Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2006, 74 pagina 26Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 april 2006, nr. VGP/PSL 2662145, houdende wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op richtlijn nr. 2005/70/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 oktober 2005 (PbEU L 276) tot wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 76/895/EEG, nr. 86/362/EEG, nr. 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van bepaalde bestrijdingsmiddelen in en op granen en bepaalde producten van dierlijke en plantaardige oorsprong, op richtlijn nr. 2005/74/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 2005 (PbEU L 282) houdende wijziging van richtlijn nr. 90/642/EEG van de Raad wat de daarin vastgestelde maximumgehalten aan residuen van ethofumesaat, lambda-cyhalothrin, methomyl, pymetrozine en thiabend⁠azool betreft en op richtlijn nr. 2005/76/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 8 november 2005 (PbEU L 293) houdende wijziging van richtlijn nr. 90/642/EEG en richtlijn nr. 86/362/EEG van de Raad wat de daarin vastgestelde maximumgehalten aan residuen van kresoxim-methyl, cyromazine, bifenthrin, metalaxyl en azoxystrobine betreft, alsmede gelet op artikel 1 van het Residubesluit;

Besluit:

Artikel I

De Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage I, kolom II wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt in rubriek vi) DIVERSE VRUCHTEN na ‘Olijven (olijven voor olie-extractie)’ ingevoegd: Papaja’s.

2. In onderdeel 2 wordt in rubriek i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN na ‘Wortelen en Knolselderij’ ingevoegd: Cassave.

B

In Bijlage II worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Bij de bestrijdingsmiddelen trimethylsulfonium en glyfosaat-trimesium wordt ‘trimethylsulfonium’ vervangen door: trimethylsulfonium-kation.

2. De specificaties, opgenomen bij de bestrijdingsmiddelen die tevens zijn vermeld in bijlage A bij deze regeling, worden vervangen door de in die bijlage opgenomen specificaties.

3. De in bijlage B genoemd bestrijdingsmiddelen worden met de in de kolommen opgenomen tekst op alfabetische wijze ingevoegd.

4. Aan het slot van het onderdeel Motief worden de volgende regels toegevoegd:

8. Aanpassing aan richtlijn 2005/70/EG van 20 oktober 2005 (PbEU L 276).

9. Aanpassing aan richtlijn 2005/74EG van 25 oktober 2005 (PbEU L 282).

10. Aanpassing aan richtlijn 2005/76/EG van 8 november 2005 (PbEU L 293).

11. De maximumgehalten voor broccoli en bloemkool zijn opgenomen in bloemkoolachtigen.

12. De maximugehalten voor spruitjes en sluitkool zijn opgenomen in sluitkoolachtigen.

13. Het maximumgehalte voor spinazie is opgenomen in spinazie en dergelijke.

14. De maximumgehalten voor tomaten en aubergines zijn opgenomen in Solanaceae.

15. De maximumgehalten voor komkommers, augurken en courgettes zijn opgenomen in Cucurbitaceae (met eetbare schil).

Artikel II

Deze regeling treedt in werking:

a. met ingang van 27 april 2006 ten aanzien van de bestrijdingsmiddelen lambda-cyhalothrin, ethofumesaat, methomyl, pymetrozine en thiabendazool;

b. met ingang van 10 mei 2006 ten aanzien van de bestrijdingsmiddelen azoxys⁠trobine, bifenthrin, cyromazine, kresoxim-methyl en metalaxyl;

c. met ingang van 21 april 2007 ten aanzien van de bestrijdingsmiddelen bromoxinyl, chloorprofam, dimethenamid-P, glyfosaat, ioxynil, mepanipyrim, pyraclostrobine, quinoxyfen, trimethylsulfonium-kation, flazasulfuron, flurtamone, propoxycarbazon en zoxamide.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J.F. Hoogervorst.

Toelichting

Deze regeling strekt tot uitvoering van richtlijn nr. 2005/70/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 oktober 2005 (PbEU L 276) tot wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 76/895/EEG, nr. 86/362/EEG, nr. 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van bepaalde bestrijdingsmiddelen in en op granen en bepaalde producten van dierlijke en plantaardige oorsprong, verder te noemen richtlijn 2005/70/EG, tot uitvoering van richtlijn nr. 2005/74/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 2005 (PbEU L 282) houdende wijziging van richtlijn nr. 90/642/EEG van de Raad wat de daarin vastgestelde maximumgehalten aan residuen van ethofumesaat, lambda-cyhalothrin, methomyl, pymetrozine en thiabendazool betreft, verder te noemen richtlijn 2005/74/EG, en tot uitvoering van richtlijn nr. 2005/76/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 8 november 2005 (PbEU L 293) houdende wijziging van richtlijn nr. 90/642/EEG en richtlijn nr. 86/362/EEG van de Raad wat de daarin vastgestelde maximumgehalten aan residuen van kresoxim-methyl, cyromazine, bifenthrin, metalaxyl en azoxystrobine betreft, verder te noemen richtlijn 2005/76/EG;

Voor producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, en granen worden residugehalten vastgesteld op een zodanig niveau als voor een effectieve gewasbescherming nodig is. Hierbij is de hoeveelheid residu zo klein mogelijk en tegelijk toxicologisch aanvaardbaar, mede gelet op de geschatte inname via de voeding. De maximumgehalten aan residuen (MRLs) komen overeen met de bovengrens van de hoeveelheden residu die naar verwachting in producten kunnen worden gevonden wanneer goede landbouwpraktijken in acht zijn genomen.

Richtlijn 2005/70/EG stelt voor verschillende bestrijdingsmiddelen MRLs vast in en op granen en voor bepaalde producten van dierlijke en plantaardige oorsprong. Het zijn voorlopige MRLs, aangegeven overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van richtlijn 91/414/EEG, die definitief worden met ingang van 10 november 2009.

Richtlijn 2005/74/EG stelt voor ethofumesaat, lambda-cyhalothrin, methomyl, pymetrozine en thiabend⁠azool MRLs vast. De MRLs voor pymetrozine en ethofumesaat zijn voorlopig vastgesteld, aangegeven overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van richtlijn 91/414/EEG; de MRLs voor ethofumesaat worden, behoudens wijzigingen definitief per 27 april 2010.

Richtlijn 2005/76/EG stelt voor kresoxim-methyl, cyromazine, bifenthrin, metalaxyl en azoxystrobine MRLs vast. De MRLs voor metalaxyl zijn voorlopig vastgesteld, aangegeven overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van richtlijn 91/414/EEG, voor een periode van 4 jaar.

Alle maatregelen die in bovengenoemde richtlijnen zijn getroffen zijn in overeenstemming met de adviezen van het Permanent Comité voor voedselketen en diergezondheid.

Administratieve lasten

Deze regeling leidt niet tot administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

In onderstaande transponeringstabel wordt het verband weergegeven tussen de richtlijnen 2005/70/EG, 2005/74/EG en 2005/76/EG en deze regeling.

Richtlijn

Regeling Residuen van bestrijdingsmiddelen

2005/70/EG

 

artikel 2, 3 en 4

Bijlage II

artikel 1, 5, 6 en 7

geen omzetting vereist

2005/74/EG

 

artikel 1 en 2

Bijlage II

artikel 3, 4 en 5

geen omzetting vereist

2005/76/EG

 

artikel 1 en 2

Bijlage II

artikel 3,4 en 5

geen omzetting vereist

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Bijlage A

Deze bijlage behoort bij artikel I

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Voetnoot

Motief

azoxystrobine

geen

azoxystrobine

citrusvruchten

1

  
   

noten

0,1*

  
   

tafel- en wijndruiven

2

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

2

  
   

bramen

3

  
   

frambozen

3

  
   

bananen

2

  
   

mango’s

0,2

 

10

   

papaja’s

0,2

 

10

   

wortelen

0,2

  
   

knolselderij

0,3

  
   

mierikswortel

0,2

  
   

pastinaken

0,2

  
   

wortelpeterselie

0,2

  
   

radijs

0,2

 

10

   

schorseneren

0,2

  
   

bosuien

2

  
   

Solanaceae

2

  
   

Cucurbitaceae

(met eetbare schil)

1

  
   

Cucurbitaceae

(met niet-eetbare schil)

0,5

  
   

bloemkoolachtigen

0,5

 

10, 11

   

sluitkoolachtigen

0,3

 

10, 12

   

bladkoolachtigen

5

  
   

koolrabi

0,2

  
   

sla en dergelijke

3

  
   

witlof

0,2

  
   

kruiden

3

  
   

bonen (met peul)

1

  
   

bonen (zonder peul)

0,2

  
   

erwten (met peul)

0,5

  
   

erwten (zonder peul)

0,2

  
   

bleekselderij

5

  
   

artisjokken

1

  
   

prei

0,1

  
   

peulvruchten (droog)

0,1

  
   

kool- en raapzaad

0,5

  
   

sojabonen

0,5

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

20

  
   

tarwe, rogge, gerst, haver en triticale

0,3

  
   

rijst

5

  
   

melk

0,01*

  
   

overige

0,05*

  

bifenthrin

geen

bifenthrin

citrusvruchten

0,1

  
   

pitvruchten

0,3

  
   

steenvruchten

0,2

  
   

tafel- en wijndruiven

0,2

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,5

  
   

bramen

0,3

  
   

frambozen

0,3

  
   

aalbessen

(rood, zwart en wit)

0,5

 

10

   

bananen

0,1

  
   

Solanacea

0,2

  
   

Cucurbitaceae

(met eetbare schil)

0,1

  
   

bloemkoolachtigen

0,2

  
   

sluitkoolachtigen

1

  
   

sla en dergelijke

2

  
   

bonen (met peul)

0,5

  
   

erwten (met peul)

0,1

  
   

oliehoudende zaden

0,1*

  
   

thee

5

  
   

hop

10

  
   

tarwe, gerst, haver en triticale

0,5

  
   

rundvet

0,1

  
   

overig vlees

0,05*

1)

 
   

melk

0,01*

  
   

eieren

0,01*

  
   

overige

0,05*

  

bromoxynil

geen

som van bromoxynil

en

de esters van bromoxynil, uitgedrukt als bromoxynil

oliehoudende zaden

0,1*

 

8

   

thee

0,1*

 

8

   

hop

0,1*

 

8

   

maïs

0,1

 

8

   

overige plantaardige produkten

0,05*

 

8

   

slachtafval

0,2

 

8

   

overig vlees

0,05

 

8

   

melk en melkproducten

0,01*

 

8

chloorprofam

      

a) in aardappelen

geen

chloorprofam

aardappelen

10

  

b) in overige plantaardige producten

3-chlooraniline

som van chloorprofam

en

3-chlooraniline, uitgedrukt als chloorprofam

oliehoudende zaden

0,1*

 

8

   

thee

0,1*

 

8

   

hop

0,1*

 

8

   

granen

0,02*

 

8

   

overige

0,05*

 

8

c) dierlijke producten

4’-hydroxy-chloor-profam-O-sulfonzuur (4-HSA)

som van 4’-hydroxy-chloor-profam-O-sulfon-zuur (4-HSA)

en

chloorprofam, uitgedrukt als chloorprofam

nieren

0,2

 

8

   

overig vlees

0,05*

 

8

   

melk en melkproducten

0,2

 

8

lambda-cyhalothrin

geen

lambda-cyhalothrin

grapefruits

0,1

  
   

citroenen

0,2

  
   

lemmetjes

0,2

  
   

mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten

0,2

  
   

sinaasappelen

0,1

  
   

pomelo’s

0,1

  
   

noten

0,05*

  
   

pitvruchten

0,1

  
   

abrikozen

0,2

  
   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

0,2

  
   

andere steenvruchten

0,1

  
   

tafel- en wijndruiven

0,2

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,5

  
   

aalbessen

(rood, zwart en wit)

0,1

  
   

kruisbessen

(Cynorrhodom)

0,1

  
   

wilde besvruchten en wilde vruchten

0,2

  
   

knolselderij

0,1

  
   

radijs

0,1

  
   

bosuien

0,05

  
   

tomaten

0,1

  
   

pepers (paprika’s)

0,1

  
   

aubergines

0,5

  
   

Cucurbitaceae

(met eetbare schil)

0,1

  
   

Cucurbitaceae

(met niet-eetbare schil)

0,05

  
   

suikermaïs

0,05

  
   

bloemkoolachtigen

0,1

  
   

spruitjes

0,05

  
   

sluitkool

0,2

  
   

bladkoolachtigen

1

  
   

sla en dergelijke

1

  
   

spinazie en dergelijke

0,5

 

9, 13

   

kruiden

1

  
   

bonen (met peul)

0,2

  
   

erwten (met peul)

0,2

  
   

erwten (zonder peul)

0,2

  
   

bleekselderij

0,3

  
   

prei

0,3

  
   

wilde paddestoelen

0,5

  
   

thee

1

  
   

hop

10

  
   

gerst

0,05

  
   

overige

0,02*

  

cyromazine

geen

cyromazine

wortelen

1

 

10

   

Solanaceae

1

 

10, 14

   

Cucurbitaceae

(met eetbare schil)

1

 

10, 15

   

meloenen

0,3

  
   

watermeloenen

0,3

  
   

sla en dergelijke

15

  
   

kruiden

15

 

10

   

bonen (met peul)

5

 

10

   

erwten (met peul)

5

 

10

   

bleekselderij

2

  
   

artisjokken

2

  
   

gekweekte paddestoelen

5

  
   

aardappelen

1

  
   

vlees (behalve schapenvlees)

0,05*

  
   

melk

0,02*

  
   

eieren

0,2

  
   

overige

0,05*

  

dimethenamid-P

geen

dimethenamid-P, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren)

oliehoudende zaden

0,02*

 

8

   

thee

0,02*

 

8

   

hop

0,02*

 

8

   

overige plantaardige producten

0,01*

 

8

ethofumesaat

2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuraan-5-yl methaan sulfonaat

som van ethofumesaat

en

2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuraan-5-yl methaan sulfonaat, uitgedrukt als ethofumesaat

rode bieten

0,1

  
   

kruiden

1

  
   

specerijen

0,5

 

9

   

oliehoudende zaden

0,1*

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

vlees

0,1*

  
   

melk

0,1*

  
   

eieren

0,1*

  
   

overige

0,05*

  

glyfosaat

geen

(voor de metaboliet trimethylsulfonium-kation, zie aldaar)

glyfosaat

sinaasappelen

0,5

 

8

   

tafel- en wijndruiven

0,5

 

8

   

olijven (voor olie-extractie)

1

 

8

   

overige diverse vruchten

0,05*

 

8

   

wilde paddestoelen

50

  
   

bonen (peulvruchten)

2

  
   

erwten (peulvruchten)

10

 

8

   

katoenzaad

10

  
   

lijnzaad

10

  
   

zonnebloempitten

20

 

8

   

kool- en raapzaad

10

  
   

sojabonen

20

  
   

mosterdzaad

10

  
   

katoenzaad

10

 

8

   

tarwe, rogge en triticale

10

 

8

   

gerst, haver en sorghum

20

  
   

maïs

1

 

8

   

aardappelen

0,5

 

8

   

thee

2

 

8

   

overige plantaardige producten

0,1*

 

8

   

runderlever

0,2

 

8

   

rundernieren

2

 

8

   

varkensnieren

0,5

 

8

   

nieren van pluimvee

0,1

 

8

   

overig vlees

0,05*

 

8

   

melk en melkproducten

0,01*

 

8

   

eieren

0,01*

 

8

ioxynil

geen

ioxynil, inclusief de esters van ioxynil, uitgedrukt als ioxynil

wortelen

0,2

 

8

   

pastinaken

0,2

 

8

   

uien

0,2

 

8

   

oliehoudende zaden

0,1*

 

8

   

thee

0,1*

 

8

   

hop

0,1*

 

8

   

overige plantaardige producten

0,05*

  
   

slachtafval

0,2

 

8

   

overig vlees

0,05

 

8

   

melk en melkproducten

0,01*

 

8

kresoxim-methyl

      

a) plantaardige producten

geen

kresoxim-methyl

noten

0,1*

  
   

pitvruchten

0,2

  
   

tafel- en wijndruiven

1

  
   

aardbeien (andere dan (bosaardbeien)

1

  
   

aalbessen

(rood, zwart en wit)

1

  
   

kruisbessen

(Cynorrhodom)

1

  
   

olijven

0,2

  
   

tomaten

0,5

  
   

pepers (paprika’s)

1

  
   

aubergines

0,5

  
   

Cucurbitaceae

(met niet-eetbare schil)

0,2

  
   

prei

5

 

10

   

oliehoudende zaden

0,1*

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

overige plantaardige producten

0,05*

  

b) dierlijke producten

490M1

kresoxim-methyl

nieren

0,05

20)

 
   

overig vlees

0,02*

20)

 
 

490M9

kresoxim-methyl

melk- en melkproducten

0,02*

20)

 
 

geen

kresoxim-methyl

eieren

0,02*

  

mepanipyrim

2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine

mepanipyrim

en

de metaboliet 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine, uitgedrukt als mepanipyrim

tafel- en wijndruiven

3

 

8

   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

2

  
   

tomaten

1

 

8

   

oliehoudende zaden

0,02*

 

8

   

thee

0,02*

 

8

   

hop

0,02*

 

8

   

overige plantaardige producten

0,01*

 

8

metalaxyl

geen

som van mengsels van samenstellende isomeren, inclusief metalaxyl-M, uitgedrukt als som van de isomeren

citrusvruchten

0,5

  
   

pitvruchten

1

  
   

tafeldruiven

2

  
   

wijndruiven

1

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,5

  
   

wortelen

0,1

  
   

mierikswortel

0,1

 

10

   

pastinaken

0,1

  
   

radijs

0,1

 

10

   

knoflook

0,5

  
   

uien

0,5

  
   

bosuien

0,2

  
   

sjalotten

0,5

  
   

tomaten

0,2

  
   

pepers (paprika’s)

0,5

  
   

komkommers

0,5

  
   

meloenen

0,2

  
   

watermeloenen

0,2

  
   

bloemkoolachtigen

0,1

  
   

sluitkool

1

  
   

boerenkool

0,2

  
   

sla

2

  
   

andijvie

1

  
   

witlof

0,3

  
   

kruiden

1

  
   

prei

0,2

  
   

oliehoudende zaden

0,1*

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

10

  
   

overige

0,05*

  

methomyl

geen

som van methomyl

en

thiodicarb, uitgedrukt als methomyl

grapefruits

0,5

  
   

citroenen

1

  
   

lemmetjes

1

  
   

mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten

1

  
   

sinaasappelen

0,5

  
   

pomelo’s

0,5

  
   

pitvruchten

0,2

  
   

abrikozen

0,2

  
   

kersen

0,1

  
   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

0,2

  
   

pruimen

0,5

  
   

wijndruiven

1

  
   

radijs

0,5

  
   

tomaten

0,5

  
   

pepers (paprika’s)

0,2

 

9

   

aubergines

0,5

  
   

broccoli

0,2

  
   

sla

2

  
   

spinazie en dergelijke

2

  
   

kruiden

2

  
   

pinda’s

0,1

  
   

sojabonen

0,1

  
   

katoenzaad

0,1

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

10

  
   

vlees

0,02*

  
   

melk

0,02*

  
   

eieren

0,02*

  
   

overige

0,05*

  

pymetrozine

geen

pymetrozine

citrusvruchten

0,3

  
   

abrikozen

0,05

  
   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

0,05

  
   

tomaten

0,5

  
   

pepers (paprika’s)

1

  
   

aubergines

0,5

  
   

Cucurbitaceae

(met eetbare schil)

0,5

  
   

Cucurbitaceae

(met niet-eetbare schil)

0,2

  
   

sluitkool

0,05

  
   

boerenkool

0,1

 

9

   

sla en dergelijke

1

  
   

kruiden

1

  
   

katoenzaad

0,05

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

5

  
   

vlees

0,01*

  
   

melk

0,01*

  
   

eieren

0,01*

  
   

overige

0,02*

  

pyraclostrobine

geen

pyraclostrobine

citrusvruchten

1

 

8

   

pimpernoten (pistaches)

1

 

8

   

kersen

0,2

 

8

   

wijndruiven

2

 

8

   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,5

 

8

   

mango’s

0,05

 

8

   

papaja’s

0,05

 

8

   

knoflook

0,2

 

8

   

uien

0,2

 

8

   

sjalotten

0,2

 

8

   

sla en dergelijke

2

 

8

   

peulvruchten (droog)

0,3

 

8

   

thee

0,05*

 

8

   

hop

0,05*

  
   

tarwe, rogge en triticale

0,1

 

8

   

gerst en haver

0,3

  
   

overige plantaardige producten

0,02*

 

8

   

vlees

0,05*

 

8

   

melk en melkproducten

0,01*

 

8

   

eieren

0,05*

  

quinoxyfen

geen

quinoxyfen

kersen

0,3

 

8

   

tafel- en wijndruiven

1,0

 

8

   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,3

 

8

   

Ander klein fruit en besvruchten

(voorzover niet wild)

1

 

8

   

Cucurbitaceae

(met niet-eetbare schil)

0,05

 

8

   

oliehoudende zaden

0,05*

 

8

   

thee

0,05*

 

8

   

hop

0,5*

 

8

   

gerst en haver

0,2

 

8

   

overige plantaardige producten

0,02*

 

8

   

vlees

0,2

 

8

   

melk en melkproducten

0,05

 

8

   

eieren

0,02*

 

8

thiabendazool

      

a) plantaardige producten

geen

thiabendazool

citrusvruchten

5

  
   

noten

0,1*

  
   

appelen

5

  
   

peren

5

  
   

avocado’s

15

  
   

bananen

5

  
   

mango’s

5

  
   

papaja’s

10

  
   

cassave

15

 

9

   

bataten

15

 

9

   

yam

15

 

9

   

broccoli

5

  
   

gekweekte paddestoelen

10

  
   

bewaaraardappelen

15

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

marmelades

 

16)

 
   

overige plantaardige producten

0,05*

  

b) dierlijke producten

5-hydroxy-thiabend⁠azool

som van thiabendazool

en

5-hydroxy-thiabendazool

rundvlees, schapenvlees, geitenvlees

 

19)

 
   

melk

 

19)

 
   

overige dierlijke producten

0,1*

  

trimethylsulfonium-kation

geen

trimethylsulfonium-kation

sinaasappelen

0,5

 

8

   

olijven voor olie-extractie

1

 

8

   

wilde paddestoelen

20

 

8

   

sojabonen

10

 

8

   

tarwe, rogge en triticale

5

 

8

   

gerst en haver

10

  
   

overige plantaardige producten

0,05*

  
   

rundvlees

0,2

 

8

   

runderlever

0,5

 

8

   

rundernieren

0,2

 

8

   

pluimveenieren

0,3

 

8

   

overig vlees

0,05*

  
   

melk en melkproducten

0,1

 

8

   

eieren

0,01*

 

8

Bijlage B

Deze bijlage behoort bij artikel I

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Voetnoot

Motief

flazasulfuron

geen

flazasulfuron

citrusvruchten

0,02

 

8

   

tafel- en wijndruiven

0,02

 

8

   

olijven

0,02

 

8

   

oliehoudende zaden

0,02*

 

8

   

thee

0,02*

 

8

   

hop

0,02*

 

8

   

granen

0,02*

 

8

   

overige plantaardige producten

0,01*

 

8

flurtamone

geen

flurtamone

oliehoudende zaden

0,05*

 

8

   

thee

0,05*

 

8

   

hop

0,05*

 

8

   

overige plantaardige producten

0,02*

 

8

propoxycarbazon

2-hydroxypropoxy-propoxycarbazon

som van propoxycarbazon

en

zouten van propoxycarbazon

en

2-hydroxypropoxy-propoxycarbazon, uitgedrukt als propoxycarbazon

thee

0,05*

 

8

   

hop

0,05*

 

8

   

overige plantaardige producten

0,02*

 

8

zoxamide

geen

zoxamide

tafel- en wijndruiven

5

 

8

   

tomaten

0,5

 

8

   

oliehoudende zaden

0,05*

 

8

   

thee

0,05*

 

8

   

hop

0,05*

 

8

   

overige plantaardige producten

0,02*

 

8

  • 1

    Stcrt. 1984, 54; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 20 december 2005 (Stcrt. 253).