Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2006, 49 pagina 10Overig

Toestemming voor ontvangst categorie 1-materiaal en categorie 2-materiaal

Intervet International bv

2 maart 2006

Nr. 501

Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelezen het daartoe strekkende verzoek van 12 januari 2006 van Intervet International bv, Postbus 31, 5830 AA te Boxmeer (hierna te noemen: Intervet);

Gelet op artikel 8 van de Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 oktober 2002, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (PbEG L 273);

Gelet op artikel 9, derde lid van het Destructiebesluit;

Besluit:

Artikel 1

Aan Intervet wordt toestemming verleend voor de ontvangst uit andere lidstaten van de Europese Unie van categorie 1-materiaal en categorie 2-materiaal als bedoeld in artikel 4 en 5 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 oktober 2002, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (hierna: de verordening) dat bestemd is om te worden gebruikt voor diagnose en onderzoek.

Artikel 2

De toestemming wordt verleend onder de volgende voorwaarden.

1. Het materiaal, bedoeld in artikel 1, wordt rechtstreeks verzonden van het oorsprongsbedrijf in het land van herkomst naar de locatie van Intervet aan de Wim de Körverstraat 35 te Boxmeer.

2. Intervet beschikt voor het gebruik, bedoeld in artikel 1, over een toestemming overeenkomstig artikel 13, eerste lid, van het Destructiebesluit.

3. Vervoer van het materiaal, bedoeld in artikel 1, geschiedt overeenkomstig artikel 7 van de verordening.

4. Vervoer vindt plaats in een gesloten nieuwe lekvrije verpakking of een afgedekt lekvrij voertuig, waarop duidelijk is aangegeven, voor categorie 1-materiaal ‘categorie 1-materiaal, uitsluitend geschikt voor verwijdering’ en voor categorie 2-materiaal ‘categorie 2-materiaal, niet voor dierlijke consumptie’.

5. Elk transport gaat vergezeld van een handelsdocument als bedoeld in bijlage II, hoofdstuk X van de verordening. Een model voor dit document is als bijlage bij deze beschikking gevoegd.

6. Elk transport wordt vooraf per facsimile gemeld bij de Voedsel en Waren Autoriteit, Regio Zuid, te Eindhoven via faxnummer 040 2911600.

7. Indien er wijzigingen optreden in de, aan deze beschikking ten grondslag liggende, door Intervet verstrekte gegevens geeft Intervet hiervan onmiddellijk schriftelijk kennis aan de Voedsel en Waren Autoriteit, afdeling Signalering en Ontwikkeling Oost, te Zutphen via faxnummer 0575 588200 onder vermelding van het kenmerk van deze beschikking.

Artikel 3

Deze beschikking geldt onverminderd de overige voorschriften gesteld bij of krachtens de Destructiewet en de geldende Europese regelgeving, in het bijzonder de verordening.

Artikel 4

De Voedsel en Waren Autoriteit is belast met het toezicht op de voorwaarden die aan de toestemming worden gesteld.

Artikel 5

1. De toestemming kan worden ingetrokken indien niet wordt voldaan aan het gestelde in de artikelen 2 en 3.

2. De toestemming vervalt als de toestemming als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt ingetrokken of komt te vervallen.

Artikel 6

Deze beschikking wordt verleend voor de duur van een jaar.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bestaat voor een belanghebbende de mogelijkheid tegen dit besluit een bezwaarschrift in te dienen. Dat bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum van deze beschikking te worden ingediend bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ter attentie van de Dienst Regelingen, Afdeling Recht & Rechtsbescherming, Postbus 20401, 2500 EK te Den Haag.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 maart 2006.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,voor deze:
De directeur-generaal,
R.M. Bergkamp.

Bijlage

stcrt-2006-49-p10-SC74246-1.gifstcrt-2006-49-p10-SC74246-2.gifstcrt-2006-49-p10-SC74246-3.gif