Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 2007, 182 pagina 12Besluiten van algemene strekking

Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 (zevenenzestigste wijziging)

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 14 september 2007 nr. 5505825/07, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (zevenenzestigste wijziging)

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op de artikelen 9 en 24 van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3.101 van het Vreemdelingenbesluit 2000;

Besluit:

Artikel I

Het Voorschrift Vreemdelingen 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3.9, eerste lid, wordt ‘de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft’ vervangen door: de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

B

In artikel 3.33a, eerste lid, wordt ‘de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft’ vervangen door: de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

C

De artikelen 3.33d en 3.34i vervallen.

Artikel II

A

Tot en met 23 september 2007 blijven de artikelen 3.9, eerste lid, 3.33a, eerste lid, 3.33d en 3.34i, Voorschrift Vreemdelingen 2000 van toepassing zoals deze golden direct voorafgaand aan inwerkingtreding van deze regeling, ten aanzien van de vreemdeling die woon- of verblijfplaats heeft in een gemeente gelegen in de politieregio Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, IJsselland, Noord en Oost Gelderland, Twente, Gooi- en Vechtstreek dan wel Utrecht.

B

Tot en met 14 oktober 2007 blijven de artikelen 3.9, eerste lid, 3.33a, eerste lid, 3.33d en 3.34i, Voorschrift Vreemdelingen 2000 van toepassing zoals deze golden direct voorafgaand aan inwerkingtreding van deze regeling, ten aanzien van de vreemdeling die woon- of verblijfplaats heeft in een gemeente gelegen in de politieregio Rotterdam-Rijnmond, Hollands Midden, Zeeland, Zuid-Holland-Zuid, dan wel Haaglanden.

C

Tot en met 4 november 2007 blijven de artikelen 3.9, eerste lid, 3.33a, eerste lid, 3.33d en 3.34i, Voorschrift Vreemdelingen 2000 van toepassing zoals deze golden direct voorafgaand aan inwerkingtreding van deze regeling, ten aanzien van de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft in een gemeente gelegen in de politieregio Brabant Noord, Gelderland Midden, Gelderland Zuid, Midden en West Brabant, Brabant Zuid-Oost, Limburg Noord dan wel Limburg Zuid.

D

Tot en met 25 november 2007 blijven de artikelen 3.9, eerste lid, 3.33a, eerste lid, 3.33d en 3.34i, Voorschrift Vreemdelingen 2000 van toepassing zoals deze golden direct voorafgaand aan inwerkingtreding van deze regeling, ten aanzien van de vreemdeling die woon- of verblijfplaats heeft in een gemeente gelegen in de politieregio Amsterdam-Amstelland, Kennemerland, Noord-Holland Noord, dan wel Zaanstreek Waterland.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 september 2007.
De Staatssecretaris van Justitie, N. Albayrak.

Toelichting

Algemeen

In oktober 2005 heeft het kabinet naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer van 15 september 2005 over het functioneren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (TK 2004–2005, 30 240, nr. 4H) besloten dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst de taken die de gemeente uitvoert in het kader van aanvragen om een verblijfsvergunning dient over te nemen. Het betreft de volgende taken: het innemen van de aanvragen om verlening of wijziging van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, het innemen en uitreiken van verblijfsdocumenten en het uitvoeren van de informatiefunctie aan de vreemdeling.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst zal als volgt, gefaseerd, de taken van de gemeente overnemen. Met ingang van 24 september 2007 neemt de Immigratie- en Naturalisatiedienst de taken van de gemeenten gelegen in de politieregio’s Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, IJsselland, Noord en Oost Gelderland, Twente, Gooi- en Vechtstreek en Utrecht over. Met ingang van 15 oktober 2007 neemt de Immigratie- en Naturalisatiedienst de taken van de gemeenten gelegen in de politieregio’s Rotterdam-Rijnmond, Hollands Midden, Zeeland, Zuid-Holland-Zuid en Haaglanden over. Met ingang van 5 november 2007 neemt de Immigratie- en Naturalisatiedienst de taken van de gemeenten gelegen in de politieregio’s Brabant Noord, Gelderland Midden, Gelderland Zuid, Midden en West Brabant, Brabant Zuid-Oost, Limburg Noord en Limburg Zuid over. Met ingang van 26 november 2007 neemt de Immigratie- en Naturalisatiedienst de taken van de gemeenten gelegen in de politieregio’s Amsterdam-Amstelland, Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland over. Vanaf de datum waarop de taken van de gemeente zijn overgenomen kan de vreemdeling niet langer terecht bij het vreemdelingenloket van de gemeente in zijn woon- of verblijfplaats.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst opent vanaf 24 september 2007 op negen locaties in het land loketten. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (www.ind.nl) is te vernemen bij welke IND-locatie de vreemdeling zich kan melden. Alvorens de aanvraag in persoon te kunnen indienen zal de vreemdeling daartoe eerst telefonisch een afspraak dienen te maken. Voor het in persoon vragen van informatie is geen afspraak nodig. Het uitreiken van verblijfsdocumenten gebeurt op basis van een schriftelijke uitnodiging.

Vanaf het moment dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst in een politieregio de taken van de gemeenten heeft overgenomen kan men voor vragen over de vreemdelingrechtelijke procedure terecht bij de afdeling Voorlichting van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (0900 – 1234561; € 0,10 per minuut) of het informatieloket van de IND-lokatie.

Naar verwachting zal door deze wijziging de afhandeling van de aanvragen aanmerkelijk sneller geschieden. De ervaringen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst met het fungeren als frontoffice voor meer soorten aanvragen (onder andere verlengingsaanvragen, aanvragen voor toelating in het kader van de kennismigrantenregeling, arbeid en studie en de aanvragen van mvv-plichtige vreemdelingen die zonder mvv zijn ingereisd) maken duidelijk dat het snel, efficiënt en klantgericht is om de frontofficetaken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst te beleggen. Het voordeel voor de vreemdeling is dat hij slechts met één loket voor informatie en advies, voor het indienen van een aanvraag en voor verblijfsdocumenten te maken heeft.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A

Met dit onderdeel wordt tot uitdrukking gebracht dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst is aangewezen als de instantie die documenten en schriftelijke verklaringen uitgeeft die rechtmatig verblijf aantonen indien een aanvraag om verlening of wijziging van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd is aangevraagd.

Artikel I, onderdeel B

Onderhavige wijziging strekt ertoe de Immigratie- en Naturalisatiedienst aan te wijzen als de instantie waar aanvragen om verlening of wijziging van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd worden ingediend. Voor de volledigheid zij nog vermeld dat het tweede, derde, vierde en vijfde lid van artikel 3.33a onverkort van toepassing blijven.

Artikel I, onderdeel C

Uit de aanwijzing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst als instantie waar aanvragen om verlening of wijziging van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd worden ingediend volgt dat tevens bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst de gegevens en bescheiden ten behoeve van de aanvraag worden overgelegd en door de Immigratie- en Naturalisatiedienst de bijbehorende leges worden geïnd. De artikelen 3.33d en 3.34i kunnen daarmee komen te vervallen.

Artikel II, onderdelen A-D

Dit artikel bevat een overgangsregeling. Uit deze regeling, in samenhang met artikel I, blijkt dat vanaf 24 september 2007 de Immigratie- en Naturalisatiedienst in vier fasen de vreemdelingrechtelijke taken van de burgemeester overneemt en wel als volgt.

In onderstaande tabel is vermeld tot welke datum (kolom B) in de corresponderende politieregio (kolom A) respectievelijk

– de documenten en schriftelijke verklaringen waaruit het rechtmatig verblijf blijkt worden verstrekt door de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling zijn woon- of verblijfplaats heeft;

– de aanvragen om verlening of wijziging van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling zijn woon- of verblijfplaats heeft;

– de bijbehorende gegevens en bescheiden in ontvangst worden genomen door de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling zijn woon- of verblijfplaats heeft; en

– de bijbehorende leges worden geïnd door de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling zijn woon- of verblijfplaats heeft.

Kolom A

Kolom B

Politieregio

Datum overname taken door IND

Drente

24 september 2007

Flevoland

24 september 2007

Friesland

24 september 2007

Groningen

24 september 2007

IJsselland

24 september 2007

Noord en Oost Gelderland

24 september 2007

Twente

24 september 2007

Gooi- en Vechtstreek

24 september 2007

Utrecht

24 september 2007

Rotterdam-Rijnmond

15 oktober 2007

Hollands Midden

15 oktober 2007

Zeeland

15 oktober 2007

Zuid-Holland-Zuid

15 oktober 2007

Haaglanden

15 oktober 2007

Brabant Noord

5 november 2007

Gelderland Midden

5 november 2007

Gelderland Zuid

5 november 2007

Midden en West Brabant

5 november 2007

Brabant Zuid-Oost

5 november 2007

Limburg Noord

5 november 2007

Limburg Zuid

5 november 2007

Amsterdam-Amstelland

26 november 2007

Kennemerland

26 november 2007

Noord-Holland Noord

26 november 2007

Zaanstreek-Waterland

26 november 2007

De Staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak