Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 2007, 141 pagina 6Besluiten van algemene strekking

Regeling Commissie evaluatie Gerechtsdeurwaarderswet

11 juli 2007

Nr. 5493049/07

Directie Rechtsbestel

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende dat artikel 85 van de Gerechtsdeurwaarderswet een evaluatie voorschrijft van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG);

Overwegende dat uit de door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) opgestelde ‘Trendrapportage Gerechtsdeurwaarders 2006’ blijkt dat de goede onafhankelijke ambtsvervulling door gerechtsdeurwaarders als gevolg van commercialisering onder druk komt te staan;

Overwegende dat het wenselijk is advies in te winnen over het functioneren van de KBvG en de wijze waarop een goede onafhankelijke ambtsvervulling kan worden gewaarborgd;

Besluit:

Artikel 1

Er is een Commissie evaluatie Gerechtsdeurwaarderswet, hierna te noemen de Commissie.

Artikel 2

De Commissie heeft tot taak:

– de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van de KBvG te beoordelen;

– te adviseren over de positie die de KBvG gelet op het waarborgen van een goede en onafhankelijke ambtsbediening door gerechtsdeurwaarders behoort in te nemen;

– te bezien of het wenselijk is tot wijzigingen in de Gerechtsdeurwaarderwet ofwel haar toepassing te komen.

Artikel 3

De Commissie is als volgt samengesteld:

a. lid, tevens voorzitter:

– Mr. A.R. van der Winkel, President Arrondissementsrechtbank Almelo;

b. als leden:

– Mr. P.J.M. van den Biggelaar, directeur Raad voor Rechtsbijstand te Den Bosch;

– Prof. mr. A.W. Jongbloed, hoogleraar executie- en beslagrecht, Universiteit van Utrecht;

– Mr. B.C. de Nie, senior adviseur Nederlandse Vereniging van Banken te Amsterdam;

– G. Wind, Gerechtsdeurwaarder te Deventer;

– W.W.M. van de Donk, Gerechtsdeurwaarder te Eindhoven;

– Mr. H.D.L.M. Schruer, advocate te Rotterdam;

c. als adviserend lid:

– Mr. B. Rijkhoek, wetgevingsjurist bij de Directie Wetgeving, Ministerie van Justitie;

d. secretariaat:

– Mr. G.H. Lankhorst, beleidsadviseur bij de Directie Rechtsbestel, Ministerie van Justitie, secretaris;

– E.J.C. van der Vlis MPM, beleidsadviseur bij de Directie Rechtsbestel, Ministerie van Justitie, secretaris.

Artikel 4

De Commissie zal vóór 1 april 2008 haar advies aan de Staatssecretaris van Justitie uitbrengen.

Artikel 5

De leden van de Commissie ontvangen vacatiegelden op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop voor het Ministerie van Justitie geldende bepalingen, waarbij de Commissie als ‘zwaar’ in de zin van het Vacatiegeldenbesluit 1988 wordt aangemerkt. Daarnaast hebben zij recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 11 juli 2007.
De Staatssecretaris voornoemd, N. Albayrak.