat het bepaalde onder 4 in 9.26 van bijlage 9 wel komt te vervallen.

Toelichting: bijlage 9 is een uitwerking van artikel 6:2. Artikel 6:2 wordt aangepast en is beperkt tot de bewaaradministratie inzake financiële instrumenten van een beleggingsonderneming. Hierdoor komen de overige artikelen uit bijlage 9 te vervallen. Het bepaalde onder 4 in 9.26 van bijlage 9 komt te vervallen omdat in dit onderdeel wordt verwezen naar artikelen uit de Nrgfo die komen te vervallen.Voor een nadere toelichting van de aanpassing van de Nrgfo wordt verwezen naar de toelichting bij het BGfo.

N

De artikelen 10.1, 10.2, 10.3, 10.5 en 10.6 uit bijlage 10 komen te vervallen.

Toelichting: de bovenstaande artikelen komen te vervallen omdat de Uitvoeringsrichtlijn reclame regels uitputtend regelt en deze reclame regels in het BGfo worden geïmplementeerd. Artikel 10.4 kan blijven bestaan omdat het een vormvoorschrift betreft. Vormvoorschriften vallen buiten het toepassingsgebied van de MiFID. Het bepaalde in 10.1 is opgenomen in het artikel 51a, achtste lid, BGfo. Voor een nadere toelichting van de aanpassing van de Nrgfo wordt verwezen naar de toelichting bij het BGfo.

Artikel II

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 1 november 2007 in werking.

Amsterdam, 29 oktober 2007.
Voorzitter, J.F. Hoogervorst.Bestuurslid, P.M. Koster.