Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2007, 183 pagina 7Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995

Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende wijziging van de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995 tot het uitbreiden van de uitzonderingen op het snelvaargebied IJmeer

13 september 2007

Nr. HDJZ/SCH/2007-856

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 8.06, eerste lid, van het Binnenvaartpolitiereglement;

Besluit:

Artikel I

De Regeling snelle motorboten Rijkswateren 19951 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1, eerste lid, onderdeel g, punt 7, komt te luiden:

7. het gebied binnen een afstand van 250 m uit de oever van ieder eiland dat deel uitmaakt van de woonwijk IJburg van de gemeente Amsterdam;

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.C. Huizinga-Heringa.

Mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het is bekendgemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, maar gezonden worden aan het Hoofd van de sector Scheepvaart van de Hoofddirectie Juridische Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Toelichting

De in het IJmeer gelegen woonwijk IJburg van de gemeente Amsterdam bestaat uit eilanden. Tussen de eilanden liggen ondiepe geulen die vanwege hun ondiepte voor snel varende motorboten gevaarlijk zijn. Het is daarom uit veiligheidsoogpunt van belang dat snel varende motorboten op minstens 250 m afstand uit de oevers van deze eilanden blijven.

Het hierbinnen gelegen gebied kan daarom uit veiligheidsoverwegingen niet als snelvaargebied voor snelle motorboten gehandhaafd blijven. De reeds bestaande, in de Regeling snelle motorboten 1995 opgenomen uitzonderingen op het snelvaargebied IJmeer, worden dan ook, op verzoek van de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat dienst IJsselmeergebied (vaarwegbeheerder), door middel van het onderhavige besluit uitgebreid met het gebied binnen een afstand van 250 m uit de oever van ieder eiland dat deel uitmaakt van de woonwijk IJburg van de gemeente Amsterdam.

Door de desbetreffende vaarwegbeheerder kunnen ter aanvulling, indien noodzakelijk, nog verkeersmaatregelen ter beperking van de vaarsnelheid worden genomen of gevaarlijke ondiepten worden aangeduid.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

  • 1

    Stcrt. 1995, 85; laatstelijk gewijzigd bij regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 4 april 2005/Nr. HDJZ/SCH/2005-886 (Stcrt. 2005, 67).