Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2007, 171 pagina 6Interne regelingen

Instelling Adviescommissie Aziëfaciliteit voor China

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 28 augustus 2007, nr. DAO-479/07, tot instelling van de Adviescommissie Aziëfaciliteit voor China

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op het Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 10 april 2007, nr. DAO 194/07, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Azië-faciliteit voor China)1 ;

Besluit:

Artikel 1

Er is een Adviescommissie Aziëfaciliteit voor China.

Artikel 2

De commissie adviseert de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de beslissing op aanvragen om subsidie op grond van artikel 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 ter bevordering van de betrekkingen met China, met inachtneming van het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 10 april 2007, nr. DAO 194/07, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006.

Artikel 3

1. De commissie bestaat uit twee leden die niet in dienst zijn bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en twee ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

2. Niet-ambtelijk lid zijn Drs. A. Kraaijeveld en Prof. Dr. Ir. P.P.S. Ho.

3. Ambtelijk lid zijn Drs. P.A. Menkveld en Drs. W.A.C. Palm.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
Plv. Directeur-GeneraalInternationale Samenwerking, J.M.G. Brandt.

  • 1

    Stcrt. 2007, 84.