Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2007, 10 pagina 11Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 januari 2007, nr. VGP/PSL 2741300, houdende wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op richtlijn nr. 2005/48/EG van de Commissie van 23 augustus 2005 (PbEG L 219) tot wijziging van de richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad ten aanzien van de maximumgehalten aan residuen van bepaalde bestrijdingsmiddelen in en op granen en bepaalde producten van dierlijke en plantaardige oorsprong, op richtlijn nr. 2006/60/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 7 juli 2006 (PbEU L 206) tot wijziging van de bijlagen bij richtlijn nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van trif⁠loxystrobin, thiabendazool, abamectine, benomyl, carbendazim, Thiofanaat-methyl, myclobutanil, glyfosaat, trimethylsulfonium, fenpropimorf en chloormequat, op richtlijn nr. 2006/61/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 7 juli 2006 (PbEU L 206) tot wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG, nr. 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor atrazine, azinfos-ethyl, cyfluthrin, ethefon, fenthion, methamidofos, methomyl, paraquat en triazofos, en op richtlijn nr. 2006/62/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 juli 2006 (PbEU L 206) tot wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 76/895/EEG, nr. 86/362/EEG, nr. 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen voor desmedifam, fenmedifam en chloorfenvinfos, alsmede op artikel 1 van het Residubesluit;

Besluit:

Artikel I

De Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

In onderdeel 3. ‘Peulvruchten’ wordt na ‘Erwten’ ingevoegd: Lupine.

B

In Bijlage II worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. De specificaties, opgenomen bij de bestrijdingsmiddelen die tevens zijn vermeld in bijlage bij deze regeling, worden vervangen door de in die bijlage opgenomen specificaties.

2. Aan het slot van het onderdeel Motief worden de volgende regels toegevoegd:

45. Aanpassing aan richtlijn 2006/60/EG van 7 juli 2006 (PbEU L 206).

46. Aanpassing aan richtlijn 2006/61/EG van 7 juli 2006 (PbEU L 206).

47. Aanpassing aan richtlijn 2006/62/EG van 12 juli 2006 (PbEU L 206).

48. De maximumgehalten voor pepers (paprika’s), Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil) (behalve meloenen) en prei zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige.

49. De maximumgehalten voor pitvruchten (behalve appelen) zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige.

50. De maximumgehalten voor citrusvruchten, pitvruchten, pruimen, tomaten, aubergines, komkommers, sluitkoolachtigen en sla zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige.

51. De maximumgehalten voor pepers (paprika’s) en spinazie en dergelijke (behalve spinazie) zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige.

52. Het maximumgehalte voor katoenzaad is verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige plantaardige producten.

53. De maximumgehalten voor citrusvruchten, overige wortel- en knolgewassen (behalve wortelen, pastinaken, radijs, koolraap en rapen) en overige groenten (behalve knoflook, sjalotten, courgettes, spruitjes, tuinkers, veldsla, spinazie, asperges en prei) zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige plantaardige producten.

54. De maximumgehalten voor desmedifam worden uitgedrukt als desmedifam in plaats van als aniline.

55. In de maximumgehalten voor fenmidifam bij plantaardige producten worden geen omzettingsproducten meer meegenomen.

56. Correctie.

Artikel II

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 21 januari 2007.

2.  In afwijking van het eerste lid treedt deze regeling voor artikel I, onderdeel B, ten aanzien van:

a. desmedifam, fenmedifam en chloorfenvinfos in werking met ingang 21 januari 2008;

b. propiconazool in werking met ingang 24 februari 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J.F. Hoogervorst.

Bijlage bij artikel I

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Voetnoot

Motief

abamectine

delta 8,9-

som van

noten

0,02*

  
 

isomeer van

avermectine B1a

aardbeien (andere dan

0,1

  
 

avermectine B1a

en

bosaardbeien)

   
  

avermectine B1b

bramen

0,1

 

45

  

en

frambozen

0,1

 

45

  

delta 8,9-

tomaten

0,02

  
  

isomeer van

pepers (paprika’s)

0,05

  
  

avermectine B1a

aubergines

0,02

  
   

Cucurbitaceae

0,02

 

45

   

(met eetbare schil)

   
   

sla en dergelijke

0,1

  
   

oliehoudende zaden

0,02*

  
   

thee

0,02*

  
   

hop

0,05

  
   

runderlever

0,02

1)

 
   

overig vlees

0,01*

1)

 
   

melk

0,005*

  
   

overige

0,01*

  
       

atrazin

geen

atrazin

suikermaïs

0,1

 

46

   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

overige

0,05*

 

46

       

azinfos-ethyl

geen

azinfos-ethyl

thee

0,05*

 

46

   

hop

0,05*

 

46

   

granen

0,05*

  
   

overige plantaardige

0,02*

 

46

   

producten

   
   

vlees

0,01*

1)

46

   

melk

0,01*

 

46

   

eieren

0,01*

 

46

       

chloorfenvinfos

geen

som van

wortelen

0,5

  
  

E- en

pastinaken

0,5

  
  

Z-chloorfenvinfos

radijs

0,5

  
   

koolraap

0,5

  
   

rapen

0,5

  
   

knoflook

0,5

  
   

sjalotten

0,5

  
   

courgettes

0,1

  
   

spruitjes

0,1

  
   

sluitkool

0,5

 

47

   

koolrabi

0,3

 

47

   

tuinkers

0,1

  
   

veldsla

0,1

  
   

spinazie

0,1

  
   

peterselie

0,5

  
   

asperges

0,1

  
   

bleekselderij

0,5

  
   

prei

0,1

  
   

gekweekte paddestoelen

0,05

 

47

   

thee

0,05*

 

47

   

hop

0,05*

 

47

   

overige plantaardige

0,02*

 

47, 53

   

producten

   
   

vlees

0,01*

1)

47

   

melk

0,01*

 

47

   

eieren

0,01*

 

47

       

cyfluthrin

geen

cyfluthrin

pitvruchten

0,2

  
  

inclusief andere

abrikozen

0,3

 

46

  

mengsels van

kersen

0,2

  
  

samenstellende

perziken, nectarines en

0,3

 

46

  

isomeren

soortgelijke kruisingen

   
  

(som van de

daaronder begrepen

   
  

isomeren)

pruimen

0,2

  
   

tafel- en wijndruiven

0,3

  
   

tomaten

0,05

  
   

pepers (paprika’s)

0,3

  
   

komkommers

0,1

  
   

bloemkoolachtigen

0,05

  
   

sluitkoolachtigen

0,2

  
   

bladkoolachtigen

0,3

  
   

sla en dergelijke

0,5

  
   

peulgroenten (vers)

0,05

  
   

kool- en raapzaad

0,05

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

20

  
   

maïs

0,05*

  
   

vlees

0,05

2)

 
   

overige

0,02*

  
       

desmedifam

geen

desmedifam

oliehoudende zaden

0,1*

 

47, 54

   

thee

0,1*

 

47, 54

   

hop

0,1*

 

47, 54

   

overige plantaardige

0,05*

 

47, 54

   

producten

   
       

ethefon

geen

ethefon

noten

0,1*

  
   

appelen

0,5

 

46

   

kersen

3

  
   

tafel- en wijndruiven

1

 

46

   

aalbessen

5

  
   

(rood, zwart en wit)

   
   

ananassen

2

  
   

tomaten

1

 

46

   

pepers (paprika’s)

3

  
   

katoenzaad

2

  
   

overige oliehoudende

0,1*

 

46

   

zaden

   
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

gerst en rogge

0,5

  
   

tarwe en triticale

0,2

  
   

overige

0,05*

 

49

       

fenmedifam

      
       

a) plantaardige

geen

fenmedifam

aardbeien (andere dan

0,1

 

47, 55

producten

  

bosaardbeien)

   
   

rode bieten

0,1

 

47, 55

   

spinazie en dergelijke

0,5

 

47, 55

   

artisjokken

0,2

 

47, 55

   

oliehoudende zaden

0,1*

 

47, 55

   

thee

0,1*

 

47, 55

   

hop

0,1*

 

47, 55

   

overige plantaardige

0,05*

 

55

   

producten

   
       

b) dierlijke

fenmedifam (methyl-

fenmedifam (methyl-

vlees

0,05*

 

47

producten

N-(3-hydroxyfenyl)

-N-(3- hydroxyfenyl)

melk en melkproducten

0,05*

 

47

 

carbamaat

carbamaat

eieren en eiproducten

0,05*

 

47

 

(MHCP)

(MHCP),

    
  

uitgedrukt als

    
  

fenmedifam

    
       

fenpropimorf

      
       

a) plantaardige

geen

fenpropimorf

aardbeien (andere dan

1

  

producten

  

bosaardbeien)

   
   

Rubussoorten (andere

1

  
   

dan wilde vruchten)

   
   

Ander klein fruit en

1

  
   

besvruchten

   
   

(voor zover niet wild)

   
   

bananen

2

  
   

spruitjes

0,5

  
   

prei

1

 

45

   

thee

0,1*

  
   

hop

10

  
   

gerst, haver, rogge, spelt,

0,5

  
   

tarwe en triticale

   
   

overige plantaardige

0,05*

  
   

producten

   
       

b) dierljke

fenpropimorf-

fenpropimorf-

vlees, vet en eetbare

0,01*

  

producten

carboxylzuur

carboxylzuur

slachtafvallen van

   
 

(BF 421-2)

(BF 421-2),

pluimvee

   
  

uitgedrukt als

vlees van runderen, geiten,

0,02

  
  

fenpropimorf

varkens en schapen

   
   

lever van runderen, geiten,

0,3

  
   

varkens en schapen

   
   

nieren van runderen, geiten,

0,05

  
   

varkens en schapen

   
   

overig vlees

0,01

  
   

melk

0,01

  
   

eieren

0,01*

  
       

fenthion

zuurstofanalogon

fenthion

citrusvruchten

3

 

46

 

van fenthion en

 

kersen

2

 

46

 

de sulfoxiden en

 

olijven (tafelolijven)

1

 

46

 

sulfonen van

 

olijven (voor olie-extractie)

1

 

46

 

fenthion en

 

oliehoudende zaden

0,02*

 

46

 

de sulfoxiden en

 

thee

0,1*

 

46

 

sulfonen van het

 

hop

0,1*

 

46

 

zuurstofanalogon

 

overige plantaardige

0,01*

 

46

 

van fenthion

 

producten

   
   

vlees

0,05*

1)

46

   

melk

0,01*

 

46

       

glyfosaat

geen

glyfosaat

manderijnen, clementines

0,5

 

45

 

(voor de metaboliet

 

en soortgelijke

   
 

trimethylsulfonium-

 

kruisingen van

   
 

kation, zie aldaar)

 

citrusvruchten

   
   

sinaasappelen

0,5

 

45

   

tafel- en wijndruiven

0,5

 

45

   

olijven (voor olie-extractie)

1

 

45

   

wilde paddestoelen

50

  
   

bonen (peulvruchten)

2

  
   

erwten (peulvruchten)

10

 

45

   

lupine

10

 

45

   

lijnzaad

10

  
   

zonnebloempitten

20

 

45

   

kool- en raapzaad

10

  
   

sojabonen

20

  
   

mosterdzaad

10

  
   

katoenzaad

10

 

45

   

aardappelen

0,5

 

45

   

thee

2

 

45

   

tarwe, rogge en triticale

10

  
   

gerst , haver en sorghum

20

  
   

maïs

1

  
   

overige plantaardige

0,1*

  
   

producten

   
   

runderlever

0,2

  
   

rundernieren

2

  
   

varkensnieren

0,5

  
   

nieren van pluimvee

0,1

  
   

overig vlees

0,05*

  
   

melk en melkproducten

0,01*

  
   

eieren

0,01*

  
       

methamidofos

geen

methamidofos

abrikozen

0,1

  
   

perziken, nectarines, en

0,05

  
   

soorgelijke kruisingen

   
   

daaronder begrepen

   
   

bloemkoolachtigen

0,02

 

46

   

bonen (met peul)

0,5

  
   

erwten (met peul)

0,5

  
   

artisjokken

0,1

  
   

sojabonen

0,2

 

46

   

katoenzaad

0,2

 

46

   

thee

0,02*

 

46

   

hop

0,02*

 

46

   

overige

0,01*

 

50

       

methomyl

geen

som van

grapefruits

0,5

  
  

methomyl en

citroenen

1

  
  

thiodicarb,

lemmetjes

1

  
  

uitgedrukt als

mandarijnen, clementines

1

  
  

methomyl

en soortgelijke

   
   

kruisingen van

   
   

citrusvruchten

   
   

sinaasappelen

0,5

  
   

pomelo’s

0,5

  
   

pitvruchten

0,2

  
   

abrikozen

0,2

  
   

kersen

0,1

  
   

perziken, nectarines en

0,2

  
   

soortgelijke kruisingen

   
   

daaronder begrepen

   
   

pruimen

0,5

  
   

wijndruiven

1

  
   

radijs

0,5

  
   

tomaten

0,2

 

46

   

aubergines

0,2

 

46

   

broccoli

0,2

  
   

sla

0,3

 

46

   

spinazie

0,05

 

46

   

kruiden

0,3

 

46

   

pinda’s

0,1

  
   

sojabonen

0,1

  
   

katoenzaad

0,1

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

10

  
   

vlees

0,02*

  
   

melk

0,02*

  
   

eieren

0,02*

  
   

overige

0,05*

 

51

       

myclobutanil

      
       

a) plantaardige

geen

myclobutanil

citrusvruchten

3

  

producten

  

noten

0,05*

  
   

pitvruchten

0,5

  
   

abrikozen

0,3

  
   

kersen

1

  
   

perziken en nectarines en

0,5

  
   

soortgelijke kruisingen

   
   

daaronder begrepen

   
   

pruimen

0,5

  
   

tafel- en wijndruiven

1

  
   

aardbeien (andere

1

  
   

bosaardbeien)

   
   

bramen

1

  
   

frambozen

1

  
   

aalbessen

1

  
   

(rood, zwart en wit)

   
   

kruisbessen (Cynorrhodom)

1

  
   

bananen

2

  
   

wortelen

0,2

  
   

mierikswortel

0,2

  
   

pastinaken

0,2

  
   

wortelpeterselie

0,2

  
   

tomaten

0,3

  
   

pepers (paprika’s)

0,5

  
   

aubergines

0,3

  
   

Cucurbitaceae

0,1

  
   

(met eetbare schil)

   
   

Cucurbitaceae

0,2

  
   

(met niet-eetbare schil)

   
   

veldsla

5

  
   

bonen (met peul)

0,3

 

45

   

artisjokken

0,5

  
   

oliehoudende zaden

0,05*

  
   

thee

0,05*

  
   

hop

2

  
   

overige plantaardige

0,02*

  
   

producten

   
       

b) dierlijke

alfa-(3-hydroxy-

alfa-(3-hydroxy-

vlees

0,01*

  

producten

butyl)-alfa-(4-chloor-

butyl)-alfa-(4-chloor-

melk

0,01*

  
 

fenyl)-1H-1,2,4-

fenyl)-1H-1,2,4-

eieren

0,01*

  
 

triazool-1-1propanitril

triazool-1-1propanitril

    
 

(RH9090)

(RH9090),

    
  

uitgedrukt als

    
  

myclobutanil

    
       

paraquat

geen

paraquat

thee

0,05*

 

46

   

hop

0,05*

 

46

   

overige

0,02*

 

46

       

propiconazool

geen

propiconazool

abrikozen

0,2

  
   

perziken, nectarines en

0,2

  
   

soortgelijke kruisingen

   
   

daaronder begrepen

   
   

bananen

0,1

 

56

   

prei

0,1

  
   

pinda’s

0,2

  
   

overige oliehoudende

0,1*

  
   

zaden

   
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

gerst en haver

0,2

  
   

overige plantaardige

0,05*

  
   

producten

   
   

lever van herkauwers

0,1

2)

 
   

overig vlees

0,01*

  
   

melk en melkproducten

0,01*

  
   

eieren en eiproducten

0,01*

  
       

thiabendazool

      
       

a) plantaardige

geen

thiabendazool

citrusvruchten

5

  

producten

  

noten

0,1*

  
   

appels

5

  
   

peren

5

  
   

avocado’s

15

  
   

bananen

5

  
   

mango’s

5

  
   

papaja’s

10

  
   

cassave

15

  
   

bataten

15

  
   

yam

15

  
   

broccoli

5

  
   

witlof

1

 

45

   

gekweekte paddestoelen

10

  
   

bewaaraardappelen

15

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

marmelades

 

16)

 
   

overige plantaardige

0,05*

  
   

producten

   
       

b) dierlijke

5-hydroxy-

som van

rundvlees, schapenvlees,

 

19)

 

producten

thiabendazool

thiabendazool

geitenvlees

   
  

en

melk

 

19)

 
  

5-hydroxy-

overige dierlijke

0,1*

  
  

thiabendazool

producten

   
       

triazofos

geen

triazofos

thee

0,02*

 

46

   

hop

0,02*

 

46

   

granen

0,02*

  
   

overige plantaardige

0,01*

 

46, 52

   

producten

   
   

vlees

0,01*

1)

46

   

melk

0,01*

 

46

   

eieren

0,01*

 

46

       

trifloxystrobine

geen

trifloxystrobine

citrusvruchten

0,3

 

45

   

pitvruchten

0,5

  
   

abrikozen

1

 

45

   

kersen

1

 

45

   

perziken, nectarines en

1

 

45

   

soortgelijke kruisingen

   
   

daaronder begrepen

   
   

pruimen

0,2

 

45

   

tafel- en wijndruiven

5

 

45

   

aardbeien (andere dan

0,5

 

45

   

bosaardbeien)

   
   

aalbessen

1

 

45

   

(rood, zwart en wit)

   
   

kruisbessen (Cynorrhodom)

1

 

45

   

bananen

0,05

 

45

   

tomaten

0,5

 

45

   

Cucurbitaceae

0,2

 

45

   

(met eetbare schil)

   
   

meloenen

0,3

 

45

   

bonen (met peul)

0,5

 

45

   

oliehoudende zaden

0,05*

 

45

   

thee

0,05*

 

45

   

hop

30

 

45

   

tarwe

0,05

  
   

gerst

0,2

  
   

melk

0,01*

  
   

overige

0,02*

 

48

       

trimethylsulfonium-

geen

trimethylsulfonium-

mandarijnen, clementines

0,5

 

45

kation

 

kation

en soortgelijke kruisingen

   
   

van citrusvruchten

   
   

sinaasappelen

0,5

 

45

   

olijven (voor olie-extractie)

1

 

45

   

wilde paddestoelen

20

 

45

   

sojabonen

10

 

45

   

tarwe, rogge en triticale

5

  
   

gerst en haver

10

  
   

overige plantaardige

0,05*

  
   

producten

   
   

rundvlees

0,2

  
   

runderlever

0,5

  
   

rundernieren

0,2

  
   

pluimveenieren

0,3

  
   

overig vlees

0,05*

  
   

melk en melkproducten

0,1

  
   

eieren

0,01*

  

Toelichting

Deze regeling strekt tot uitvoering van richtlijn nr. 2006/60/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 7 juli 2006 (PbEU L 206) tot wijziging van de bijlagen bij richtlijn nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van trifloxystrobin, thiabendazool, abamectine, benomyl, carbendazim, Thiofanaat-methyl, myclobutanil, glyfosaat, trimethylsulfonium, fenpropimorf en chloormequat, verder te noemen richtlijn 2006/60/EG, tot uitvoering van richtlijn nr. 2006/61/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 7 juli 2006 (PbEU L 206) tot wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG, nr. 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor atrazine, azinfos-ethyl, cyfluthrin, ethefon, fenthion, methamidofos, methomyl, paraquat en triazofos, verder te noemen richtlijn 2006/61/EG en tot uitvoering van richtlijn nr. 2006/62/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 juli 2006 (PbEU L 206) tot wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 76/895/EEG, nr. 86/362/EEG, nr. 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen voor desmedifam, fenmedifam en chloorfenvinfos, verder te noemen richtlijn 2006/62.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt een onvolkomenheid te herstellen bij de implementatie van richtlijn nr. 2005/48/EG van de Commissie van 23 augustus 2005 (PbEG L 219) tot wijziging van de richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad ten aanzien van de maximumgehalten aan residuen van bepaalde bestrijdingsmiddelen in en op granen en bepaalde producten van dierlijke en plantaardige oorsprong. Die implementatie vond plaats bij regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 december 2005, nr. VGP/P&L 2644575, houdende wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen in verband met richtlijn 2005/46/EG (Stcrt. 2005, 253). Ten onrechte is in die regeling niet bepaald dat ten aanzien van propiconazool voor bananen een maximumresiduwaarde van 0,1 mg/kg geldt.

Voor producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten, fruit en granen worden residugehalten vastgesteld op een zodanig niveau als voor een effectieve gewasbescherming nodig is. Hierbij is de hoeveelheid residu zo klein mogelijk en tegelijk toxicologisch aanvaardbaar, mede gelet op de geschatte inname via de voeding. De maximumgehalten aan residuen (MRL’s) komen overeen met de bovengrens van de hoeveelheden residu die naar verwachting in producten kunnen worden gevonden wanneer goede landbouwpraktijken in acht zijn genomen.

Richtlijn 2006/60/EG stelt voor de bestrijdingsmiddelen thiabendazool, abamactine, benomyl, carbendazim, thiofanaat-methyl, myclobutanil, fenpropimorf en chloormequat MRL’s vast. Bij de vaststelling van de MRL’s voor abamectine en thiabendazool is er rekening meegehouden dat voor deze 2 stoffen ook maximumgehalten als diergeneesmiddelen voor voedselproducerende dieren zijn vastgesteld, overenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad. Voorts zijn voor de bestrijdingsmiddelen trif⁠loxystrobin, glyfosaat en trimethylsulfonium voorlopige MRL’s vastgesteld, aangegeven overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van richtlijn 91/414/EEG.

Aangezien glyfosaat ook op lupine wordt toegepast, en lupine in verschillende EU-lidstaten wordt gegeten, moeten er MRL’s voor lupine kunnen worden vastgesteld. Daartoe dient ‘Lupine’ als gewas te worden opgenomen in de lijst van producten van plantaardige oorsprong in bijlage I van de onderhavige Regeling.

De MRL’s voor benomyl, carbend⁠azim en thiofanaat-methyl zijn reeds per 15 september 2006 en die voor chloormequat per 1 augustus 2006 gewijzigd bij regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 augustus 2006, nr. VGP/PSL 2708549 tot wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen (Stcrt. 165).

Richtlijn 2006/61/EG stelt voor de bestrijdingsmiddelen atrazine, azinfos-ethyl, cyfluthrin, ethefon, fenthion, methamidofos, methomyl, paraquat en triazifos MRL’s vast.

Richtlijn 2006/62/EG doet dat voor de bestrijdingsmiddelen desmedifam, fenmedifam en chloorfenvinfos. De MRL’s voor de bestrijdingsmiddelen desmedifam en fenmedifam zijn voorlopig vastgesteld, met inachtneming van artikel 4, lid 1, onder f), van richtlijn 91/414/EEG.

Alle maatregelen die in bovengenoemde richtlijnen zijn getroffen zijn in overeenstemming met de adviezen van het Permanent Comité voor voedselketen en diergezondheid.

Administratieve lasten

Deze regeling leidt niet tot administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

In onderstaande transponeringstabel wordt het verband weergegeven tussen de richtlijnen 2006/60/EG, en 2006/61/EG en 2006/62/EG en deze regeling.

Richtlijn

Regeling Residuen van bestrijdingsmiddelen

2006/60/EG

 

artikel 1-1

Bijlage I

artikel 1-2

Bijlage II

artikel 2, 3 en 4

geen omzetting vereist

  

2006/61/EG

 

artikel 1, 2 en 3

Bijlage II

artikel 4, 5 en 6

geen omzetting vereist

  

2006/62/EG

 

artikel 2, 3 en 4

Bijlage II

artikel 1, 5, 6 en 7

geen omzetting vereist

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

  • 1

    Stcrt. 1984, 54; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 16 november 2006 (Stcrt. 230).