Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2007, 138 pagina 20Besluiten van algemene strekking

Wijziging Besluit aangewezen staten Wft

Besluit van de Minister van Financiën van 13 juli 2007, nr. FM 2007-01765 M, tot wijziging van het Besluit aangewezen staten Wft

13 juli 2007

Nr. FM 2007-01765 M

Directie Financiële Markten

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 2:66, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht en artikel 34 van het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft;

Besluit:

Artikel I

Artikel 2 van het Besluit aangewezen staten Wft wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel d vervalt ‘en’.

2. Onderdeel e wordt geletterd f.

3. Na onderdeel d wordt een onderdeel ingevoegd luidende:

e. Malta; en

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Financiën, W.J. Bos.

Toelichting

De Wet op het financieel toezicht (Wft) voorziet in een verlicht toezichtregime op onder meer beleggingsinstellingen met zetel in een staat waar toezicht op beleggingsinstellingen wordt uitgeoefend dat in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die de Wft beoogt te beschermen. De staten waar een dergelijk adequaat toezicht wordt uitgeoefend op beleggingsinstellingen zijn in het Besluit aangewezen staten Wft aangewezen op grond van artikel 2:66, eerste lid, van de Wft en artikel 34 van het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft.

Op mijn verzoek heeft de AFM onderzoek gedaan naar de Maltezer regelgeving voor beleggingsinstellingen, niet zijnde instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe’s). Op basis van dat onderzoek heeft de AFM geadviseerd Malta aan te wijzen als staat waar adequaat toezicht wordt uitgeoefend.

De Minister van Financiën,

W.J. Bos