Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2007, 100 pagina 46Besluiten van algemene strekking

Wijziging van de Subsidieregeling opwekken duurzame elektriciteit in vergistingsinstallaties

17 mei 2007

Nr. WJZ 7061189

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

De Subsidieregeling opwekken duurzame elektriciteit in vergistingsinstallaties1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5 wordt ‘€ 270.000.000’ vervangen door: € 326.000.000.

B

Aan artikel 6 wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Aanvragen om subsidie op grond van deze regeling moeten zijn ontvangen in de periode die aanvangt op 19 december 2006 en eindigt op de dag dat dit lid in werking treedt.

Artikel II

1. Artikel I, onderdeel A, treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

2. Artikel I, onderdeel B, treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant en werkt terug tot de dag van publicatie in de Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 mei 2007.
De Minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven.

Toelichting

Op 19 december 2006 is de Subsidieregeling opwekken duurzame elektriciteit in vergistingsinstallaties in werking getreden. Deze regeling maakt het mogelijk subsidie te aan te vragen voor het opwekken van duurzame elektriciteit in bepaalde vergistingsinstallaties. In de regeling is het subsidieplafond op € 270 miljoen vastgesteld.

Op 5 december is de Kostenvergoedingsregeling subsidie milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2006 in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling biedt de mogelijkheid tot het vergoeden van de noodzakelijk gemaakte kosten voor een aanvraag voor MEP-subsidie op grond van artikel 72m van de Elektriciteitswet 1998 aan producenten die door het stopzetten van de MEP-subsidie op 18 augustus 2006 geen aanvraag voor MEP-subsidie meer konden indienen. Voor deze regeling is een budget gereserveerd van € 70 miljoen. Na het beoordelen van de ingediende aanvragen is gebleken dat dit budget niet volledig zal worden aangesproken. Conform de motie Van der Staaij (Kamerstukken II, 28665, nr. 81) zal het onbenutte deel van het gereserveerde budget worden toegevoegd aan de Subsidieregeling opwekken duurzame elektriciteit in vergistingsinstallaties. De onderhavige regeling strekt hiertoe.

Tevens wordt de subsidieregeling gesloten voor het indienen van nieuwe aanvragen. Het opnemen van een sluitingsdatum schept vooraf helderheid dat het niet langer mogelijk is subsidie aan te vragen.

De Minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

  • 1

    Stcrt. 2006, 237.