Intrekking Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 oktober 2007, nr. 2007-0000398206, CZW WSG, houdende intrekking van de Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen J 14, vierde lid, en J 14a, derde lid, van het Kiesbesluit;

Besluit:

Artikel 1

De regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997 wordt ingetrokken.

Artikel 2

Goedkeuringen, verleend op grond van de regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997 komen met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze regeling te vervallen.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten.

Toelichting

Met de onderhavige regeling wordt de regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997 (hierna: de regeling) ingetrokken en komen alle goedkeuringen, die op grond van de regeling zijn verleend, te vervallen.

In haar rapport, ‘Stemmachines, een verweesd dossier’, concludeert de commissie Besluitvorming Stemmachines dat de regeling geen eisen kent omtrent de fysieke beveiliging van de stemmachines, het tegengaan van compromitterende straling, de opslag en het transport. Tevens oordeelt de commissie dat het proces van de goedkeuring niet transparant genoeg is en dat onderdelen van de stemmachines en de daarbij gebruikte programmatuur (bijvoorbeeld voor het vaststellen van de verkiezingsuitslag) nu geen onderdeel uitmaken van het keuringsproces. De Commissie heeft dan ook aanbevolen de regeling aan te passen.

Ook de Adviescommissie inrichting verkiezingsproces heeft advies uitgebracht. In haar advies ‘stemmen met vertrouwen’ concludeert de commissie, evenals de commissie Besluitvorming Stemmachines, dat de in Nederland tot nu toe gebruikte stemmachines in onvoldoende mate transparant en controleerbaar zijn. Tevens concludeert de commissie dat door het gebrek aan transparantie en controleerbaarheid ook de integriteit van de werking van de stemmachines niet is gewaarborgd.

Op basis van de aanbevelingen van de commissie Besluitvorming Stemmachines was het voornemen nog om de regeling tijdelijk aan te passen om zo de door de deze commissie geconstateerde hiaten te dichten. Gelet echter op het recentere advies van de Adviescommissie inrichting verkiezingsproces heb ik besloten van het aanpassen van de regeling af te zien. Het tijdelijke karakter van de aan te passen regeling verhoudt zich naar mijn mening niet met de majeure aanpassingen die doorgevoerd zouden moeten worden.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Naar boven