Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2007, 122 pagina 20Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 juni 2007, nr. AV/PB/07/21920, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 23, derde lid, van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen;

Besluit:

Artikel I

Na artikel 30 van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 30a

Commissie Parameters

1. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benoemt de leden van de Commissie Parameters, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.

2. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

3. Het beheer van de bescheiden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het, in het tweede lid genoemd, ministerie. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de werkgroep bij het archief van dit ministerie opgeborgen.

4. De leden van de commissie kunnen een vergoeding ontvangen op grond van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

5. De leden van de commissie kunnen een vergoeding van reis- en verblijfkosten ontvangen overeenkomstig het Reisbesluit binnenland.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 juni 2007.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner.

Toelichting

Op grond van artikel 144, derde lid, van de Pensioenwet en artikel 139, derde lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling vraagt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het oordeel van een commissie bestaande uit een vertegenwoordiger van De Nederlandsche Bank N.V., van het Centraal Planbureau, twee leden op voordracht van de Stichting van de Arbeid en een door de minister aan te wijzen lid, alvorens een voorstel te doen voor de algemene maatregel van bestuur met betrekking tot de wijziging van de parameters.

De Commissie Parameters wordt uiterlijk 1 juli 2007 ingesteld (artikel 49a, derde lid, van de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet). Aangezien voor het door de minister aan te wijzen (onafhankelijke) lid nog geen geschikte kandidaat is gevonden, zal deze op een nader te bepalen tijdstip door de minister apart worden benoemd. Op grond van artikel 23 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen kan de minister regels stellen met betrekking tot de benoeming en het ontslag van de leden en de werkwijze van de commissie.

Met deze regeling worden enkele regels gesteld.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner