Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2006, 96 pagina 16Besluiten van algemene strekking

Wijziging Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 28 april 2006, nr. ET/TM 6029043, houdende wijziging van het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten in verband met de invoering van een reeks korte telefoonnummers voor abonnee-informatie diensten (Besluit invoering nummerreeks voor abonnee-informatie diensten)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel I

Het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten wordt gewijzigd als volgt:

A

In bijlage 1, wordt de regel luidende:

 

18

   

vervangen door:

18

1818

Toegang tot gratis of betaalde abonnee-informatiediensten, waarmee primair en tenminste telefoonnummers kunnen worden opgevraagd aan de hand van gegevens betreffende de naam in combinatie met gegevens betreffende het adres en huisnummer, postcode of de woonplaats van de abonnee.

4

Ja, voor de duur van zes maanden na inwerkingtreding van dit besluit.

B

In bijlage 1, wordt de regel luidende:

118

 

Algemene abonnee-informatiedienst die voldoet aan het bepaalde bij of krachtens het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen en voorts wat betreft de aard en de inhoud van de verstrekte informatie aan degene die gebruik maakt van de dienst uitsluitend de bij de abonnees in gebruik zijnde nummers uit dit nummerplan biedt.

3

Nee

vervangen door:

118

 

Automatische boodschap die de beller op commercieel neutrale en non-discriminatoire wijze informeert over de vervanging van 118 door 18xy nummers.

3

Nee

C

In bijlage 1, wordt de regel luidende:

118

 

Automatische boodschap die de beller op commercieel neutrale en non-discriminatoire wijze informeert over de vervanging van 118 door 18xy nummers.

3

nee

Vervangen door:

 

118

   

Artikel II

1. Artikel I, onderdeel B, treedt in werking op 17 januari 2007.

2. Artikel I, onderdeel C, treedt in werking op 17 mei 2007.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op 28 juni 2006.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Economische Zaken, L.J. Brinkhorst.

Toelichting

§ 1. Algemeen

Met deze wijziging van het nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten worden nummers voor abonnee-informatiediensten beschikbaar gesteld en wordt het nummer 118 uitgefaseerd. Door de introductie van een viercijferige reeks komt er ruimte voor in totaal 99 aanbieders om onder een kort nummer abonnee-informatiediensten aan te bieden.

Het bestaande nummer 118 kan maar één maal per netwerk worden gebruikt. Aanbieders van abonnee-informatiediensten die niet over een eigen netwerk beschikken kunnen derhalve onder het nummer 118 niet hun abonnee-informatiedienst aanbieden. Zij hebben te kennen gegeven belemmeringen te ondervinden bij het in de markt zetten van hun diensten. Het feit dat er maar één kort nummer (118) beschikbaar is voor deze dienst, vormt het grootste obstakel. De aanbieders van abonnee-informatiediensten zonder eigen netwerk moeten daarom een nummer in de 0800 of 0900-reeks gebruiken. Hierbij ondervinden zij het nadeel dat korte telefoonnummers commerciële voordelen bieden boven lange nummers. Consumenten herkennen en onthouden korte nummers beter, zodat deze vaker worden gebeld dan lange nummers.

Met de invoering van 18xy wil ik aan alle aanbieders van abonnee-informatie diensten een vergelijkbaar nummer voor een vergelijkbare dienst beschikbaar stellen. Deze doelstelling is in overeenstemming met het bepaalde in Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn).

Om aan de wens van marktpartijen tegemoet te komen, heb ik ervoor gekozen het nummer 1818 buiten de reeks te houden omdat dit nummer het risico in zich bergt om een nieuw monopolie te creëren. Dat komt omdat 1818 het enige repetitieve nummer is uit de reeks. Hierdoor is het voor consumenten verreweg het makkelijkst te onthouden. Ervaringen in andere Europese landen tonen aan dat het repetitieve nummer inderdaad het grootste marktaandeel heeft of dat het niet is toegekend om het ontstaan van een nieuw monopolie te voorkomen.

§ 2. Uitfaseren 118

Om voor alle aanbieders van abonnee-informatiediensten gelijke omstandigheden te creëren wat nummerlengte betreft, wordt het nummer 118 uitgefaseerd en komt voor alle aanbieders van abonnee-informatiediensten een nieuw viercijferig nummer beschikbaar in de reeks 18xy.

De belangrijkste bezwaren tegen het behouden van 118 zijn dat:

– dit de concurrentie en marktontwikkeling frustreert;

– dit de keuzevrijheid van de consument beperkt;

– Nederland uit de pas loopt met de wijze waarop andere landen in Europa een nieuwe reeks voor abonnee-informatiediensten hebben geïntroduceerd.

Vrijwel alle landen in Europa die reeds nieuwe telefoonnummers voor abonnee-informatiediensten hebben geïntroduceerd, hebben het bestaande voorkeursnummer uitgefaseerd. In deze landen zijn nieuwe partijen actief geworden en gebleven en is er sprake van gevarieerde nieuwe diensten. In een land waarvan bekend is dat het het bestaande voorkeursnummer niet heeft uitgefaseerd, was aanvankelijk maar één nieuwe partij actief maar die is niet gebleven. Concurrentie is uitgebleven en de markt voor abonnee-informatiediensten is hier nog in handen van de ex-monopolist (incumbent).

Voor de consument lijkt uitfasering op termijn de beste optie te zijn omdat hij meer keuzevrijheid krijgt als gevolg van meer concurrentie en een breder dienstenaanbod.

§ 3. Abonnee-informatiedienst

De abonnee-informatiedienst behelst primair het aanbieden van telefoonnummers van abonnees. In elk geval dient de dienstverlening minimaal de UD-inlichtingendienst1 te omvatten, d.w.z. het verstrekken van opgevraagde (geografische, mobiele en persoonlijke) telefoonnummers van abonnees – voor zover deze nummers niet geheim zijn – aan de hand van gegevens van de abonnee zoals de naam in combinatie met het adres en huisnummer, postcode of de woonplaats. Daarnaast geldt voor de aanbieder van de universele dienst de verplichting van de betaalbaarheid van de abonnee-informatiedienst: op grond van artikel 2.6, tweede lid, van het Besluit universele dienst en eindgebruikersbelangen, mogen de kosten niet hoger dan redelijk zijn.

Marktpartijen hebben verzocht om naast de UD-inlichtingendienst ook abonnee-informatie diensten te mogen aanbieden die in het verlengde liggen van de UD-inlichtingendienst. Aan dit verzoek is tegemoetgekomen. Naast genoemde minimumvereiste staat het de aanbieder vrij om aanvullende abonnee-informatie diensten aan te bieden zoals het verschaffen van e-mail adressen, het doorverbinden met het opgevraagde nummer (call completion), het verstrekken van het opgevraagde nummer per SMS of locatiegebonden zoekopdrachten (location based searches). Het spreekt voor zich dat uitgebreidere abonnee-informatie diensten (dan de UD-inlichtingendienst) alleen mogen worden aangeboden voor zover mogelijk binnen de grenzen van de wet (bijv. dataprotectie, toestemming reversed search).

Voor andere informatiediensten dan abonnee-informatie diensten moeten 0800 en 090x nummers worden gebruikt. De reeks 18xy bevat te weinig nummers om andere informatiediensten dan abonnee-informatiediensten toe te staan. Met een bredere bestemming dan abonnee-informatiediensten zou schaarste ontstaan, hetgeen in strijd is met de verplichting om te zorgen voor adequate nummers en nummerreeksen.

§ 4. Aankiesbaarheid

Met aankiesbaarheid wordt bedoeld dat de nummers in de 18-serie door alle soorten abonnees van alle verschillende aanbieders te bereiken zijn. De aankiesbaarheid van de nummers in de 18-serie is niet automatisch verzekerd.

Op grond van artikel 6.1 van de Telecommunicatiewet hebben aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten en -netwerken, indien een aanbieder daartoe een verzoek indient bij een andere aanbieder, een onderhandelingsplicht in het kader van interconnectie en interoperabiliteit. Op aanvraag van een aanbieder die van mening is dat een andere aanbieder zijn plichten op dit vlak niet nakomt, kan de OPTA voorschriften voor de onderhandelingen geven. Deze onderhandelingsplicht betreft echter alleen een inspanningsverplichting (géén resultaatsverplichting) en biedt derhalve geen garantie van aankiesbaarheid van de nummers uit de 18-serie. Als de onderhandelingen niet tot resultaat leiden kan OPTA door één van de onderhandelende partijen worden ingeschakeld op grond van artikel 6.2 van de Telecommunicatiewet.

Dit wettelijke kader is gebaseerd op de ONP-richtlijnen2 voor elektronische communicatie infrastructuren en bijbehorende diensten.

Nummerhouders die niet tegelijk aanbieder zijn van een elektronisch communicatienetwerk of -dienst kunnen de aankiesbaarheid niet zelf regelen, maar zijn daarvoor aangewezen op de aanbieder waar de nummers zijn ondergebracht. De Europese regels kennen namelijk géén rechten en plichten over interoperabiliteit en interconnectie toe aan nummerhouders.

§ 5.Uitzonderlijke economische waarde

De nummers voor abonnee-informatiediensten worden aangewezen als nummers van uitzonderlijke economische waarde. De overwegingen om de nummers als zodanig aan te wijzen zijn de volgende. De nummers voldoen aan de criteria die zijn opgenomen in de toelichting van het besluit van 28 april 2004 tot wijziging van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten3 :

i. De 18xy nummers hebben een grote zichtbaarheid voor de consument. Ze kunnen worden gebruikt voor de directe profilering van een dienst naar de consument.

ii. Gebruikers komen in aanmerking voor toekenning van de 18xy nummers.

iii. De 18xy nummers kunnen slechts één keer tegelijk toegekend zijn. Sommige nummers in het nummerplan kunnen meerdere keren toegekend zijn, bijvoorbeeld het nummer 118.

iv. De 18xy nummers hebben geen bestemming die toegespitst is op diensten met een bijzonder maatschappelijk belang.

Er zijn daarnaast geen redenen om de nummers niet aan te wijzen als nummers van uitzonderlijke economische waarde. In bijlage 1 van het nummerplan wordt in de kolom ‘Nummers van uitzonderlijke economische waarde’ voor de reeks 18xy ‘ja’ ingevuld. Daar wordt aan toegevoegd ‘voor de duur van zes maanden na inwerkingtreding van dit besluit’. Verwacht wordt dat de gelijktijdige aanvragen van éénzelfde nummer uit de 18-serie hoofdzakelijk zullen voorkomen in de zes maanden dat de nummers beschikbaar zijn gesteld voor toekenning. Na deze periode zullen de nummers uit de 18-serie in het geval van gelijktijdig voorliggende aanvragen de procedure van loting doorlopen in plaats van een verdeling van de nummers via de procedure van veiling. Partijen kunnen in het geval van een verdeling via een veiling wel besluiten een ander nummer aan te vragen en de veiling niet in te gaan. Er zijn immers voldoende nummers beschikbaar; niemand wordt tot deelname aan een veiling verplicht. Enkel aangevraagde nummers zullen niet ter veiling komen maar zullen tegen gebruikelijke kosten door OPTA worden verstrekt.

§ 6. Tijdsplanning migratie

Het nummer 118 blijft als abonnee-informatie dienst actief tot 17 januari 2007. Tussen 17 januari en 17 mei 2007 is de bestemming van 118 een automatische boodschap. De automatische boodschap bevat een gesproken tekst waarmee de consument op commercieel neutrale en non-discriminatoire wijze wordt geïnformeerd over de vervanging van 118 door de nieuwe nummers. Het spreekt voor zich dat het automatisch doorschakelen van 118 naar een ander nummer voor abonnee-informatie diensten (bijvoorbeeld in de 0900-reeks) niet is toegestaan. Daarnaast wijs ik erop dat reclameboodschappen op 118 momenteel ook niet zijn toegestaan omdat dit buiten de reikwijdte van de universele dienst valt. Vanaf 17 mei 2007 is het nummer 118 in het nummerplan gesloten.

Datum

Gebeurtenis

17 mei 2006

Publicatie besluit

28 juni 2006

Inwerkingtreding besluit

17 januari 2007

Bestemming 118 wordt automatische boodschap

17 mei 2007

118 gesloten

§ 7. Andere maatregelen

Het onderhavige besluit brengt nog een aantal andere maatregelen met zich mee.

Ten eerste worden de nummers alleen rechtstreeks aan de gebruikende aanbieders van abonnee-informatiediensten toegekend en niet via aanbieders van elektronische communicatienetwerken of aanbieders van elektronische communicatiediensten. Dit betekent dat de in artikel 4.2 van de Telecommunicatiewet, eerste lid, onderdelen a en b, genoemde categorie van aanvragers worden uitgesloten in de Regeling beperking toekenning nummers.

Ten tweede wordt in de Regeling beperking toekenning nummers de periode na toekenning waarbinnen de nummers in gebruik dienen te worden genomen beperkt tot vijf maanden in plaats van de gebruikelijke twaalf maanden. Tussen de toekenning van de 18xy nummers (uiterlijk 17 augustus 2006) en het niet meer actief zijn als abonnee-informatie dienst van 118 (17 januari 2007) zit een periode van vijf maanden. Immers drie maanden na publicatie van het onderhavige besluit zijn de nummers toegekend (= zes weken na de inwerkingtreding van dit besluit) en acht maanden na publicatie is de bestemming van het nummer 118 een automatische boodschap en derhalve dienen de nieuwe nummers op dat moment in gebruik te zijn genomen. De beperking van de ingebruikname termijn tot vijf maanden heeft tevens tot gevolg dat de nummers niet meer gereserveerd kunnen worden door aanvragers.

Tenslotte zullen ook de Regeling veilingprocedures en lotingprocedures nummers en de Regeling kostenvergoeding OPTA worden aangepast.

§ 8. Overlegplatform Post en Telecommunicatie

Een ontwerp van het onderhavige besluit is voorgelegd aan het Overlegplatform Post en Telecommunicatie (OPT). Drie netwerkoperators hebben als lid van het OPT hierop gereageerd. Daarnaast heeft het OPT afschriften van reacties ontvangen van drie niet-OPT-leden. Het rapport van het OPT is beschikbaar gekomen op 5 december 2005.

De deelnemers aan het OPT zien vooralsnog, in tegenstelling tot een aantal andere marktpartijen, geen noodzaak de nummerreeks 18xy in te voeren. Volgens hen hebben nieuwe aanbieders voldoende mogelijkheden om abonnee-informatiediensten met succes te exploiteren. Zij adviseren de voorgestelde nummerplanwijziging te heroverwegen op basis van een grondige marktanalyse.

De deelnemers aan het OPT zijn van mening dat 118 moet blijven bestaan. Indien middels marktanalyse gerechtvaardigd, kan de 18xy-reeks volgens hen worden ingevoerd naast 118. Wat betreft het wel of niet uitfaseren van de 0900 abonnee-informatiediensten zijn de meningen van de deelnemers aan het OPT verdeeld.

Nieuwere marktpartijen die zelf niet over een netwerk beschikken, ondersteunen de voorgestelde nummerplanwijziging omdat deze bijdraagt aan gelijke concurrentiekansen voor abonnee-informatiediensten. Wel wijzen zij erop dat voor het realiseren van gelijke kansen niet alleen 118 maar ook alle 0900 nummers voor abonnee-informatiediensten (met name 0900-8008) moeten worden uitgefaseerd.

Een onderzoek4 naar de markt voor abonnee-informatiediensten in Nederland is reeds verricht. Aanleiding voor dit onderzoek waren klachten uit de markt over belemmeringen bij het in de markt zetten van abonnee-informatiediensten. Kernvraag was of de huidige bestemming van en de toegang tot telefoonnummers die voor abonnee-informatiediensten kunnen worden gebruikt, juridische of mededingingsgerelateerde belemmeringen opwerpen voor alternatieve aanbieders van dergelijke diensten.

Uit dit onderzoek is gebleken dat er inderdaad een aantal belemmeringen te onderscheiden zijn:

– Het nummer 118 is in de praktijk alleen te gebruiken als een netwerkgebonden dienst waardoor slechts één aanbieder van 118 diensten per netwerk mogelijk is.

– De 0800 en 0900 nummers hebben een achterstandspositie op een kort nummer als 118.

– Alleen netwerkaanbieders zijn in staat andere korte nummers in gebruik te nemen, overigens zonder toestemming waardoor de toekomst van deze nummers en diensten onzeker is.

– KPN heeft een dominante positie op de huidige markt voor abonnee-informatiediensten middels o.a. de nummers 118 en 0900-8008.

Als de twee beste oplossingsrichtingen worden voorgesteld:

– Introductie van een nieuwe nummerreeks (i.c. 18xy) met uitfasering van 118

– Introductie van een nieuwe nummerreeks (i.c. 18xy) zonder uitfasering van 118

Om uit deze twee oplossingsrichtingen een keuze te kunnen maken, heb ik een onderzoek5 laten verrichten naar de ervaringen van andere landen in Europa met de liberalisering van de markt voor abonnee-informatiediensten d.m.v. de introductie van een nieuwe nummerreeks en het al dan niet uitfaseren van de bestaande korte kiescode zoals 118.

Uit dit onderzoek is gebleken dat het behoud van een bestaande korte kiescode zoals 118 een substantiële belemmering zal blijven voor toetreding van nieuwe marktpartijen tot de markt voor abonnee-informatiediensten en voor de ontwikkeling van een competitieve markt met innovatieve diensten voor consumenten. Daarmee wordt dus niet tegemoet gekomen aan de initiële doelstelling van het ter beschikking stellen van de nieuwe nummerreeks, namelijk het wegnemen van de belemmering van ongelijke nummerlengte voor de toetreding tot de markt voor abonnee-informatie diensten.

Over het wel of niet uitfaseren van 0900-8008 het volgende. Ten eerste heeft 0900-8008 geen bijzondere status in het nummerplan en het nummer is reeds toegekend aan een marktpartij. Deze partij heeft het informatienummer in gebruik genomen om er een DQS informatiedienst onder aan te bieden, hetgeen uiteraard mogelijk is en blijft in een generieke reeks voor informatiediensten. Dat er een gelijkenis is met vroegere DQS nummers (008, 8008, 06-8008) is een feit, maar vormt geen reden om het nummer 0900-8008 uit te faseren. Het is een gewoon nummer in de 0900 reeks dat voor informatiediensten kan worden gebruikt door de marktpartij die het nummer in gebruik heeft genomen. Er kunnen ook andere nummers uit de 0900 reeks door marktpartijen worden aangevraagd die een gelijkenis vertonen met vroegere nummers voor informatiediensten. Ook is het toegestaan om onder deze 0900 nummers een vergelijkbare informatiedienst aan te bieden als de vroegere bestemming. Het nummer 0900-8008 is in dit opzicht geen bijzonder nummer. Ten tweede is 0900-8008 geen korte kiescode, maar een achtcijferig telefoonnummer. De nummerlengte biedt derhalve geen voorsprong op de nieuwe 18xy nummers en valt buiten de doelstelling van deze nummerplanwijziging, namelijk het wegnemen van de belemmering van ongelijke nummerlengte voor de toetreding tot de DQS markt.

Op grond van deze bevindingen is ervoor gekozen om de nieuwe nummerreeks 18xy in te voeren met gelijktijdige uitfasering van 118 en met behoud van de bestaande 0900 nummers voor betaalde informatie (waaronder abonnee-informatiediensten).

§ 9. Algemene openbare consultatie

Na de raadpleging van het OPT is het ontwerp van het onderhavige besluit op grond van artikel 4.1, tweede lid, van de Telecommunicatiewet, volgens de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht openbaar geconsulteerd. Uit de openbare consultatie zijn dezelfde standpunten van marktpartijen naar voren gekomen zoals in de paragraaf hierboven beschreven. Verder zijn onderstaande punten naar voren gebracht.

Een deel van de markt vindt de termijn voor uitfasering van 118 te kort, een ander deel van de markt vindt de uitfaseringstermijn te lang, en sommige partijen vinden het voorgestelde tijdspad alleszins redelijk. Het door mij voorgestelde tijdspad vormt een middenweg. Enerzijds dient de uitfaseringstermijn niet te kort te zijn, om de verwarring bij de consument maximaal te beperken en om nummerhouders de gelegenheid te geven hun nieuwe nummer te implementeren. Anderzijds dient de uitfaseringstermijn niet te lang te zijn omdat tijdens de transitieperiode de meeste bellers nog steeds het oude nummer gebruiken. Een langere uitfaseringstermijn zou daarmee een de facto opschuiven betekenen van de datum waarop de nieuwe dienstenaanbieders echt van start kunnen gaan, maar biedt verder geen toegevoegde waarde aan de consumenten.

Een aantal marktpartijen geeft de voorkeur aan loten (i.p.v. veilen) van eventueel door meerdere partijen gelijktijdig aangevraagde nummers, met o.a. het traditionele argument dat een veiling leidt tot een hogere kostprijs van het nummer en uiteindelijk tot hogere consumententarieven voor de dienst. Ik heb gekozen voor veilen. De 18xy nummers voldoen aan de criteria voor nummers van uitzonderlijke economische waarde en er zijn geen praktische overwegingen om de 18xy nummers niet als zodanig aan te wijzen. Het argument dat een veiling leidt tot hogere consumententarieven acht ik niet steekhoudend. Er zijn immers nummers uit de 18-serie die hetzij in zijn geheel niet ter veiling zullen komen (omdat het nummer maar door 1 partij is aangevraagd) hetzij een lage opbrengst zullen kennen. Een houder van een nummer met eventuele hoge kostprijs kan zich in deze omstandigheden waarschijnlijk geen hoog consumententarief permitteren want dan prijst hij zich uit de markt. Bovendien komt het nummer 1818 niet beschikbaar, mede op verzoek van marktpartijen omdat met name dit nummer door meerdere partijen zou worden aangevraagd en daardoor zou kunnen leiden tot hoge kosten.

§ 10. Uitvoeringstoets OPTA

Een ontwerp van het onderhavige besluit is op 24 maart 2006 voorgelegd aan OPTA. In het kader van de door OPTA op grond van artikel 5 van het Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit uitgevoerde uitvoeringstoets van het ontwerpbesluit zijn enkele opmerkingen gemaakt.

OPTA ondersteunt het bestemmen van nummers uit de 18-serie voor abonnee-informatie diensten. Het gelijktijdig uitfaseren van 118 ziet OPTA als een logische stap naar een gelijke toegang tot korte nummers voor abonnee-informatie diensten.

OPTA onderschrijft dat voor de nummers uit de 18-serie geen ex-ante aankiesbaarheidsplicht geldt zoals die bijvoorbeeld geldt voor het bellen van en naar geografische nummers. Bij eventuele geschillen tussen aanbieders van elektronische communicatie over interoperabiliteit (aankiesbaarheid) zal de geschilbeslechtende bevoegdheid van OPTA na het afronden van een interoperabiliteitsgeschil kunnen leiden tot een gewaarborgde aankiesbaarheid van nummers uit de 18-serie.

OPTA is van mening dat het in het belang van alle marktpartijen is om het publiek goed voor te lichten. Een onduidelijkheid bij het publiek over het uitfaseren van 118 zal op de gehele markt afstralen. OPTA acht zichzelf niet de juiste partij voor een publieksvoorlichting over de uitfasering van 118. Ik deel de mening van OPTA dat het een gemeenschappelijk belang is van marktpartijen om de beller van 118 te informeren over de nieuwe nummers waar hij de dienstverlening kan verkrijgen. Het zou immers slecht zijn voor de markt in zijn totaliteit als de beller van 118 op een dwaalspoor zou komen. Als belangrijk middel voor de publieksvoorlichting zie ik het (tijdelijk) laten afspelen van een automatische boodschap onder 118 waarmee de beller wordt geïnformeerd over de nieuwe nummers. Deze boodschap is puur bedoeld als consumenteninformatie, niet als reclame-uiting. Publieksvoorlichting zie ik als een zaak van marktpartijen zelf. De bestemming van 118 wordt – acht maanden na publicatie van de nummerplanwijziging – omgezet naar een automatische boodschap waarmee de beller op commercieel neutrale en non-discriminatoire wijze moet worden geïnformeerd over de opheffing van 118 en over de nieuwe 18xy nummers die operationeel zijn. OPTA zal intensief toezicht houden op het juiste gebruik van 118 en beoordelen of de automatische boodschap voldoet aan de bestemming in het nummerplan.

OPTA ondersteunt de tijdelijke aanwijzing van 6 maanden van de nieuwe nummerreeks als nummers van uitzonderlijke economische waarde. Overlappende aanvragen in de eerste 6 maanden zullen worden verdeeld via een veilingprocedure en na de eerste 6 maanden via een lotingprocedure.

De Minister van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst