Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)Staatscourant 2006, 63 pagina 30Besluiten van algemene strekking

Wijziging Richtsnoeren Clementietoezegging

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

Besluit:

Artikel I

In randnummer 11 van de Richtsnoeren Clementietoezegging1 vervalt de zinsnede: zijn medewerkers van de NMa die niet feitelijk belast zijn met toezichts- en onderzoekstaken in het kader van artikel 6 Mw en artikel 81 EG-verdrag Zij.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 maart 2006.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
P. Kalbfleisch.
R.J.P. Jansen.
G.J.L. Zijl.

1 Stcrt. 2002, laatstelijk gewijzigd in Stcrt. 2005, 122.

Toelichting

Het clementiebureau, dat nu nog onderdeel is van de directie Concentratiecontrole van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, wordt per 1 april 2006 ondergebracht bij de directie Concurrentietoezicht. Hiermee wordt de structuur in lijn gebracht met de situatie in de meeste andere lidstaten van de Europese Unie met een clementieprogramma. Hierdoor wordt een betere aansluiting bij de toezichts- en onderzoekstaken in het kader van artikel 6 Mededingingswet en artikel 81 EG-verdrag gerealiseerd.