Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2006, 73 pagina 30Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling residuen bestrijdingsmiddelen in verband met richtlijn nr. 2005/37/EG

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 april 2006, nr. VGP/PSL 2671023, houdende wijziging regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 2005, nr. VGPL/P&L 2639346, houdende de wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen in verband met richtlijn nr. 2005/37/EG (Stcrt. 235)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 1 van het Residubesluit;

Besluit:

Artikel I

In artikel II van de regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 2005, nr. VGPL/P&L 2639346, houdende de wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen in verband met richtlijn nr. 2005/37/EG (Stcrt. 235), wordt ‘2005’ vervangen door: 2006.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 december 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J.F. Hoogervorst.

Toelichting

Artikel II van de regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 2005, nr. VGPL/P&L 2639346, houdende de wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen in verband met richtlijn nr. 2005/37/EG (Stcrt. 235), bepaalt dat die wijziging in werking treedt op 4 december 2005. Richtlijn nr. 2005/37/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 juni 2005 (PbEU L 141) tot wijziging van de richtlijnen nr. 86/362/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad bepaalt echter dat de wijziging pas in werking mag treden op 4 december 2006. Deze wijzigingsregeling strekt ertoe deze fout te herstellen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst