Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Bureau voor de StatistiekStaatscourant 2006, 34 pagina 11Overig

Tarieventabel Handhaving Centraal Bureau voor de Statistiek

Algemeen

Het doel van de bestuursrechtelijke handhaving van de responsverplichting (verder: handhaving) is om de volledigheid van de respons binnen de wettelijke inzendtermijn van verplichte statistieken te verhogen. Dit bevordert de tijdigheid en kwaliteit van de CBS statistieken.

De uitvoering van handhaving gebeurt door een zelfstandig organisatieonderdeel van het CBS (verder: handhavingsorganisatie).

Zowel voor de bestuurlijke boete als de last onder dwangsom geldt dat de hoogte van de boete, respectievelijk de te verbeuren dwangsom, wordt bepaald door een afweging van de aard, ernst en omvang van de overtreding met inachtneming van het wettelijke maximum van de bestuurlijke boete.

De Tarieventabel Handhaving Centraal Bureau voor de Statistiek (verder: tarieventabel) geeft voor deze afweging richtlijnen.

Deze tarieventabel is door de Directeur-Generaal van de Statistiek vastgesteld en geldt vanaf 1-1-2006 voor alle overtredingen van het niet nakomen van de responsverplichting die vanaf deze datum door de handhavingsorganisatie worden geconstateerd.

Last onder dwangsom

De handhavingsorganisatie past in eerste instantie het handhavingsinstrument van de last onder dwangsom toe. Hiermee wordt nadrukkelijk beoogd om de gevraagde gegevens alsnog te verkrijgen.

De duur van de begunstigingstermijn1 bedraagt in alle gevallen 14 kalenderdagen.

De hoogte van de te verbeuren dwangsom is in eerste instantie achtereenvolgens afhankelijk van:

• de omvang2 van de onderneming, vrije beroepsbeoefenaar, instelling of rechtspersoon aan wie de last onder dwangsom is opgelegd;

• de periode3 waarop de gevraagde gegevens betrekking hebben;

•en het responsgedrag4.

In de onderstaande tabellen zijn voor de verschillende categorieën de te verbeuren dwangsommen per dag alsmede de maximaal te verbeuren totale dwangsom weergegeven.

periode

maand5

responsgedrag

incidenteel

regelmatig

structureel

grootteklasse

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

       

0

25

500

30

600

45

900

1

30

600

40

800

55

1.100

2

40

800

50

1.000

65

1.300

3

50

1.000

65

1.300

80

1.600

4

75

1.500

90

1.800

120

2.400

5

115

2.300

150

3.000

230

4.600

6

190

3.800

250

5.000

355

7.100

7

300

6.000

375

7.500

505

10.100

8

500

10.000

575

11.500

700

14.000

9

700

14.000

825

16.500

980

19.600

5 Een 4-wekelijkse periode wordt gelijkgesteld met de periode maand.

periode

kwartaal

responsgedrag

incidenteel

regelmatig

structureel

grootteklasse

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

       

0

30

600

35

700

55

1.100

1

35

700

45

900

65

1.300

2

45

900

55

1.100

75

1.500

3

55

1.100

70

1.450

90

1.800

4

80

1.600

95

1.900

130

2.600

5

120

2.400

155

3.100

240

4.800

6

195

3.900

255

5.100

365

7.300

7

305

6.100

380

7.600

515

10.300

8

505

10.100

580

11.600

710

14.200

9

705

14.100

830

16.600

990

19.800

periode

jaar

responsgedrag

incidenteel

regelmatig

structureel

grootteklasse

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

       

0

35

700

n.v.t.

n.v.t.

65

1.300

1

40

800

n.v.t.

n.v.t.

75

1.500

2

50

1.000

n.v.t.

n.v.t.

85

1.700

3

60

1.200

n.v.t.

n.v.t.

100

2.000

4

85

1.700

n.v.t.

n.v.t.

140

2.800

5

125

2.500

n.v.t.

n.v.t.

250

5.000

6

200

4.000

n.v.t.

n.v.t.

375

7.500

7

310

6.200

n.v.t.

n.v.t.

525

10.500

8

510

10.200

n.v.t.

n.v.t.

720

14.400

9

715

14.300

n.v.t.

n.v.t.

1.000

20.000

Indien een onderneming, vrije beroepsbeoefenaar, instelling of rechtspersoon binnen twaalf maanden voorafgaand aan de datum van de overtreding voor de eerste maal is ingeschreven in het handelsregister wordt de te verbeuren dwangsom verlaagd met 50%.

In uitzonderlijke en bijzondere gevallen kan de te verbeuren dwangsom verhoogd worden tot een bedrag van maximaal € 500.000,-.

Bestuurlijke boete

De handhavingsorganisatie hanteert pas in tweede instantie het handhavingsinstrument van de bestuurlijke boete. De bestuurlijke boete wordt opgelegd als de berichtgever voor een tweede of volgende maal in overtreding is. De bestuurlijke boete bedraagt maximaal € 5.000,-.

De bestuurlijke boete en de last onder dwangsom kunnen ook gezamenlijk worden opgelegd indien blijkt dat de inzet van de instrumenten afzonderlijk niet leidt tot de gewenste gedragsverandering bij de berichtgever.

De hoogte van de bestuurlijke boete is achtereenvolgens afhankelijk van:

• de omvang6 van de onderneming, vrije beroepsbeoefenaar, instelling of rechtspersoon aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd;

• het aantal overtredingen na de eerste overtreding7 (herhaalde overtreding).

In de onderstaande tabel is voor de verschillende categorieën de bestuurlijke boete weergegeven.

grootteklasse

1e herhaalde overtreding

2e en elke volgende herhaalde overtreding

0

250

500

1

500

750

2

750

1.000

3

1.000

1.500

4

1.250

1.750

5

1.500

2.500

6

2.000

3.000

7

2.500

3.500

8

3.000

4.000

9

4.000

5.000

Bij een bestuurlijke boete worden geen kortingen verleend omdat pas sprake is van een bestuurlijke boete indien eerder een last onder dwangsom is opgelegd. De onderneming wordt dan immers geacht bekend te zijn met de wettelijke verplichting.

6 februari 2006.
De directeur-generaal van de Statistiek,
G. van der Veen.

1 De begunstigingstermijn is de termijn waarbinnen de onderneming gelast wordt alsnog de gevraagde gegevens te verstrekken.

2 De omvang wordt vastgesteld aan de hand van het aantal werknemers naar arbeidsjaren (grootteklasse aantal werknemers) of indien het gevraagde gegevens betreft over goederenverkeer tussen EU-lidstaten, aan de hand van totale waarde per jaar aan goederen die is geëxporteerd naar de EU of de totale waarde per jaar aan goederen die is geïmporteerd vanuit de EU. In onderstaande tabel is de grootteklasse-indeling voor beide categorieën weergegeven.

grootteklasse

aantal werknemers in arbeidsjaren

totale waarde in € im- en export

0

0

-

1

> 0 - < 2

0 - 79.999

2

2 - < 5

80.000 - 189.999

3

5 - < 10

190.000 - 449.999

4

10 - < 20

450.000 - 899.999

5

20 - < 50

900.000 - 2.249.999

6

50 - < 100

2.250.000 - 11.999.999

7

100 - < 200

12.000.000 - 44.999.999

8

200 - < 500

45.000.000 en meer

9

500 en meer

-

3 De periode waarop de gegevens betrekking hebben, zijn een maand, een kwartaal en een jaar.

4 Het responsgedrag is het aantal niet nagekomen responsverplichtingen die zijn opgelegd in de periode tussen 1 januari 2005 tot en met de datum waarop de overtreding van het niet nakomen van de responsverplichting door de handhavingsorganisatie is geconstateerd. Er worden per periode de volgende categorieën onderscheiden:

periode

incidenteel

regelmatig

structureel

maand

0 - 1

2 - 4

5 en meer

kwartaal

0

1

2 en meer

jaar

0

n.v.t.

1

6 Zie noot 1.

7 Herhaalde overtreding is het aantal overtredingen na de eerste overtreding waarbij geldt dat de beschikking die ten aanzien van de eerdere overtreding formele rechtskracht dient te hebben op het moment dat de volgende overtreding door de handhavingsorganisatie wordt geconstateerd.