Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2007, 121 pagina 10Besluiten van algemene strekking

Regeling 2007 tot aanpassing van het basisbedrag en de vergoeding voor overige kosten op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Regeling van de Minister van Justitie van 16 juni 2007, nr. 5488304/07, Directie Instrumentatie Rechtspleging en Rechtshandhaving, Afdeling Financiële advisering en control, houdende aanpassing van het basisbedrag van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Regeling 2007 tot aanpassing van het basisbedrag en de vergoeding voor overige kosten op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede en derde lid en artikel 27, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000;

Besluit:

1. Het basisbedrag, genoemd in het eerste lid van artikel 3, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, wordt vastgesteld op € 103,19

2. De vergoeding, genoemd in artikel 27, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, wordt vastgesteld op € 17,00

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2007.

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling 2007 tot aanpassing van het basisbedrag en de vergoeding voor overige kosten op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie,
namens deze:
de directeur Instrumentatie Rechtspleging en Rechtshandhaving, J.J. Stam.

Toelichting

In de onderhavige regeling wordt uitvoering gegeven aan het derde lid van artikel 3 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000. Dit houdt een aanpassing in:

–  van het basisbedrag dat ten grondslag ligt aan de te verstrekken vergoeding voor de verlening van rechtsbijstand op basis van een toevoeging als bedoeld in artikel 37 van de Wet op de rechtsbijstand en

–  van de vergoeding voor de administratieve lasten die in het kader van de rechtsbijstandverlening worden gemaakt.

Volgens artikel 3, tweede lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 worden het basisbedrag en de vergoeding voor administratieve lasten jaarlijks aangepast overeenkomstig het voor dat jaar vastgestelde percentage voor de bijdrage in de kosten van de arbeidsvoorwaardenontwikkeling aan niet VWS-gebonden gepremieerde en gesubsidieerde sectoren. Deze norm is vastgesteld op 2.487%. Gelet daarop wordt het basisbedrag verhoogd van € 100,69 naar € 103,19. De vergoeding voor administratieve lasten wordt verhoogd van € 16,59 naar € 17,00.

Op grond van artikel 3, derde lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 vindt de aanpassing van het basisbedrag en de vergoeding voor administratieve lasten plaats met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de norm volgens het tweede lid van dat artikel is vastgesteld. Gelet daarop wordt het basisbedrag en de vergoeding voor administratieve lasten aangepast per 1 juli 2007.