Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2006, 37 pagina 7Overig

Aanpassing Regeling inkomen kinderbijslag 1997

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 februari 2006, Directie SV, nr. SV/V&V/06/8686, houdende aanpassing van de Regeling inkomen kinderbijslag 1997 in verband met wijziging van het vrijgestelde inkomen uit vakantiewerk

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 9, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;

Besluit:

Artikel I

In artikel 3 van de Regeling inkomen kinderbijslag 1997 wordt ‘Netto inkomen tot een totaal bedrag van € 1050,–’ vervangen door: Netto-inkomen tot een totaalbedrag van € 1100,–.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 februari 2006.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.A.L. van Hoof.

Toelichting

Bij de vaststelling van het recht op kinderbijslag voor een kind wordt rekening gehouden met het inkomen uit arbeid van dat kind. Dit inkomen is bepalend voor de mate waarin ouders het kind onderhouden.

Een en ander is geregeld in de op grond van artikel 9, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) getroffen Regeling inkomen kinderbijslag 1997. In artikel 3 van deze regeling is bepaald, dat inkomen uit arbeid, verricht tijdens de zomervakantie, tot een bepaald bedrag niet als inkomen van dat kind in de zin van de AKW moet worden aangemerkt.

Het vrijgestelde bedrag komt overeen met het nettominimumloon voor een alleenstaande van 23 jaar en ouder over de maand januari van het jaar waarin het vakantiewerk wordt verricht. Om het bedrag gemakkelijker hanteerbaar te maken vindt een rekenkundige afronding plaats op een veelvoud van € 50,–.

In 2003 bedroeg de vrijstelling € 1.050,–. Over de jaren 2004 en 2005 heeft geen aanpassing plaatsgevonden vanwege het achterwege laten van de indexering van de bedragen van het nettominimumloon.

Het nettominimumloon voor een alleenstaande van 23 jaar en ouder bedraagt in januari 2006 € 1086,–. Afgerond wordt de vrijstelling voor 2006 derhalve gesteld op € 1100,–.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof