Besluit interdisciplinaire Regiegroep bestrijding voetbalvandalisme en -geweld

4 oktober 2007

DGV/POL/BJZ

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Overwegende dat de bestrijding van voetbalvandalisme en -geweld slechts dan succesvol kan zijn als alle betrokken instanties daarin hun verantwoordelijkheid nemen en de hen ten dienst staande bevoegdheden ten volle benutten;

dat bij de aanpak aldus een belangrijke rol is weggelegd voor onderling overleg en afgestemde inzet van bevoegdheden;

dat gezien het grote aantal betrokkenen en de omvang en complexiteit van de problematiek enige kaderstelling gewenst is;

dat het daartoe wenselijk is een landelijk overleg te hebben dat zal bevorderen dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk zijn en in onderlinge afstemming worden ingezet;

dat het op de weg ligt van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als coördinerend minister bestrijding voetbalvandalisme en -geweld, hiertoe de nodige initiatieven te ontplooien;

Besluit:

Artikel 1

Interdisciplinaire Regiegroep

Er is een interdisciplinaire Regiegroep bestrijding voetbalvandalisme en -geweld (verder: de Regiegroep).

Artikel 2

Taak

De Regiegroep heeft tot taak:

– het formuleren van beleidsuitgangspunten en het afstemmen van het gebruik van beleidsinstrumenten op het gebied van de bestrijding van voetbalvandalisme en -⁠geweld;

– het vormen van een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van de bestrijding van voetbalvandalisme en -⁠geweld;

– het initiëren van beleidsontwikkelingen en eventueel daarvoor benodigd onderzoek op het gebied van de bestrijding van voetbalvandalisme en -⁠geweld.

Artikel 3

Samenstelling

In de Regiegroep hebben zitting:

a. De directeur Politie namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als voorzitter tevens lid;

b. De directeur Juridische en Operationele Aangelegenheden namens het Ministerie van Justitie, als lid;

c. De directeur betaald voetbal van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, namens de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond en de Eredivisie C.V., als lid;

d. Een hoofdofficier van Justitie namens het Openbaar Ministerie, als lid;

e. Een afgevaardigde uit de Raad van Hoofdcommissarissen, als lid;

f. Een burgemeester, namens de voetbalburgemeesters, wethouders Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, als lid;

g. Een medewerker van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als secretaris;

h. De voorzitter van het auditteam voetbalvandalisme, als toehoorder en adviseur.

Artikel 4

Expertgroep

1. De Regiegroep wordt bijgestaan door een Expertgroep.

2. De Expertgroep bereidt de vergaderingen voor van de Regiegroep.

3. In de Expertgroep hebben zitting door de leden van de Regiegroep uit hun organisatie aan te wijzen personen en andere experts die daartoe aangewezen zijn.

4. De Expertgroep wordt voorgezeten door de secretaris van de Regiegroep.

Artikel 5

Opheffing interdisciplinaire Stuurgroep bestrijding voetbalvandalisme en -geweld

Het besluit van 21 augustus 1997 (Stcrt. 1997, 167) en het besluit van 10 mei 2001 (Stcrt. 2001, 89) worden ingetrokken.

Artikel 6

Publicatie en inwerkingtreding

1. Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de plaatsing van dit besluit in de Staatscourant.

Den Haag, 4 oktober 2007.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, G. ter Horst.

Naar boven