Wijziging Warenwetregeling voedingssupplementen

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 april 2006, nr. VGP/VV 2676616, houdende wijziging van de Warenwetregeling voedingssupplementen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op richtlijn nr. 2006/37/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 maart 2006 (PbEU L 94) tot wijziging van bijlage II bij richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie wat betreft de toevoeging van bepaalde stoffen, alsmede op artikel 3, eerste lid, van het Warenwetbesluit voedingssupplementen;

Besluit:

Artikel I

Bijlage II bij de Warenwetregeling voedingssupplementen1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In categorie A. Vitaminen wordt

‘10. Foliumzuur

a. pteroylmonoglutaminezuur’

 

vervangen door:

 

10. Folaat

a. pteroylmonoglutaminezuur

b. calcium-L-methylfolaat.

2. In categorie B. Mineralen wordt vóór koper(II)carbonaat ingevoegd: ijzerbisglycinaat.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J.F. Hoogervorst.

Toelichting

Richtlijn 2002/46/EG1 stelt een limitatieve lijst van vitaminen en mineralen vast die mogen worden gebruikt bij de bereiding van voedingssupplementen. Richtlijn 2002/46/EG is krachtens het Warenwetbesluit voedingssupplementen ten uitvoer gelegd bij de Warenwetregeling voedingssupplementen.

Op 1 april 2006 is gepubliceerd richtlijn nr. 2006/37/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 maart 2006 (PbEU L 94) tot wijziging van bijlage II bij richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie wat betreft de toevoeging van bepaalde stoffen. Ter uitvoering van richtlijn 2006/37/EG dient de Warenwetregeling voedingssupplementen te worden gewijzigd. Deze regeling zorgt daarvoor.

In richtlijn 2002/46/EG zijn de vitaminen en mineralen, en de verbindingen daarvan, vermeld die bij de bereiding van voedingssupplementen mogen worden gebruikt. De verbindingen van vitaminen en mineralen die door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) zijn beoordeeld en waarvan de wetenschappelijke beoordeling positief is uitgevallen, dienen in de bijlagen bij richtlijn 2002/46/EG te worden opgenomen.

De EFSA heeft onlangs een aantal nieuwe verbindingen van vitaminen en mineralen positief beoordeeld. Deze verbindingen zijn bij richtlijn 2006/37/EG toegevoegd aan bijlage II van richtlijn 2002/46/EG. Bij deze regeling worden die verbindingen ook toegevoegd aan bijlage II bij de Warenwetregeling voedingssupplementen.

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor de burger en het bedrijfsleven.

In onderstaande tabel is het verband weergegeven tussen richtlijn 2006/37/EG en deze regeling.

Richtlijn 2006/37/EG

Deze regeling

artikel 1

artikel I

artikel 2 lid 1

artikel I en II

artikel 2 lid 2

– (geen implementatie vereist)

artikelen 3 en 4

– (geen implementatie vereist)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

  • 1

    Stcrt. 2003, 66; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 12 april 2003, Stcrt. 75.

Naar boven