Omzetbelasting. Intrekking diverse besluiten

9 augustus 2007

Nr. CPP2007/1463M

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit trek ik een aantal besluiten over de omzetbelasting in, omdat ze zijn achterhaald of omdat ze beschrijvend van aard zijn.

1

Inleiding

Om de toegankelijkheid van het geldende beleid op het gebied van de omzetbelasting te vergroten trek ik een aantal beleidsbesluiten in die achterhaald zijn. Het gaat hierbij om besluiten waarin standpunten zijn ingenomen die in de jurisprudentie zijn afgewezen of hun belang hebben verloren door en vanaf de datum van inwerkingtreding van gewijzigde wetgeving. Ook komt het voor dat de specifieke situatie waar een besluit betrekking op heeft, niet meer voorkomt.

Daarnaast trek ik besluiten in die slechts beschrijvend van aard zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij besluiten waarin standpunten zijn ingenomen die rechtstreeks volgen uit bestaande regelgeving of jurisprudentie van de Hoge Raad of het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Voor zover in de ingetrokken besluiten aanwijzingen zijn opgenomen die praktische waarde hebben voor ondernemers, zal ik deze op de site van de Belastingdienst publiceren (www.belastingdienst.nl).

2

Ingetrokken regelingen

De onderstaande besluiten zijn met ingang van de dagtekening van dit besluit ingetrokken.

Nummer

Datum

Verkorte inhoud

Reden

D68/7703

30-01-1969

Handel in oude materialen en afvalstoffen

Achterhaald

VB 88/1158

22-08-1988

Stichting gebak-express

Achterhaald

VB 90/2

23-01-1990

Beëindiging gebruiksrechten bij onteigeningsprocedure

Beschrijvend

VB 92/1658

20-07-1992

Acupunctuurbehandeling door fysiotherapeut

Achterhaald

VB 94/2228

21-06-1994

Speelautomaten

Beschrijvend

VB 95/364

16-02-1995

Kinderopvang

Achterhaald

VB 1999/2616

22-12-1999

Kinderopvang

Achterhaald

CPP2003/1460M

07-08-2003

Kinderopvang

Beschrijvend

CPP2003/1801M

22-07-2003

Telefoonkaarten

Achterhaald

CPP2003/1950M

11-08-2003

Vergoeding; Vrijwillige bijdrage/bijdrage waarvan de hoogte vooraf niet vaststaat

Beschrijvend

CPP2003/2446M

05-01-2004

Telefoonwinkels

Zie Toelichting

CPP2006/1796M

29-08-2006

Intrekking diverse besluiten

Achterhaald

Toelichting

Onderdeel 1 van dit besluit wordt ingetrokken omdat het beschrijvend van aard is. De onderdelen 2 en 3 waren al opgeschort door middel van een brief aan de sector. Deze onderdelen worden nu ingetrokken vanwege een toezegging van de Minister van Financiën. Die toezegging houdt in dat de geldende praktijk bij spaar- en zegelsystemen en promotionele activiteiten op dit moment wordt gehandhaafd. Tevens is toegezegd dat overleg met het bedrijfsleven zal plaatsvinden over de gevolgen van de wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting 1968 per 1 januari 2007 voor spaar- en zegelsystemen en promotionele activiteiten (zie Kamerstukken II, vergaderjaar 2006/07, 30 804, nr. 8, nota naar aanleiding van het verslag, punt 6). Dit overleg, waaraan ook de Raad Nederlandse Detailhandel en Uneto/Vni deelnemen, is nog gaande.

3

Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit. Dit besluit vervalt op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 augustus 2007.
De Staatssecretaris van Financiën,
namens deze:
de directeur-generaal Belastingdienst, J. Thunnissen.

Naar boven