Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2006, 253 pagina 10Centraal Stembureau

Registratie aanduidingen politieke groeperingen

Registratie van aanduidingen van politieke groeperingen t.b.v. de verkiezingen provinciale staten op 7 maart 2007

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten maakt, gelet op artikel G2, 5e lid van de Kieswet, bekend dat op 21 december 2006 is besloten de volgende aanduiding van de genoemde politieke groepering te registreren in het Register voor de verkiezing van de leden van provinciale staten Zuid-Holland en dat als gemachtigde van deze groepering en diens plaatsvervanger de volgende personen zijn aangewezen:

Aanduiding

Gemachtigde

Plaatsvervanger

Lokaal Zuid-Holland

De heer B.G. Euser

De heer E.P.M. de Lange

 

Oranje Nassaulaan 8

Pijnboomweg 19

 

3161 BC Rhoon

2803 KA Gouda

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, 2e lid onder a, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving (uiterlijk 27 december 2006) worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door Bureau Verkiezingen van de Dienst Burgerzaken, Spui 70.

Den Haag, 21 december 2006.
De voorzitter van het centraal stembureau,
W.J. Deetman.