Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Informatie Beheer GroepStaatscourant 2007, 17 pagina 12Besluiten van algemene strekking

Regeling behandeling bezwaarschriften aanmelding en selectie

Regeling adviescommissie bezwaarschriften uitgelote gegadigden

4 januari 2007

Nr. OS2007/RM/003

De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep:

Overwegende dat een adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften aanmelding en selectie bij de IB-Groep wenselijk is;

Besluit:

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

commissie: de adviescommissie bezwaarschriften uitgelote gegadigden als bedoeld in artikel 3 van deze regeling;

hoofddirectie: de hoofddirectie van de IB-Groep;

indiener: degene die een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 2 van deze regeling heeft ingediend;

IB-Groep: Informatie Beheer Groep als bedoeld in de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank;

medewerker: degene in vaste of tijdelijke dienst van de IB-Groep op wie het Algemeen Rechtspositieregeling Informatie Beheer Groep van toepassing is;

WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 2

Onderwerp

Deze regeling is van toepassing op de behandeling van bezwaarschriften tegen beschikkingen van de IB-Groep inzake de aanmelding en selectie van aanstaande studenten krachtens artikel 27 van de Regeling aanmelding en selectie hoger onderwijs (hardheidsclausule uitgelote gegadigden).

Artikel 3

De commissie

1. Er is een commissie die als taak heeft de hoofddirectie van de IB-Groep van advies te dienen inzake bezwaren tegen de in artikel 2 genoemde beschikkingen.

2. De commissie is samengesteld uit een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter en tenminste twee leden en twee plaatsvervangende leden die allen worden benoemd door de hoofddirectie.

3. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter mogen niet werkzaam zijn bij de IB-Groep.

4. De hoofddirectie wijst een secretaris en één of meer plaatsvervangers van de secretaris aan, die de commissie bijstaan.

5. De secretaris en de plaatsvervangend secretaris van de commissie is een door de hoofddirectie aangewezen medewerker van de afdeling second opinion en complex van de directie Klantenservice.

6. De secretaris maakt geen deel uit van de commissie.

Artikel 4

Zittingsduur

1. De voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Na afloop van de zittingsperiode kunnen zij onmiddellijk voor een zelfde termijn worden herbenoemd.

2. De voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers worden door de hoofddirectie uit de commissie ontslagen bij gebleken ongeschiktheid of indien andere gewichtige redenen daartoe naar het oordeel van de hoofddirectie aanleiding geven.

3. De voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers kunnen op ieder moment op eigen verzoek uit de commissie worden ontslagen.

Artikel 5

Het horen

1. De indiener en de hoofddirectie worden in elkaars aanwezigheid gehoord. Zij kunnen op hun verzoek of op eigen initiatief van de commissie afzonderlijk worden gehoord, indien aannemelijk is dat gezamenlijk horen een zorgvuldige behandeling zal belemmeren. Wanneer de indiener en de hoofddirectie afzonderlijk worden gehoord, wordt ieder van hen op de hoogte gesteld van het verhandelde tijdens het horen buiten zijn afwezigheid.

2. Van het horen wordt een verslag gemaakt, dat in het dossier wordt gevoegd. Op diens verzoek wordt een afschrift aan de indiener gezonden.

3. Op verzoek van de indiener, de hoofddirectie of op initiatief van de commissie kunnen getuigen en deskundigen worden gehoord. De kosten van een door de indiener meegebrachte getuige of deskundige zijn voor rekening van de indiener.

Artikel 6

Zittingen van de commissie

1. De voorzitter bepaalt de frequentie van de hoorzittingen.

2. Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, waaronder in ieder geval de voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

3. De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

4. De zittingen van de commissie zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter met toestemming van de indiener tot openbaarheid besluit.

Artikel 7

Bevoegdheden van de commissie

1. De commissie is bevoegd deskundigen te raadplegen.

2. De commissie is bevoegd alle inlichtingen in te winnen die zij voor de behandeling van de ingediende bezwaren nodig acht.

Artikel 8

Advies van de commissie

1. De commissie brengt aan de hoofddirectie schriftelijk een gemotiveerd advies uit over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

3. De commissie brengt haar advies uit op een zodanig tijdstip dat de hoofddirectie de beslissing op het bezwaarschrift binnen de wettelijke termijn kan nemen.

4. Het advies bevat de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen en wordt ondertekend door de voorzitter danwel zijn plaatsvervanger.

5. Bij haar advies legt de commissie alle door haar ontvangen, op de zaak betrekking hebbende, bescheiden aan de hoofddirectie over.

Artikel 9

Geheimhouding

De voorzitter, de leden, de secretaris, alsmede hun plaatsvervangers zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarover zij bij de behandeling van bezwaarschriften de beschikking krijgen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kunnen vermoeden.

Artikel 10

Publicatie

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Artikel 11

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Met deze publicatie komt de beleidsregel van 19 februari 2004, kenmerk KS/SOC-031031 te vervallen.

Artikel 12

Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling adviescommissie bezwaarschriften uitgelote gegadigden.

De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,
namens deze:
G. Spanjaard, hoofddirecteur

Toelichting

Algemeen

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Regeling aanmelding en selectie hoger onderwijs worden uitgevoerd door de Informatie Beheer Groep (IB-Groep). De Algemene wet bestuursrecht (AWB) is van toepassing.

Uitgelote gegadigden kunnen verzoeken om met toepassing van de hardheidsclausule buiten de loting om, een studieplaats te krijgen voor een opleiding met een numerus fixus. Tegen een afwijzing van een dergelijk verzoek kan bezwaar worden ingediend.

Het behandelen van deze bezwaarschriften vergt een specifieke deskundigheid. Deze deskundigheid is niet op alle terreinen in voldoende mate bij de IB-Groep aanwezig. Het is daarom gewenst personen te raadplegen, die gezien hun discipline dan wel functie, bekend zijn met de specifieke problemen van de bezwaarden. Het zijn problemen waar schoolverlaters met een duidelijke studiekeuze mee te maken (kunnen) krijgen, indien zij niet direct een aanvang kunnen maken met de door hen zo gewenste studie in het hoger onderwijs.

De AWB biedt de IB-Groep de mogelijkheid om bij de behandeling van bezwaarschriften een adviescommissie in te stellen. Door het instellen van een adviescommissie kan een vaste structuur worden gegeven aan de inbreng van de hierboven genoemde externe deskundigheid. De commissie zal – overeenkomstig het in het kader van de AWB gestelde – naast de advisering aan de hoofddirectie ook de hoorprocedure voor haar rekening nemen.

De Regeling beperkt zich tot de instelling en het functioneren van de commissie.

De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep

namens deze:

G. Spanjaard, hoofddirecteur