Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2007, 197 pagina 7Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2009

Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 september 2007, nr.BVE/DIR/2007/33423 tot wijziging van de Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2009 in verband met het aanpassen van de datum waarop de aanvullende vergoeding door kenniscentra en Aequor uiterlijk besteed moet zijn.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikelen 2.2.3, derde lid, 2.4.3, 12.3.8, tweede lid en 12.3.9, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel I

De Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2009 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3, vierde lid, wordt in de laatste volzin ‘2007’ vervangen door: 2010.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Algemene toelichting

Artikel 3, vierde lid, van de oorspronkelijke Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006–2009 (Staatscourant 2006, nr. 110) wordt door onderhavige regeling voor de tweede keer gewijzigd.

In de oorspronkelijke tekst was in artikel 3, vierde lid, aangegeven dat de aanvullende vergoeding die voortvloeide uit de FES-middelen uiterlijk in 2007 moest worden besteed en dat de overige middelen uiterlijk in 2010 moesten worden besteed.

Uit deze tekst was voor de kenniscentra en Aequor niet op te maken wanneer de aanvullende vergoeding die zij op basis van de regeling ontvingen, moesten besteden en zijn veel van de organisaties er, onterecht maar niet onbegrijpelijk, van uitgegaan dat voor hen, net als voor de instellingen, 2010 ook als uiterste datum gold.

Vervolgens is er een wijziging gepubliceerd, onder de titel Regeling tot wijziging van de Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2009 in verband met het inzetten van cofinancieringsmiddelen van bedrijven of instellingen ter realisatie van de FES-doelen (Staatscourant 2007, 140). Om de hierboven geschetste onduidelijkheid te corrigeren is hierin ook een wijziging van artikel 3, vierde lid meegenomen. In dit artikel is toen opgenomen dat de aanvullende vergoeding, bestemd voor kenniscentra en Aequor, uiterlijk in 2007 moest zijn besteed.

Deze wijziging is echter niet tijdig door alle kenniscentra en Aequor onderkend, waardoor er in de praktijk een probleem dreigt te ontstaan bij de tijdige besteding van de middelen. Zij hebben hun bestedingspatroon inmiddels ingericht op besteding van de middelen uiterlijk in 2010 en het besteden van het geld in 2007 is daardoor zo goed als onmogelijk geworden.

Omdat deze situatie de kenniscentra en Aequor niet is aan te rekenen, heb ik besloten de regeling opnieuw te wijzigen en de uiterste datum waarop de middelen moeten zijn besteed, van 2007 in 2010 te veranderen. De onderhavige regeling voorziet hier in.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart