Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2006, 72 pagina 10Besluiten van algemene strekking

Aanwijzing vervoersdienst Stadsregio Arnhem Nijmegen voor regionaal openbaar vervoer per trein

Besluit tot aanwijzing vervoersdienst waarvoor het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein

5 april 2006

Nr. HDJZ/S&W/2006-412

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

In overeenstemming met het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland;

Gelet op artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

1. Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

Vervoersdienst:

Stations:

Zetten/Andelst – Arnhem, als onderdeel van de vervoersdienst Tiel – Arnhem

Zetten/Andelst, Elst, Arnhem

2. Het eerste lid laat onverlet de rechten als bedoeld in artikel 2, van de concessie bedoeld in artikel 69d, tweede lid van de Wet personenvervoer 2000, voor het hoofdrailnet, als bedoeld in artikel 69b van de Wet personenvervoer 2000 tussen de stations Elst – Arnhem.

3. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 9 december 2006.

Artikel 2

1. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

Vervoersdienst:

Stations:

Tiel – Zetten/Andelst, als onderdeel van de vervoersdienst Tiel – Arnhem

Tiel, Kesteren, Opheusden, Hemmen-⁠Dodewaard, Zetten/Andelst

2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 9 december 2006.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, ter attentie van de Hoofddirectie Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX te Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Toelichting

Artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000 bepaalt dat decentrale overheden het bevoegde gezag kunnen zijn ten aanzien van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein, voor de bij algemene maatregel van bestuur dan wel in overeenstemming met het betrokken bestuur aangewezen vervoersdiensten.

In het onderhavige besluit wordt de vervoersdienst aangewezen die de daarbij aangegeven stations verbinden waarvoor het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen het concessieverlenende bestuursorgaan dan wel het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland het concessieverlenende bestuursorgaan is. Hiermee wordt bewerkstelligd dat het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen bevoegd zijn om voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor het verlenen van een concessie voor regionaal openbaar vervoer per trein vanaf 10 december 2006.

Het College van Gedeputeerde staten van de provincie Gelderland en het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben afspraken gemaakt over de vervoersdienst Tiel – Arnhem. Afgesproken is dat het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland bevoegd wordt voor het verlenen van een concessie voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de verbinding tussen de stations Tiel, Kesteren, Opheusden, Hemmen-Dodewaard en Zetten/Andelst van de vervoersdienst Tiel – Arnhem en het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen bevoegd wordt voor de verbinding tussen de stations Zetten/Andelst, Elst en Arnhem van deze vervoersdienst.

Voor de vervoersdienst Tiel – Arnhem dragen het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen zorg voor een goede afstemming, omdat de vervoersdienst over het grondgebied van de provincies Limburg en de Stadsregio Arnhem Nijmegen loopt, en omdat de provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen beide concessieverlenende bevoegdheid hebben voor een gedeelte van de totale vervoersdienst Tiel – Arnhem.

Artikel 1, tweede lid, is er op gericht de thans aanwezige samenloop van treindiensten op het traject Elst – Arnhem te continueren. Het is een samenlooptraject met het hoofdrailnet. Op de vervoerdienst Tiel – Arnhem valt het traject Elst – Arnhem onder de Vervoerconcessie voor het hoofdrailnet. Voor dit traject is een concessie verleend aan NS, waarbij rekening is gehouden met continuering van de thans bestaande rechten voor wat betreft het traject Elst – Arnhem van de vervoerdienst Tiel – Arnhem, voorzover benut in het dienstregelingjaar 2004, in termen van frequenties per uur per richting per station. In het aanwijzingsbesluit wordt derhalve rekening gehouden met de in deze concessie vermelde samenloop. Bij het verlenen van de concessie voor de vervoersdienst Zetten/Andelst – Arnhem, als onderdeel van de vervoersdienst Tiel – Arnhem zal hiermede rekening moeten worden gehouden.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs