Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2007, 166 pagina 6Overig

Onderzoekscommissie financiering e-overheid voor wat betreft gemeenten

20 augustus 2007

Nr. 2007-0000178237

DGMOS/Diios/DTA

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. commissie: de commissie die onderzoek doet naar de financiering van betere dienstverlening door de e-overheid aan gemeentezijde;

b. de staatssecretaris: de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

Er is een commissie die onderzoek doet naar de financieringsmogelijkheden van de e-overheid aan gemeentezijde in het licht van de ambities om overheidsbreed de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren.

Artikel 3

De commissie heeft tot taak:

a. onderzoek te doen naar de mogelijkheden om op termijn de baten te kunnen benutten voor het doen van de gewenste investeringen in het heden;

b. onderzoek te doen naar de wijze waarop door gerichte sturing op investeringen de beoogde betere dienstverlening en vermindering van administratieve lasten kan worden gerealiseerd;

c. voorstellen te doen voor de wijze waarop de financiering aan gemeentezijde kan worden georganiseerd om de overheidsbrede ambities in het gewenste tempo te realiseren.

Artikel 4

1. De commissie bestaat uit twee leden: drs. J. Wallage en drs. J.K.T. Postma.

2. De commissie wordt bijgestaan door het secretariaat van de Regiegroep Dienstverlening en e-overheid.

Artikel 5

1. De commissie start op 1 juni met het onderzoek en brengt uiterlijk op 30 oktober 2007 haar rapport uit aan de staatssecretaris.

2. De Minister van Financiën en de voorzitter van de VNG ontvangen een afschrift van het rapport.

3. Na het uitbrengen van het rapport door de commissie, wordt zij opgeheven.

Artikel 6

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt maar uitsluitend aan de staatsecretaris uitgebracht.

Artikel 7

De archiefbescheiden van de commissie worden na opheffing, of zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten.

Toelichting

In de regiegroep Dienstverlening en e-overheid hebben de gezamenlijke overheden geconstateerd dat overeenstemming bestaat over de ambities om overheidsbreed de dienstverlening aan burger en bedrijven te verbeteren en de administratieve lasten te verminderen.

De basis is hiervoor gelegd in de gezamenlijke Verklaring ‘Minder lasten, betere dienstverlening door de e-overheid’ van 18 april 2006. De VNG heeft hierna het pamflet ‘de e-overheid agenda voor gemeenten tot en met 2010’ uitgebracht waarin een verdere (financiele) invulling vanuit gemeenteperspectief wordt geschetst. In het Bestuursakkoord ‘Samen aan de slag’ van 4 juni 2007 zijn de gemeenschappelijke ambities op het gebied van de e-overheid beschreven. In dit Bestuursakkoord is ook vastgelegd dat een onderzoekscommissie advies zal uitbrengen over de benodigde omvang van de noodzakelijk geachte financiele impuls en de wijze waarop deze financiering kan worden georganiseerd.

De staatssecretaris heeft, in de vergadering van de Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, op 19 april 2007 besloten om een ervaren bestuurder een onderzoek te laten doen naar de benodigde investeringsimpuls voor wat betreft de e-overheid. De Regiegroep heeft dit besluit van harte ondersteund. Algemeen wordt het van belang gevonden dat er voorstellen geformuleerd worden met betrekking tot mogelijke financieringsarrangementen.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de heren drs. J. Wallage en drs. J. K.T. Postma voorgedragen om dit onderzoek in een commissie uit te voeren. Bij de voordracht van deze leden is gekeken naar leden met deskundigheid- en ervaring op het gebied van het openbaar bestuur en naar deskundigheid op het gebied van openbare financiën en financiële bedrijfsvoering.

Op de commissie is het Vacatiegeldenbesluit 1988 van toepassing.

Bij koninklijk besluit is bepaald dat de leden een vaste beloning ontvangen.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten