Wijziging diverse regelingen Ministerie van Economische Zaken

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 augustus 2007, nr. AT-EZ/5897359.JZ, tot wijziging van de Regeling aanwijzing overheidsorganen, bedoeld in artikel 3.4 van de Telecommunicatiewet, het Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet, het Besluit aanwijzing toezichthouders naleving Warenwetbesluit algemene productveiligheid en de Aanwijzingsregeling ambtenaren toezicht Mijnbouwwet

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3.4, eerste lid, onder b, van de Telecommunicatiewet en artikel 18 van het Frequentiebesluit; artikel 15.1, eerste lid, van de Telecommunicatiewet; artikel 2b, vijfde lid, van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid; artikelen 129 en 131 van de Mijnbouwwet;

Besluit:

Artikel I

In artikel 1 van de Regeling aanwijzing overheidsorganen, bedoeld in artikel 3.4 van de Telecommunicatiewet1 wordt ‘Minister van Verkeer en Waterstaat’ vervangen door: Minister van Economische Zaken.

Artikel II

Artikel 2, eerste lid, van het Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet2 komt te luiden:

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen, bedoeld in artikel 15.1, eerste lid, van de wet, zijn, voor zover het de bevoegdheden betreft van de Minister van Economische Zaken, belast de ambtenaren met de functiebenamingen inspecteur, medewerker handhaving en senior medewerker handhaving van de afdeling Toezicht van Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken.

Artikel III

In artikel 1 van het Besluit aanwijzing toezichthouders naleving Warenwetbesluit algemene productveiligheid3 wordt ‘inspecteurs van de afdeling toezicht van het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken’ vervangen door: ambtenaren met de functiebenamingen inspecteur, medewerker handhaving en senior medewerker handhaving van de afdeling Toezicht van Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken.

Artikel IV

In artikel 4 van de Aanwijzingsregeling ambtenaren toezicht Mijnbouwwet4 wordt ‘de hoofdafdeling Handhaving’ vervangen door: de afdeling Toezicht.

Artikel V

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 8 januari 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, F. Heemskerk.

Toelichting

De onderhavige regeling voorziet in de aanpassing van een aantal regelingen op het werkgebied van Agentschap Telecom, ressorterend onder het ministerie van Economische Zaken.

De wijzigingen bestaan enerzijds uit het aanpassen van enkele aanduidingen in verband met het Besluit van 22 juli 2002, houdende de herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot het telecommunicatie- en postbeleid alsmede met betrekking tot het beleid ten aanzien van de kabelsector en digitale televisie en radio via de ether (Stb. 419), waarin de taken op het gebied van telecommunicatie en post zijn overgegaan van het ministerie van Verkeer en Waterstaat naar het ministerie van Economische Zaken.

Anderzijds zien de wijzigingen op aanpassingen van aanduidingen in functiebenamingen als gevolg van een reorganisatie binnen Agentschap Telecom. De wijzigingen laten de bestaande bevoegdheden ongewijzigd en zijn van terminologische aard. Aangezien de betreffende reorganisatie per 8 januari 2006 is doorgevoerd, is het wenselijk de regeling terug te laten werken tot en met deze datum. Artikel V van de regeling voorziet hierin.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk

 • 1

  Stcrt. 1998, 230.

 • 2

  Stcrt. 1998, 230; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 10 mei 2004, Stcrt. 2004, 92.

 • 3

  Stcrt. 2006, 12.

 • 4

  Stcrt. 2002, 247; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 3 juli 2006, Stcrt. 2006, 137.

Naar boven