Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2007, 124 pagina 16Besluiten van algemene strekking

Aanwijzing beschermd stadsgezicht

Hollanderwijk te Leeuwarden

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maken bekend dat zij, gelet op de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, per besluit van 30 juni 2007 het volgende gebied hebben aangewezen als beschermd stadsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988: Leeuwarden, Hollanderwijk.

Het gebied, Hollanderwijk in de gemeente Leeuwarden, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende begrenzingskaart met kenmerk MSP/06/03, en zoals is omschreven in de toelichting bij dit besluit.

Het vigerende bestemmingsplan Huizum-West (vastgesteld: 19-12-2005; goedgekeurd: 10-04-2006) voorziet in het gestelde van artikel 36 van de Monumentenwet.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de publicatie in de Nederlandse Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Cfi/FJZ t.a.v. de Commissie voor de bezwaarschriften, postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar.

Het besluit, waarin begrepen de begrenzingskaart en de toelichting liggen ter inzage in het Stadskantoor, gevestigd aan de Oldehoofdsterkerkhof 2 te Leeuwarden, en bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Broederplein 41, Zeist. Deze stukken zijn ook telefonisch op te vragen via tel. 030-6983 46, of per e-mail: info@racm.nl.