Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College voor ZorgverzekeringenStaatscourant 2006, 54 pagina 21Overig

Tweede wijziging Besluit mandaten en volmachten College voor zorgverzekeringen 2006

Het College voor zorgverzekeringen,

Gelet op Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.4 van het Bestuursreglement College voor zorgverzekeringen 2006,

Heeft in zijn vergadering van 2 maart 2006 besloten:

Artikel I

Het Besluit mandaten en volmachten College voor zorgverzekeringen 2006 wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel 15 wordt een nieuw artikel 15a toegevoegd, dat als volgt luidt:

Artikel 15a. Inschrijvingen en bijdragen verdragsverzekerden

De directeur kan een of meer rechtspersonen of natuurlijke personen ondermandaat, ondervolmacht of machtiging verlenen voor de beschikkingen en daarmee samenhangende werkzaamheden, bedoeld in artikel 69 Zorgverzekeringswet, met inbegrip van het beslissen op bezwaar en het aanvangen en voeren van procedures.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.

De voorzitter,
J.S.J. Hillen.
De algemeen directeur,
P.C. Hermans.

Toelichting

In artikel 69 Zorgverzekeringswet is onder meer geregeld dat in het buitenland wonende personen op grond van Europese of andere internationale regelingen recht hebben op zorg of vergoeding van kosten daarvan, zoals voorzien in de wetgeving over de verzekering voor zorg van hun woonland, zich bij het College voor zorgverzekeringen aanmelden. Deze personen zijn een bijdrage aan het college verschuldigd. Het college is verantwoordelijk voor de administratie die uit de meldingsplicht en internationale regels voortvloeit, alsmede met de heffing en inning van de bijdrage, voorzover dat niet uitdrukkelijk anders is geregeld.

Deze wijziging van het Besluit mandaten en volmachten College voor zorgverzekeringen 2006 maakt het mogelijk dat de directeur van het college aan een derde rechtspersoon verder mandaat, volmacht en machtiging verleent voor de uitvoering van de uit artikel 69 Zorgverzekeringswet voortvloeiende werkzaamheden.

Het betreft niet alleen het nemen van beschikkingen over het opleggen van de bijdrage en de inning van de bijdrage, maar ook het in behandeling nemen van bezwaar- en beroepsprocedures. Het nieuwe artikel 15a maakt het ook mogelijk dat de derde rechtspersoon civiele procedures die met de uitvoering van deze werkzaamheden te maken hebben aanhangig maakt en voert.

De voorzitter,

J.S.J. Hillen.

De algemeen directeur,

P.C. Hermans.