Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2007, 21 pagina 10Overig

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Economische Zaken beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945

15 november 2006

Nr. C/S&A/06/3019

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 1 november 2006, arc-2006.03203/6);

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Economische Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden over de periode vanaf 1945’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 15 november 2006.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de Algemene Rijksarchivaris, ArchiefachterstandenPWAA, M.W. van Boven.De Minister van Economische Zaken,
namens deze:
de Project Directeur,Project Wegwerken, A. van der Kooij.