Wijziging diverse regelingen in verband met de invoering van een online registratie van de gecontroleerde afgifte en inname van kentekenplaten en enkele andere wijzigingen

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot wijziging van diverse regelingen in verband met de invoering van een online registratie van de gecontroleerde afgifte en inname van kentekenplaten en enkele andere wijzigingen

18 oktober 2007

Nr. HDJZ/AWW/2007-1293

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 36, achtste lid, 50, vijfde lid, 62, vierde lid, 70a, derde lid, 70e, derde lid, 70h, van de Wegenverkeerswet;

Besluit:

Artikel I

De Erkenningsregeling lamineerders1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 6 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a

Datacommunicatieapparatuur

De aanvrager van de erkenning beschikt over voor de erkenning door de Dienst Wegverkeer goedgekeurde datacommunicatieapparatuur, geschikt voor communicatie in een door de RDW geaccepteerd netwerk.

B

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. Voorafgaand aan de levering van blanco-kentekenplaten, die voorzien zijn van een lamineercode, meldt de erkenninghouder bij de RDW, op door deze dienst te bepalen wijze, de volgende gegevens:

a. de lamineercodes;

b. de hoeveelheid blanco-kentekenplaten;

c. de soort, de kleur en het model van de blanco-kentekenplaten;

d. de kentekenplatenfabrikant aan wie de blanco-kentekenplaten worden geleverd.

2. Het derde en vierde lid vervallen.

3. Het vijfde lid wordt vernummerd tot derde lid.

C

Onder vervanging van ‘, en’ door een punt aan het einde van artikel 20, eerste lid, onderdeel f, vervalt onderdeel g.

D

Artikel 20a, vierde lid, komt te luiden:

4. De registratie, bedoeld in het derde lid, wordt gedurende twee jaar op de productieplaats bewaard.

E

Aan artikel 20b wordt na het tweede lid een nieuw lid toegevoegd, luidende:

3. De registratie, bedoeld in het eerste lid, wordt gedurende twee jaar op de productieplaats bewaard.

Artikel II

De Erkenningsregeling fabrikanten kentekenplaten2 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, eerste lid wordt ‘afgekeurde kentekenplaten’ vervangen door: afgekeurde blanco-kentekenplaten en afgekeurde kentekenplaten.

B

In artikel 3, derde lid, wordt ‘een apparaat waarmee keurmerk en datum kunnen worden aangebracht’ vervangen door: een apparaat waarmee een keurmerk kan worden aangebracht.

C

Na artikel 6 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a

Datacommunicatieapparatuur

De aanvrager van de erkenning beschikt over voor de erkenning door de RDW goedgekeurde datacommunicatieapparatuur, geschikt voor communicatie in een door de RDW geaccepteerd netwerk.

D

Artikel 10 vervalt.

E

Artikel 15, eerste lid, komt te luiden:

1. De erkenninghouder neemt uitsluitend blanco-kentekenplaten in ontvangst van een erkende lamineerder, die zijn voorzien van het door de lamineerder aangebrachte waarmerk, indien dat is voorgeschreven. De erkenninghouder meldt binnen één week na de ontvangst van blanco-kentekenplaten, die op grond van de Regeling kentekens en kentekenplaten voorzien zijn van een lamineercode, bij de RDW op een door deze dienst te bepalen wijze, de volgende gegevens:

a. de lamineercodes;

b de hoeveelheid blanco-kentekenplaten;

c. de soort, de kleur en het model van de blanco-kentekenplaten;

d. de lamineerder die de blanco-kentekenplaten heeft geleverd.

F

Artikel 16 vervalt.

G

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste en tweede lid komen te luiden:

1. De erkenninghouder vernietigt de blanco-kentekenplaten die beschadigd zijn, dan wel niet aan de eisen van de Regeling kentekens en kentekenplaten of de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000 voldoen binnen één week na constatering, dan wel retourneert die kentekenplaten aan de betrokken lamineerder.

2. Indien de erkenninghouder blanco-kentekenplaten, die op grond van de Regeling kentekens en kentekenplaten voorzien zijn van een lamineercode, retourneert, meldt deze bij de Dienst Wegverkeer, op de door deze dienst te bepalen wijze, de volgende gegevens:

a. de lamineercodes;

b. de hoeveelheid blanco-kentekenplaten;

c. de soort, de kleur en het model van de blanco-kentekenplaten;

d. de lamineerder die de blanco-kentekenplaten heeft geleverd.

2. Het derde en vierde lid vervallen.

3. Het vijfde lid wordt vernummerd tot derde lid en komt te luiden:

3. Indien de erkenninghouder blanco-kentekenplaten, die voorzien behoren te zijn van een Lamineercode, vernietigt, meldt deze bij de Dienst Wegverkeer, op een door deze dienst te bepalen wijze, de volgende gegevens:

a. de lamineercodes;

b. de hoeveelheid blanco-kentekenplaten;

c. de soort, de kleur en het model van de blanco-kentekenplaten.

H

Artikel 18, tweede lid, komt te luiden:

2. Kentekenplaten die niet aan de eisen voldoen, worden binnen één week na de controle vernietigd. De erkenninghouder meldt met betrekking tot deze kentekenplaten, die voorzien behoren te zijn van een lamineercode, bij de Dienst Wegverkeer, op een door deze dienst te bepalen wijze, de volgende gegevens:

a. de lamineercodes;

b. de hoeveelheid blanco-kentekenplaten;

c. de soort, de kleur en het model van de blanco-kentekenplaten.

I

Artikel 19 vervalt.

J

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘Regeling legitimatiebewijzen kentekenbewijzen en kentekenplaten’ vervangen door: Regeling legitimatievoorschriften kentekenbewijzen en kentekenplaten.

2. In het vierde lid wordt ‘voorziet de erkenninghouder’ vervangen door: voorziet de erkenninghouder tot 1 januari 2008.

3. In het vijfde lid wordt na ‘indicatie ‘RDW GAIK’’ ingevoegd: of indien de RDW, op een door deze dienst te bepalen wijze, meldt dat er geen kentekenplaten mogen worden afgegeven.

K

Artikel 21, vierde lid, vervalt.

L

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. In afwijking van artikel 20, vijfde lid, mogen kentekenplaten worden afgegeven ingeval van vervanging van beschadigde kentekenplaten met hetzelfde kenteken en, indien aanwezig, dezelfde duplicaatcode.

2. In het tweede lid wordt ‘geet’ vervangt door: geeft.

3. Het vierde lid komt te luiden:

4. De erkenninghouder registreert de te vervangen kentekenplaten overeenkomstig artikel 23, eerste lid, en vernietigt deze binnen één dag na in ontvangstneming.

M

Artikel 23, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De erkenninghouder meldt bij de afgifte van kentekenplaten, die voorzien behoren te zijn van een lamineercode, bij de Dienst Wegverkeer, op door deze dienst te bepalen wijze, de volgende gegevens:.

2. Aan onderdeel a wordt aan het eind toegevoegd: en, indien van toepassing, de meldcode van het kentekenbewijs.

3. In onderdeel b wordt ‘en het nummer’ vervangen door: , het nummer en het land van afgifte.

4. Onderdeel g vervalt.

5. Onderdelen h en i worden verletterd tot g en h.

6. Onderheel h (nieuw) komt te luiden:

7. de reden van de afgifte:

1°. eerste afgifte;

2°. vervanging.

N

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

3. In januari 2008 worden de in het jaar 2007 geregistreerde gegevens, tezamen met een ingevulde verklaring volgens een door de RDW verstrekt model, overgedragen aan de RDW, die de ontvangst bevestigt. Een afschrift van de overgedragen gegevens wordt door de erkenninghouder gedurende 2008 op de productieplaats bewaard. Indien de RDW meedeelt dat de gegevens niet volledig zijn, volgt de erkenninghouder de aanwijzingen van de RDW op.

2. Het vierde lid vervalt.

O

Artikel 23, derde lid, vervalt.

P

Artikel 23a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede, derde en vierde lid komen te luiden:

2. Bij levering als bedoeld in het eerste lid zijn de artikelen 20, tweede, derde en zesde lid, 21, 22, eerste lid, 22a en 22b van overeenkomstige toepassing.

3. De erkenninghouder meldt voorafgaand aan de doorlevering van kentekenplaten, die voorzien behoren te zijn van een lamineercode, aan de Dienst Wegverkeer, op een door deze dienst te bepalen wijze, de volgende gegevens:

a. de betrokken kentekens, de meldcodes, indien van toepassing, en, indien aanwezig, de duplicaatcodes;

b. de lamineercodes;

c. de hoeveelheid kentekenplaten;

d. de soort, de kleur en het model van de kentekenplaten;

e. de reden voor doorlevering:

1°. eerste afgifte;

2°. vervanging;

f. de kentekenplaatfabrikant aan wie de kentekenplaten worden doorgeleverd.

4. De erkenninghouder levert geen kentekenplaten aan een andere erkenninghouder, indien de Dienst Wegverkeer, op een door deze dienst te bepalen wijze, meldt dat er geen kentekenplaten mogen worden geleverd

2. Het vijfde lid vervalt.

Q

In artikel 23a, eerste lid, vervalt: en van een jaar- en weekaanduiding als bedoeld in artikel 12, zesde lid, van de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000.

R

Artikel 23b wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste, vierde en vijfde lid vervallen.

2. Het tweede en derde lid worden vernummerd tot eerste en tweede lid.

S

In artikel 23b, tweede lid, vervalt: en van een jaar- en weekaanduiding als bedoeld in artikel 12, zesde lid, van de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000.

T

Na artikel 23b wordt een nieuw artikel toegevoegd luidende:

Artikel 23c

1. Kentekenplaten mogen afgegeven worden door een koerier die in dienst is bij de erkenninghouder.

2. Bij levering als bedoeld in het eerste lid zijn de artikelen 20 tot en met 22b van overeenkomstige toepassing.

3. Voorafgaand aan de afgifte van kentekenplaten, die voorzien behoren te zijn van een lamineercode en die worden afgegeven door een koerier, meldt de erkenninghouder bij de RDW, op een door deze dienst te bepalen wijze, de volgende gegevens:

a. de betrokken kentekens, de meldcodes, indien van toepassing, en, indien aanwezig, de duplicaatcodes;

b. de lamineercodes;

c. de hoeveelheid kentekenplaten;

d. de soort, de kleur en het model van de kentekenplaten;

e. de reden van afgifte:

1°. eerste afgifte;

2°. vervanging.

4. De erkenninghouder levert geen kentekenplaten door middel van een koerier indien de Dienst Wegverkeer, op een door deze dienst te bepalen wijze, meldt dat er geen kentekenplaten mogen worden geleverd.

5. Op de dag van de afgifte van kentekenplaten door een koerier doet de erkenninghouder de melding bedoeld in artikel 23, eerste lid.

Artikel III

De Regeling legitimatievoorschriften kentekenbewijzen en kentekenplaten3 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 9a, onderdeel b, en artikel 9b, onderdeel b, komen te luiden:

b. het deel IA of het deel I van het kentekenbewijs, afgegeven voor het kenteken dat op de kentekenplaten is vermeld.

B

Artikel 9d, vijfde en zesde lid, vervallen.

C

Aan artikel 9e wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

3. Bij vervanging van de in het eerste lid bedoelde kentekenplaten na beëindiging van het gebruik van het voertuig als taxi, door andere kentekenplaten dient een legitimatiebewijs als bedoeld in onderdeel a van de artikelen 9a of 9b overgelegd te worden.

Artikel IV

De Regeling erkenning bedrijfsvoorraad4 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel a vervalt.

b. De onderdelen b tot en met d worden geletterd a tot en met c.

B

Artikel 10a, eerste lid, komt te luiden:

1. De erkenninghouder mag een voertuig slechts in bedrijfsvoorraad aanmelden, indien hij de bijbehorende kentekenplaten volgens de modellen 18.2A tot en met 18.2C, met uitzondering van kentekenplaten met een donkerblauwe achtergrond, 27.1A tot en met 27.10C, 27.30A tot en met 27.31C en 30.1A tot en met 30.4D van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten in ontvangst heeft genomen. Het aantal in ontvangst te nemen kentekenplaten bedraagt één bij voertuigen op twee of drie wielen, bromfietsen of aanhangwagens, respectievelijk twee bij voertuigen op meer dan drie wielen. Het voorgaande is niet van toepassing indien het voertuigen betreft waarbij alleen bijbehorende donkerblauwe kentekenplaten in ontvangst genomen zijn.

Artikel V

De Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 20005 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zesde en zevende lid vervallen.

2. Het achtste tot en met twaalfde lid worden vernummerd tot zesde tot en met tiende lid.

B

In artikel 21a wordt ‘Artikel 12, twaalfde lid’ vervangen door: Artikel 12, tiende lid.

Artikel VI

De bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Model 18.2A wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

2. Model 18.2B wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

3. Model 18.2C wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage III bij deze regeling.

4. Model 27.1A wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage IV bij deze regeling.

5. Model 27.1B wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage V bij deze regeling.

6. Model 27.1C wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage VI bij deze regeling.

7. Model 27.1D wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage VII bij deze regeling.

8. Model 27.1E wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage VIII bij deze regeling.

9. Model 27.2A wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage IX bij deze regeling.

10. Model 27.2B wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage X bij deze regeling.

11. Model 27.2C wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XI bij deze regeling.

12. Model 27.2D wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XII bij deze regeling.

13. Model 27.2E wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XIII bij deze regeling.

14. Model 27.2F wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XIV bij deze regeling.

15. Model 27.10A wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XV bij deze regeling.

16. Model 27.10B wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XVI bij deze regeling.

17. Model 27.10C wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XVII bij deze regeling.

18. Model 27.11 wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XVIII bij deze regeling.

19. Model 27.12 wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XIX bij deze regeling.

20. Model 27.13 wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XX bij deze regeling.

21. Model 27.14 wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XXI bij deze regeling.

22. Model 27.15A wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XXII bij deze regeling.

23. Model 27.15B wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XXIII bij deze regeling.

24. Model 27.15C wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XXIV bij deze regeling.

25. Model 27.16A wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XXV bij deze regeling.

26. Model 27.16B wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XXVI bij deze regeling.

27. Model 27.16C wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XXVII bij deze regeling.

28. Model 27.17A wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XXVIII bij deze regeling.

29. Model 27.17B wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XXIX bij deze regeling.

30. Model 27.17C wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XXX bij deze regeling.

31. Model 27.24A wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XXXI bij deze regeling.

32. Model 27.24B wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XXXII bij deze regeling.

33. Model 27.24C wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XXXIII bij deze regeling.

34. Model 27.25A wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XXXIV bij deze regeling.

35. Model 27.25B wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XXXV bij deze regeling.

36. Model 27.25C wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XXXVI bij deze regeling.

37. Model 27.26A wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XXXVII bij deze regeling.

38. Model 27.26B wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XXXVIII bij deze regeling.

39. Model 27.26C wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XXXIX bij deze regeling.

40. Model 27.30A wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XL bij deze regeling.

41. Model 27.30B wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XLI bij deze regeling.

42. Model 27.30C wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XLII bij deze regeling.

43. Model 27.31A wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XLIII bij deze regeling.

44. Model 27.31B wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XLIV bij deze regeling.

45. Model 27.31C wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XLV bij deze regeling.

46. Model 30.1A wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XLVI bij deze regeling.

47. Model 30.1B wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XLVII bij deze regeling.

48. Model 30.1C wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XLVIII bij deze regeling.

49. Model 30.1D wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage XLIX bij deze regeling.

50. Model 30.2A wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage L bij deze regeling.

51. Model 30.2B wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage LI bij deze regeling.

52. Model 30.2C wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage LII bij deze regeling.

53. Model 30.2D wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage LIII bij deze regeling.

54. Model 30.3A wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage LIV bij deze regeling.

55. Model 30.3B wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage LV bij deze regeling.

56. Model 30.3C wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage LVI bij deze regeling.

57. Model 30.3D wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage LVII bij deze regeling.

58. Model 30.4A wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage LVIII bij deze regeling.

59. Model 30.4B wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage LIX bij deze regeling.

60. Model 30.4C wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage LX bij deze regeling.

61. Model 30.4D wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage LXI bij deze regeling.

62. Model 30.5 wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage LXII bij deze regeling.

63. Model 30.6 wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage LXIII bij deze regeling.

64. Model 30.7 wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage LXIV bij deze regeling.

65. Model 30.8 wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage LXV bij deze regeling.

66. Model 30.13 wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage LXVI bij deze regeling.

67. Model 30.14 wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage LXVII bij deze regeling.

Artikel VII

Artikel 1, tweede lid, onderdeel b, van de Regeling handelaarskentekens en -kentekenbewijzen7 komt te luiden:

b. een door de rijksbelastingendienst afgegeven verklaring waaruit blijkt dat een onderneming als bedoeld in het eerste lid wordt uitgeoefend.

Artikel VIII

De Regeling zevendaagse kentekenbewijzen8 wordt ingetrokken.

Artikel IX

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2007 met uitzondering van de artikelen II, onderdelen B, N, Q en S, V en VI die in werking treden op 1 januari 2008 en artikel II, onderdeel O, dat in werking treedt op 1 januari 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings.

Bijlagen

Bijlage I

stcrt-2007-208-p7-SC82643-1.gif

Bijlage II

stcrt-2007-208-p7-SC82643-2.gif

Bijlage III

stcrt-2007-208-p7-SC82643-3.gif

Bijlage IV

stcrt-2007-208-p7-SC82643-4.gif

Bijlage V

stcrt-2007-208-p7-SC82643-5.gif

Bijlage VI

stcrt-2007-208-p7-SC82643-6.gif

Bijlage VII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-7.gif

Bijlage VIII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-8.gif

Bijlage IX

stcrt-2007-208-p7-SC82643-9.gif

Bijlage X

stcrt-2007-208-p7-SC82643-10.gif

Bijlage XI

stcrt-2007-208-p7-SC82643-11.gif

Bijlage XII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-12.gif

Bijlage XIII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-13.gif

Bijlage XIV

stcrt-2007-208-p7-SC82643-14.gif

Bijlage XV

stcrt-2007-208-p7-SC82643-15.gif

Bijlage XVI

stcrt-2007-208-p7-SC82643-16.gif

Bijlage XVII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-17.gif

Bijlage XVIII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-18.gif

Bijlage XIX

stcrt-2007-208-p7-SC82643-19.gif

Bijlage XX

stcrt-2007-208-p7-SC82643-20.gif

Bijlage XXI

stcrt-2007-208-p7-SC82643-21.gif

Bijlage XXII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-22.gif

Bijlage XXIII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-23.gif

Bijlage XXIV

stcrt-2007-208-p7-SC82643-24.gif

Bijlage XXV

stcrt-2007-208-p7-SC82643-25.gif

Bijlage XXVI

stcrt-2007-208-p7-SC82643-26.gif

Bijlage XXVII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-27.gif

Bijlage XXVIII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-28.gif

Bijlage XXIX

stcrt-2007-208-p7-SC82643-29.gif

Bijlage XXX

stcrt-2007-208-p7-SC82643-30.gif

Bijlage XXXI

stcrt-2007-208-p7-SC82643-31.gif

Bijlage XXXII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-32.gif

Bijlage XXXIII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-33.gif

Bijlage XXXIV

stcrt-2007-208-p7-SC82643-34.gif

Bijlage XXXV

stcrt-2007-208-p7-SC82643-35.gif

Bijlage XXXVI

stcrt-2007-208-p7-SC82643-36.gif

Bijlage XXXVII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-37.gif

Bijlage XXXVIII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-38.gif

Bijlage XXXIX

stcrt-2007-208-p7-SC82643-39.gif

Bijlage XL

stcrt-2007-208-p7-SC82643-40.gif

Bijlage XLI

stcrt-2007-208-p7-SC82643-41.gif

Bijlage XLII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-42.gif

Bijlage XLIII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-43.gifstcrt-2007-208-p7-SC82643-44.gif

Bijlage XLV

stcrt-2007-208-p7-SC82643-45.gif

Bijlage XLVI

stcrt-2007-208-p7-SC82643-46.gifstcrt-2007-208-p7-SC82643-47.gif

Bijlage XLVIII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-48.gifstcrt-2007-208-p7-SC82643-49.gif

Bijlage L

stcrt-2007-208-p7-SC82643-50.gif

Bijlage LI

stcrt-2007-208-p7-SC82643-51.gif

Bijlage LII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-52.gif

Bijlage LIII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-53.gif

Bijlage LIV

stcrt-2007-208-p7-SC82643-54.gif

Bijlage LV

stcrt-2007-208-p7-SC82643-55.gif

Bijlage LVI

stcrt-2007-208-p7-SC82643-56.gif

Bijlage LVII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-57.gif

Bijlage LVIII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-58.gif

Bijlage LIX

stcrt-2007-208-p7-SC82643-59.gif

Bijlage LX

stcrt-2007-208-p7-SC82643-60.gif

Bijlage LXI

stcrt-2007-208-p7-SC82643-61.gif

Bijlage LXII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-62.gif

Bijlage LXIII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-63.gifstcrt-2007-208-p7-SC82643-64.gif

Bijlage LXV

stcrt-2007-208-p7-SC82643-65.gifstcrt-2007-208-p7-SC82643-66.gif

Bijlage LXVII

stcrt-2007-208-p7-SC82643-67.gif

Toelichting

Algemeen

Met de onderhavige regeling is een aantal regelingen gewijzigd in verband met de invoering van GAIK (gecontroleerde afgifte en inname van kentekenplaten) online. Het betreft hier de Erkenningsregeling lamineerders, de Erkenningsregeling fabrikanten kentekenplaten, de Regeling legitimatievoorschriften kentekenbewijzen en kentekenplaten en de Regeling erkenning bedrijfsvoorraad. Met de invoering van GAIK online is de wijze waarop erkende lamineerders en erkende kentekenplaatfabrikanten de afgifte en inname van (blanco-)kentekenplaten dienen te administreren gewijzigd. Deze wijziging komt er in het kort op neer dat de afgifteadministratie van kentekenplaten niet meer per erkend bedrijf wordt bijgehouden, maar dat de registratie door de erkende bedrijven online bij de Dienst Wegverkeer (hierna: RDW) wordt gemeld en aldaar digitaal en centraal wordt geregistreerd. De voordelen van deze nieuwe wijze van administratie zijn dat de administratieve lasten voor de erkende bedrijven worden gereduceerd en dat de administratie beter en sneller toegankelijk is voor de handhavende autoriteiten. Doordat de administratie digitaal en centraal bij de RDW geregistreerd is, het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie deze gegevens direct en op afstand kan verkrijgen.

Naast de hierboven beschreven voordelen heeft de huidige wijziging tot gevolge dat twee technische handelingen overbodig worden. Ten eerste is het niet langer nodig dat een droogstempel in het kentekenbewijs moet worden geplaatst. Ten tweede is het niet meer noodzakelijk dat een jaar- en weeknummer in de kentekenplaten wordt aangebracht. Beide handelingen zijn overbodig geworden, omdat de gegevens zich thans bevinden in de centrale registratie bij de RDW.

Wijze van implementatie

De lamineerders zijn als eerste op GAIK online aangesloten en daarna de kentekenplaatfabrikanten. De aansluiting heeft plaatsgevonden tijdens een bezoek van een bedrijvencontroleur van de RDW. De bedrijvencontroleur heeft er voor zorg gedragen dat de voorraad blanco-kentekenplaten van de kentekenplaatfabrikant in GAIK online zijn geplaatst.

Vanaf het moment dat de voorraad blanco-kentekenplaten in GAIK online staat, moet de afgifte van kentekenplaten in GAIK online geregistreerd worden. Hierdoor blijft de voorraad blanco-kentekenplaten zoals die in GAIK online staat vermeld overeenkomen met de voorraad die bij de kentekenplaatfabrikant ligt.

Een voorbeeld (ter illustratie): De voorraad blanco-kentekenplaten van een kentekenplaatfabrikant is: 1070000001 t/m 1070000050 (de lamineercodes van de blanco-kentekenplaten). Deze voorraad wordt in GAIK online gezet door de bedrijvencontroleur. Daarna geeft de kentekenplaatfabrikant kentekenplaten met de lamineercodes 1070000001 en 1070000002 af. De kentekenplaatfabrikant registreert deze kentekenplaten in GAIK online. De nieuwe voorraad voor die fabrikant in GAIK online is 1070000003 t/m 1070000050. De voorraad in GAIK online wordt gebruikt om het bedrijf te controleren.

Uit bovenstaande blijkt dat een kentekenplaatfabrikant gelijk met GAIK online moet gaan werken nadat het bedrijf op GAIK online is aangesloten.

Krijgt een kentekenplaatfabrikant die aangesloten is op GAIK online een nieuwe levering blanco-kentekenplaten, dan moet de lamineerder deze levering in GAIK online hebben geplaatst (hierdoor blijft de voorraad in GAIK online overeenkomen met de praktijk). Vandaar dat de lamineerders als eerste aangesloten zijn.

Administratieve lasten en bedrijfseffecten

Doordat de afgifteadministratie centraal wordt bijgehouden levert dit een reductie van circa 0,1 uur per afhandeling. In geld uitgedrukt is dit circa € 470.000. Dit bedrag bestaat uit: 6 minuten maal het uurtarief van € 68 maal het aantal afhandelingen (200) maal het aantal fabrikanten (345). Het bedrag van € 470.000 ligt iets hoger dan de afgesproken reductie in het kader van het programma Reductie Administratieve Lasten bedrijfsleven.

Naast het oorspronkelijke doel, het rechtstreeks boeken van de afgifte administratie bij de RDW, is tevens ook de productieadministratie van de kentekenplaatfabrikant sterk vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Dit levert een extra reductie op van 0,5 uur. De reductie hierdoor is circa € 775.000. Dit bedrag is opgebouwd uit 30 minuten maal het uurtarief van € 45 maal het aantal afhandelingen van 34.500 (100 × aantal fabrikanten van 345).

Naast deze reducties ontstaat evenwel een nieuwe last. In de nieuwe wijze van administreren is het noodzakelijk dat de meldcode wordt gemeld in het dataverkeer tussen de RDW en erkende bedrijven. De meldcode bestaat uit de laatste vier cijfers van het vehicle identification number (VIN) en dient als een extra controlemiddel om in combinatie met het kenteken vast te stellen om welk voertuig het gaat en dus om fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Reden waarom de meldcode nu vermeld moet worden is dat het dient als een extra controlemiddel Deze meldcode werd in de oude situatie niet gebruikt. De last die hierdoor ontstaat is circa € 375.000 (30 seconden maal 1 miljoen mutaties tegen een uurtarief van € 45).

Het niet langer hoeven plaatsen van een droogstempel in het kentekenbewijs alsmede niet meer hoeven aanbrengen van een jaar- en weeknummer in de kentekenplaten heeft een bedrijfseffect. Wat betreft de jaar- en weekcode is er een besparing van € 500.000 per jaar (1 miljoen platen maal 0,01 uur per plaat maal een uurloon van € 50). Wat betreft de droogstempel is er een besparing van circa € 90.000 euro per jaar (650000 kentekenbewijzen maal 10 seconden maal € 50,00).

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A

Met de invoering van GAIK online is er behoefte aan het stellen van een extra eis aan de erkenninghouders (de lamineerders), namelijk dat zij beschikken over door de RDW goedgekeurde datacommunicatieapparatuur en een geaccepteerd netwerk. Deze eis is neergelegd in het nieuwe artikel 6a van de Erkenningsregeling lamineerders. De RDW heeft reeds een brief gestuurd naar de fabrikanten waarin is aangegeven aan welke eisen het systeem moet voldoen. Dit zal tevens in de aanvraagpakketen voor potentiële nieuwe erkenninghouders zijn opgenomen.

Artikel I, onderdelen B en C

Met deze wijziging van het tweede lid van artikel 19 is de manier van melden van een aantal gegevens gewijzigd. Niet langer dienen de gegevens op of in een document (papieren formulier of Excel bestand) te worden gemeld, maar aan de RDW via de datacommunicatieapparatuur en het netwerk (een webapplicatie). De papieren documentatie moest voorheen worden bewaard. Dat is nu uiteraard niet meer het geval. Hiertoe kunnen het derde en vierde lid van artikel 19 komen te vervallen.

Met het vervallen van artikel 19, derde lid, kan ook artikel 20, eerste lid, onderdeel g, vervallen.

Artikel I, onderdelen D en E

Met de wijzigingen van artikel 20a en 20b is een omissie hersteld. De registratie van de doorlevering van blanco-kentekenplaten van lamineerder naar lamineerder moet twee jaar bewaard worden. Het leveren van blanco-kentekenplaten aan een andere lamineerder is thans niet meegenomen in GAIK online, dus het bewaren van deze gegevens blijft noodzakelijk.

Artikel II, onderdeel A

De wijziging van artikel 3, eerste lid, betreft het herstel van een omissie. Ook afgekeurde blanco-kentekenplaten moeten in een afsluitbare voorziening worden opgeborgen.

Artikel II, onderdeel B

De wijziging van artikel 3, derde lid, hangt samen met het meer hoeven aanbrengen van een jaar- en weeknummer in de kentekenplaten.

Artikel II, onderdeel C

Analoog aan artikel I, onderdeel A, dienen ook de fabrikanten van kentekenplaten te beschikken over door de RDW goedgekeurde datacommunicatieapparatuur en een geaccepteerd netwerk. Deze eis is neergelegd in een nieuw artikel 6a van de Erkenningsregeling fabrikanten kentekenplaten.

Artikel II, onderdeel D

De noodzaak dat het besluit waarmee het bedrijf door de RDW is erkend op de productieplaats aanwezig dient te zijn, is vervallen. De controle of een bedrijf erkend is, wordt via de datacommunicatieapparatuur door de RDW uitgevoerd. Bovendien zal in GAIK online het systeem aangeven of de opgegeven kentekenplaatfabrikant erkend is of niet en dus of er geleverd mag worden.

Artikel 10 is vervallen.

Artikel II, onderdeel E

De tekst van het eerste lid van artikel 15 is aangepast aan het feit dat de registratie voortaan op elektronische wijze plaatsvindt en niet langer op bijvoorbeeld papier of in de computer.

Artikel II, onderdeel F

Het ingangscontrolerapport komt te vervallen, omdat artikelen 17 en 18 van de Erkenningsregeling fabrikanten kentekenplaten voorkomen dat afgekeurde (blanco-) kentekenplaten worden gebruikt en afgegeven. Artikel 16 is daarom vervallen.

Artikel II, onderdelen G, H en I

Thans is geregeld dat afgekeurde (blanco-)kentekenplaten binnen één week na constatering van een manco vernietigd worden (artikel 17, eerste lid). Voorheen was dat terstond. De tekst van artikel 17 en artikel 18 zijn tekstueel aangepast vanwege het feit dat voortaan elektronisch in plaats van op papier bepaalde gegevens moeten worden gemeld (artikel 17, het nieuwe tweede en derde lid, en artikel 18, tweede lid). Het vierde en vijfde lid van artikel 17 alsmede artikel 19 komen te vervallen vanwege het niet langer hoeven bijhouden en bewaren van een papieren registratie.

Artikel II, onderdeel J

Het plaatsen van de droogstempel GAIK vervalt per 1 januari 2008 (artikel 20, vierde lid). Indien het droogstempel GAIK of RDW indicatie ‘RDW GAIK’ op het kentekenbewijs deel IA dan wel deel I staan mogen er geen kentekenplaten van de in het vijfde lid genoemde modellen afgegeven worden. Thans is geregeld dat er ook geen kentekenplaten van de genoemde modellen mogen worden afgegeven wanneer de RDW meldt dat dit niet is toegestaan. Dit is geen nieuwe bevoegdheid, maar wordt ingegeven door de mogelijkheden die GAIK online biedt. Doordat het systeem aangeeft of er platen mogen worden afgegeven, hoeft de fabrikant geen stempel meer te plaatsen. Door deze systematiek kunnen de lasten voor de bedrijven dus omlaag (verwezen zij naar de paragraaf over de administratieve lasten en bedrijf⁠seffecten).

Artikel II, onderdeel K

Voor 31 augustus 2002 konden kentekenplaten van het model 18.2 onbeperkt afgegeven worden, maar nu in 2006 worden de kentekenplaten van het model 18.2 gelimiteerd afgegeven. Deze afgifte is al geregeld in artikel 21, eerste lid, in samenhang met 20, vijfde lid. Het vierde lid van artikel 21 komt aldus te vervallen.

Artikel II, onderdeel L

De wijziging van het eerste lid betreft een correctie. In de oude tekst werd gesuggereerd dat het deel I moet worden overgelegd, maar bij vervanging is dat niet het geval (zie ook artikel 9d, derde lid, van de Regeling legitimatievoorschriften kentekenbewijzen en kentekenplaten).

De wijziging van het tweede lid is tevens redactioneel van aard. In het vierde lid is thans geregeld dat de erkenninghouder binnen één dag na ontvangst de te vervangen kentekenplaten moet vernietigen in plaats van terstond. In de praktijk bleek namelijk dat terstond vernietigen voor de fabrikanten vaak niet mogelijk was.

Artikel II, onderdeel M

Om de betrouwbaarheid van het kentekenplaatregister te waarborgen, meldt de erkenninghouder naast het kenteken ook de meldcode aan de RDW bij de registratie van kentekenplaten. Dit is standaard voor muterende functies met kentekens (artikel 23, eerste lid). De administratie van de afgegeven kentekenplaten hoeft niet bewaard te worden door de erkenninghouder.

Artikel II, onderdelen N en O

Deze wijzigingen van artikel 23 treden in werking op respectievelijk 1 januari 2008 en 1 januari 2009. Het betreft overgangsrecht dat ervoor moet zorgen dat gedurende het jaar 2007 de administratie nog wel wordt bewaard en aan het begin van 2008 aan de RDW wordt afgegeven (onderdeel N). Gedurende 2008 is het de bedoeling dat een afschrift van de overgedragen gegevens op de productie plaats wordt bewaard. Vanaf 1 januari 2009 geldt deze plicht in het geheel niet meer (onderdeel O).

Artikel II, onderdeel P

De tekst van artikel 23a is aangepast aan de wijzigingen van andere artikelen in verband met de invoering van de elektronische en centrale registratie en het vervallen van de bewaarplicht van de registratie op het erkende bedrijf.

Artikel II, onderdelen Q en S

Artikelen 23a, eerste lid, en 23b, tweede lid, worden met ingang van 1 januari 2008 gewijzigd in verband met het meer hoeven aanbrengen van een jaar- en weeknummer in de kentekenplaten.

Artikel II, onderdeel R

Bij het doorleveren van kentekenplaten hoeft de ontvangende kentekenplaatfabrikant de ontvangst niet meer registreren. Artikel 23b is op dit punt gewijzigd

Artikel II, onderdeel T

Met het nieuwe artikel 23c is het mogelijk gemaakt dat kentekenplaten worden afgeleverd door een koerier. De erkenninghouder meldt ten aanzien van de desbetreffende kentekenplaten vooraf de afgifte door een koerier aan de RDW en op de dag van afgifte meldt de erkenninghouder de kentekenplaten als afgegeven. De erkenninghouder blijft uiteraard verantwoordelijk voor de handelingen die de koerier namens hem verricht.

Artikel III, onderdelen A en B

Het kentekenbewijs deel IB hoeft niet meer getoond te worden bij de afgifte van kentekenplaten. Hiertoe zijn de artikelen 9a, 9b en 9d van de Regeling legitimatievoorschriften kentekenbewijzen en kentekenplaten gewijzigd

Artikel III, onderdeel C

In artikel 9e staat aangegeven welke documenten overgelegd moeten worden bij het verkrijgen van een taxikentekenplaat. Tot op heden was niet geregeld welke documenten overgelegd moeten worden bij het omwisselen van een taxikentekenplaat naar bijvoorbeeld een gele kentekenplaat (ingeval van beëindiging van het gebruik van het voertuig als taxi). Deze omissie is thans hersteld.

Artikel IV, onderdeel A

Op 2 juli 2007 is Wet intrekking Vestigingswet Bedrijven1954 in werking getreden. De eis dat de aanvrager van een erkenning in bezit moet zijn van een vergunning of ontheffing op grond van de Vestigingswet Bedrijven 1954 dient als gevolg daarvan te vervallen. De eisen die worden gesteld aan de aanvrager van een erkenning biedt ook zonder deze bepaling voldoende toezichtsmogelijkheden, zodat nog steeds gewaarborgd kan worden dat de erkenning alleen wordt verleend aan bedrijven die op verantwoorde wijze gebruik kunnen maken van deze erkenningen.

Artikel IV onderdeel B

Deze wijziging is redactioneel van aard. De zinsnede die betrekking heeft op het droogstempel is verwijderd.

Artikel V

De wijziging van artikel 12 hangt samen met het niet langer aanbrengen van jaar- en weeknummers in de kentekenplaten (onderdeel A). In artikel 21a wordt verwezen naar een van de vernummerde leden van artikel 12 (onderdeel B). Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Artikel VI

De wijziging van de modellen van de kentekenplaten in de Regeling kentekens en kentekenplaten is het gevolg van het niet langer aanbrengen van jaar- en weeknummers in de kentekenplaten. Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Artikel VII

Deze wijziging is het gevolg van het intrekken van de Vestigingswet bedrijven 1954. Zie de toelichting bij artikel IV, onderdeel A.

Artikel VIII

Op 6 juli 2007 is artikel I, onderdelen B, F en H, van het Besluit houdende wijziging van het Kentekenreglement in verband invoering van het transitokentekenbewijs en verstrekking van gegevens uit het kentekenregister ten aanzien van voertuigen betrokken bij misdrijven of overtredingen in het buitenland (Stb. 2006, 634) in werking getreden (Stb. 2007, 242). Daarmee is het zevendaagse kentekenbewijs verdwenen en vervangen door het transitokentekenbewijs. De Regeling zevendaagse kentekenbewijzen heeft evenwel het nog steeds bestaande artikel 50, vijfde lid, van de WVW 1994 als grondslag en dient daarom apart te worden ingetrokken. Hierin wordt in het onderhavige artikel voorzien.

Artikel IX

De regeling voorziet in getrapte inwerkingtreding. De wijzigingen die verband houden met de inwerkingtreding van GAIK online treden in werking op 1 november 2007, met uitzondering van enkele bepalingen die betrekking hebben op het bewaren van de bestaande administratie voor langere tijd in verband met de mogelijkheid tot controle, welke bepalingen op 1 januari van 2008, respectievelijk 2009 in werking treden. De wijzigingen die verband houden met de afschaffing van de week- en jaarcodes treden op 1 januari 2008 in werking.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

 • 1

  Stcrt. 1999, 20; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 9 augustus 2005, Stcrt. 161.

 • 2

  Stcrt. 1999, 20; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 9 augustus 2005, Stcrt. 161.

 • 3

  Stcrt. 1994, 248; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 12 december 2006 (Stcrt. 244).

 • 4

  Stcrt. 1994, 248; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 12 december 2006 (Stcrt. 244).

 • 5

  Stcrt. 2001, 22; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 9 augustus 2005 (Stcrt. 161).

 • 6

  Stcrt. 1997, 239; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 12 december 2006 (Stcrt. 244).

 • 7

  Stcrt. 1994, 242; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 23 november 2005 (Stcrt. 232).

 • 8

  Strct. 1996, 64, laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 16 juli 2002 (Stcrt. 2002 142).

Naar boven