Besluit tot instellen waterscooterverbod in de Biesbosch

4 april 2006

Nr. 2005-3321

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 5 van de Scheepvaartverkeerswet (verder te noemen SVW) en het bepaalde in artikel 2 en 13 van het Besluit Administratieve Bepalingen Scheepvaart (verder te noemen BABS) kan het bevoegd gezag een verkeersbesluit nemen voor het plaatsen van een verkeersteken dat een verbod of een gebod bevat zoals opgenomen in bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement (verder te noemen BPR) respectievelijk een bekendmaking laten uitgaan met dezelfde strekking als een verkeersteken.

Op grond van artikel 2, eerste lid, onder a.1 van de SVW ben ik het bevoegd gezag.

Belangenafweging en motivering

Op de doorgaande vaarwegen in het Nationaal Park de Biesbosch, met uitzondering van de Nieuwe Merwede, de Amer, Bergsche Maas en het Wantij, de onder het beheersgebied van de Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft het varen met waterscooters tot ongewenste situaties geleid of zal naar verwachting tot ongewenste situaties leiden.

Ter vermijding van die ongewenste situaties, gelet op de belangen, genoemd in artikel 3, lid 1 en 2, van de SVW, heb ik het noodzakelijk geacht om een verkeersmaatregel te nemen teneinde waterscooters op de doorgaande vaarwegen in de Biesbosch te weren, te weten Bekendmaking AVS2004-149.

Hierbij zijn enkele wateren abusievelijk achterwege gelaten. Ook op deze wateren acht ik het noodzakelijk om een verkeersmaatregel te nemen teneinde waterscooters op de doorgaande vaarwegen in de Biesbosch te weren (de strekking van verkeersteken E.22).

Met uitzondering van de Biesbosch en de Afgedamde Maas zijn diverse vaarwegen voor de waterscooter beschikbaar, zodat aldaar alternatieven voorhanden zijn.

In het kader van de Regeling Snelle Motorboten Rijkswateren 1995 heeft overleg met belanghebbenden plaatsgevonden.

De Hoofdingenieur-Directeur,

Besluit:

I. Het varen met waterscooters te verbieden binnen de grenzen van het Nationaal Park de Biesbosch, met uitzondering van de Nieuwe Merwede, de Amer, Bergsche Maas en het Wantij. Zie bijlage 1 voor een kaart met de grenzen van het Nationaal Park de Biesbosch.

II. Het Besluit van 16 december 2004/Nr. 2004-149 tot het instellen waterscooterverbod op de doorgaande vaarwegen in de Biesbosch (Stcrt. 24 december 2004, nr. 249) in te trekken.

III. Dit besluit in werking te laten treden op de dag na publicatie in de Staatscourant.

Voor bezwaar- en beroepsmogelijkheden is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

Rotterdam, 4 april 2006.
De Hoofdingenieur-Directeur,
namens deze,
het Hoofd Scheepvaartzaken,
R.J. Hagman.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag, waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en worden gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat Zuid Holland, t.a.v. het hoofd van de Afdeling Bestuurlijk Juridische zaken (BV), postbus 556, 3000 AN Rotterdam.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende bevatten:

a. Naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en

d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;

Indien het bezwaarschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen.

Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied, waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

a. de naam en adres van de verzoeker;

b. de dagtekening;

c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en nummer van het besluit en

d. de gronden van het verzoek ( motivering)

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit, waarop het geschil betrekking heeft, overlegd.

Indien het verzoekschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het verzoek noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

Naar aanleiding van het verzoek kan de bevoegde president een voorlopige voorziening treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierechten geheven. De griffier van de betrokken rechter van de rechtbank Dordrecht, sector bestuursrecht, postbus 7003, 3300 CG te Dordrecht, wijst de verzoeker na indiening van diens verzoek op de veerschuldigheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Bijlage 1 grens Nationaal Park de Biesbosch

stcrt-2006-86-p30-SC75008-1.gif
Naar boven