Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2007, 120 pagina 19Besluiten van algemene strekking

Regeling houdende wijziging van de Regeling tot wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer in verband met de invoering van een transparante tariefstructuur

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 juni 2007, nr. HDJZ/S&W/2007-840, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende wijziging van de Regeling tot wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer in verband met de invoering van een transparante tariefstructuur

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 84 van de Wet personenvervoer 2000 en de artikelen 72a en 73 van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel I

De Regeling tot wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer1 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel II wordt ‘30 juni 2007’ vervangen door: 31 oktober 2007.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.C. Huizinga-Heringa.

Toelichting

Met de Regeling tot wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer van 27 december 2006 (hierna: de wijzigingsregeling) is invulling gegeven aan de bevoegdheid op grond van artikel 84 van de Wet personenvervoer 2000 om nadere regels te stellen met betrekking tot de tariefopbouw voor straattaxivervoer. Voor de vervoerder geldt op basis van het nieuwe artikel 1 van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, de verplichting om voor alle straattaxivervoer de transparante tariefstructuur aan te bieden, bestaande uit een eerste aanslag (waarin de eerste twee kilometers zijn inbegrepen) en een kilometertarief dat in rekening wordt gebracht voor de derde en volgende kilometers na aanvang van de rit. Het is op basis van de regeling niet toegestaan om gedurende de periode dat de klant wordt vervoerd een wachttarief in rekening te brengen.

De wijzigingsregeling is op 1 januari 2007 in werking getreden. Omdat taxiondernemers vanwege de gewijzigde regeling opnieuw hun tarieven moeten bepalen en deze vervolgens in de taxameter moeten laten invoeren, is voorzien in een overgangstermijn. Taxiondernemers hebben op basis van de wijzigingsregeling tot 1 juli 2007 de tijd om hun taxameters aan te laten passen aan de nieuwe structuur.

Onderhavige regeling strekt ertoe deze overgangstermijn te verlengen tot 1 november 2007. In deze periode zal de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer nog nader aangepast worden. Gebleken is dat er problemen zouden kunnen ontstaan ten aanzien van het ‘wachten op verzoek van de klant’. Om dit te voorkomen zal de regeling zodanig gewijzigd worden dat ‘de wachttijd voorafgaand aan de rit’ in rekening kan worden gebracht. Die wijziging zal zo snel mogelijk worden doorgevoerd, maar zal niet voor 1 juli 2007 kunnen plaatsvinden.

Overleg met fabrikanten van taxameters heeft ertoe geleid de overgangstermijn met vier maanden te verlengen. De (nieuwe) overgangstermijn eindigt daarom op 31 oktober 2007. In deze periode zal de regeling worden aangepast en zullen taxiondernemers hun taxameters bij de fabrikanten en inbouwers van taxameters moeten laten aanpassen aan de nieuwe tariefstructuur. Vanaf 1 november 2007 mogen taxiondernemers alleen taxivervoer verrichten tegen de transparante tariefstructuur (eventueel gecombineerd met een wachttarief, indien men een tarief in rekening wil brengen voor de wachttijd voorafgaand aan de rit).

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

  • 1

    Stcrt. 2006, 235.