Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2007, 210 pagina 14Besluiten van algemene strekking

Wijziging Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Woningen, Wijken en Integratie

Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 21 oktober 2007, nr. DGWWI/SR 2007096462, Directoraat-Generaal Wonen, Directie Beleidsontwikkeling, houdende wijziging van het Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Wonen, Wijken en Integratie

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur SenterNovem van 18 oktober 2007;

Besluit:

Artikel I

Het Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Wonen, Wijken en Integratie1 wordt gewijzigd als volgt:

A.

In Bijlage 1 wordt toegevoegd: Regeling verplichte afkoop hoogniveaurenovatie 2007.

B.

In Bijlage 1 wordt toegevoegd: Regeling verplichte afkoop voorzieningen particuliere huurwoningen 2007.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 oktober 2007.
De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, C.P. Vogelaar.

  • 1

    Staatscourant 24 september 2007, nr. 184.