Fiscale beleidsregels november en december 2005

10 januari 2006

nr. DGB2006/128M

Directoraat-generaal Belastingdienst Team Particulieren & formeel recht

De Staatssecretaris van Financiën geeft kennis van het volgende.

In de maanden november en december 2005 zijn de volgende beleidsregels op de website www.minfin.nl geplaatst. In verband met het bepaalde in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht liggen deze beleidsregels, vanaf datum publicatie op de website, tevens ter inzage bij de afdeling Bibliotheek en documentatie van het Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7 te Den Haag.

November

OB. Ingangsdatum fiscale eenheid; hoofdelijke aansprakelijkheid

Besluit van 1 november 2005, nr. CPP2005/1451M

IB. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Besluit van 31 oktober 2005, nr. CPP2005/1272M

MRB. Bijzonder tarief en vrijstelling. Combinatie trekker/oplegger

Besluit van 9 november 2005, nr. CPP2005/2227M

MRB. Intrekking van diverse besluiten

Besluit van 14 november 2005, nr. CPP2005/2743M

Vpb en IB. Waardering van pensioen- en lijfrenteverplichtingen algemeen.

Besluit van 11 november 2005, nr. CPP2005/2740M

Algemeen. Internationaal belastingrecht en internationale premieheffing; intrekkingsbesluit

Besluit van 15 november 2005, nr. CPP2005/2172M

Loonheffingen. Rentevoordeel personeelsleningen

Besluit van 21 november 2005, nr. CPP2005/2892M

December

IB. Winst uit onderneming; voorraadwaardering

Besluit van 5 december 2005, nr. CPP2005/2687M

Belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland. Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland. Vrijstellingsprocedure dividendbelasting

Besluit van 6 december 2005, nr. CPP2005/2215M

OB. Vrijstelling diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen

Besluit van 5 december 2005, nr. CPP2005/2195M

Vpb. Omzetting fonds voor gemene rekening (beleggingsinstelling) in een NV met veranderlijk kapitaal

Besluit van 5 december 2005, nr. CPP2005/1783M

Leidraad belastingen op milieugrondslag

Besluit van 5 december 2005, nr. CPP2005/2981M

IB. Kapitaalverzekering eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

Besluit van 5 december 2005, nr. CPP2005/2727M

Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen

Besluit van 7 december 2005, nr. CPP2005/2518M

Loonheffingen. Reiskostenvergoedingen

Besluit van 7 december 2005, nr. CPP2005/2433M

IB. Overgangsrecht overbruggingslijfrenten

Besluit van 7 december 2005, nr. CPP2005/2828M

IB. Vpb. Willekeurige afschrijving

Besluit van 7 december 2005, nr. CPP2005/1402M

Loonheffing. Financiële regelingen bij ontslag in relatie tot het begrip regeling voor vervroegde uittreding

Besluit van 8 december 2005, nr. DGB2005/6722M

Landelijke landbouwnormen

Besluit van 8 december 2005, nr. CPP2005/3135M

Loonheffingen. Loon, vrijgesteld loon en vrije vergoedingen en verstrekkingen

Besluit van 7 december 2005, nr. CPP2005/2637M

OB. Vrijstelling diensten door componisten, schrijvers en journalisten

Besluit van 5 december 2005, nr. CPP2005/2760M

Vpb. Beleggingsinstellingen; afwijkingen op grond van artikel 28, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Besluit van 7 december 2005, nr. CPP2005/1676M

IB. Loonheffing. Autokostenforfait; Autodealerbesluit 2006

Besluit van 9 december 2005, nr. CPP2005/2700M

Sw. Toepassing van het Besluit voorkoming van dubbele belasting 2001 voor dubbel successie- en schenkingsrecht. Recht van overgang.

Besluit van 7 december 2005, nr. CPP2005/1649M

Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen

Besluit van 14 december 2005, nr. CPP2005/2122M

Loonheffingen. Loonheffing. Privé-gebruik auto

Besluit van 14 december 2005, nr. CPP2005/3044M

Fiscale behandeling van de trust, de SPF en ander “zwevend vermogen”

Besluit van 15 december 2005, nr. CPP2005/2528M

Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingrichtlijnen voor fiscale delicten en douanedelicten 2006

Kennisgeving van 12 december 2005, nr. DGB2005/6956M

IB. Geen aftrek vooruitbetaalde standaardpremie zorgverzekering

Besluit van 22 december 2005, nr. CPP2005/3260M

Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting

Besluit van 16 december 2005, nr. CPP2005/2663M

Loonheffingen. Intrekking diverse besluiten

Besluit van 21 december 2005, nr. CPP2005/2548M

Vpb. Verliesverrekening. Toepassing van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Besluit van 20 december 2005, nr. CPP2005/1946M

Sw. Fictieve inwoners. Aanvang 10-jaarsperiode. Peildatum Nederlanderschap. Invloed huwelijksgoederenrecht bij schenking

Besluit van 21 december 2005, nr. CPP2005/2546M

IB. Vragen en antwoorden uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, buitengewone uitgaven, weekenduitgaven voor gehandicapten en scholingsuitgaven

Besluit van 15 december 2005, nr. CPP2005/2639M

WBR. Overdrachtsbelasting; inbreng van een onderneming in een vennootschap

Besluit van 21 december 2005, nr. CPP2005/2645M

IB. Vpb. Vaststelling marktrente

Besluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/3258M

Vpb. IB. Geruisloze terugkeer; standpunten

Besluit van 27 december 2005, nr. CPP2005/2573M

Vpb. Renteaftrekbeperkingen artikel 10a en 15ad van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Besluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/2662M

Vpb. Subjectieve vrijstellingen; fictieve kostenaftrek; herbestedingsreserve

Besluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/2731M

Vpb. Directe en indirecte overheidsbedrijven

Besluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/2529M

Vpb. Belastingplicht van verenigingen en stichtingen

Besluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/2730M

Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998; dag van betaling

Besluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/3244M

Wijziging Leidraad Invordering 1990

Besluit van 21 december 2005, nr. CPP2005/2807M

Naar boven