Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2007, 182 pagina 14Besluiten van algemene strekking

Wijziging Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Ruimte

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 september 2007, nr. DGRREO/2007089575, houdende wijziging van het Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Ruimte

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur SenterNovem van 17 september 2007;

Besluit:

Artikel I

Het Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Ruimte wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt te luiden:

a. het nemen van besluiten met betrekking tot de in bijlage 1 genoemde Cofinanciering en de Projectstimuleringsregeling, INTERREG IV.

B

Aan bijlage 1 van het Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Ruimte wordt toegevoegd: Beschikkingen op grond van de Projectstimuleringsregeling, INTERREG IV.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 september 2007.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.M. Cramer.

Toelichting

Het agentschap SenterNovem is belast met een aantal taken op het gebied van Ruimte. Daartoe is via het Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Ruimte door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de algemeen directeur van SenterNovem. Een aanpassing van het Mandaatbesluit is noodzakelijk vanwege de inwerkingtreding van een nieuwe subsidieregeling, waarvan de uitvoering aan SenterNovem opgedragen wordt.