Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2007, 113 pagina 17Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling zorgverzekering

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 juni 2007, nr. Z/VU-2771330, houdende wijziging van Regeling zorgverzekering in verband met het schrappen van de leeftijdsgrens voor de onder de te verzekeren prestaties vallende anticonceptiemiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel I

De Regeling zorgverzekering wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 2.16 vervalt: , uitsluitend voor verzekerden jonger dan eenentwintig jaar.

B

In bijlage 2 vervalt onderdeel 19 en worden de onderdelen 20 tot en met 49 vernummerd 19 tot en met 48.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink.

Toelichting

Met de onderhavige regeling is de beperking zoals die in artikel 2.16 en bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering met betrekking tot de onder de zorgverzekering vallende anticonceptiemiddelen was geregeld, komen te vervallen. Deze beperking hield in dat deze middelen alleen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet vielen indien de verzekerde jonger was dan eenentwintig jaar. Met het vervallen van die leeftijdsgrens is uitvoering gegeven aan de afspraak in het Coalitieakkoord om de pil voor volwassenen in het basispakket op te nemen (Kamerstukken II 2006/07, 30 891, nr. 4).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink