Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2006, 250 pagina 39Besluiten van algemene strekking

Wijziging bedragen Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2006, nr. W&B/URP/2006/95402, tot wijziging van bedragen genoemd in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 met ingang van 1 januari 2007

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 60, eerste en derde lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

Besluit:

Artikel I

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 162.641,00’ telkens vervangen door: € 164.677,00 en ‘€ 38.701,00’ vervangen door: € 39.186,00.

2. In het tweede lid wordt: ‘€ 113.849,00’ vervangen door: € 115.275,00.

B

In artikel 6, tweede lid, wordt ‘19 procent’ vervangen door: 18 procent.

C

In artikel 20, eerste lid, wordt ‘€ 168.995,00’ vervangen door: € 171.111,00.

D

In artikel 22 wordt ‘€ 8.450,00’ vervangen door: € 8.556,00.

E

In artikel 24 wordt ‘€ 31.113,00’ vervangen door: € 31.502,00.

F

In artikel 25 wordt ‘€ 6.712,00’ vervangen door: € 6.796,00.

G

In artikel 26 wordt ‘€ 8.450,00’ vervangen door: € 8.556,00.

H

In artikel 29, eerste lid, wordt ‘€ 2.570,00’ vervangen door: € 2.603,00.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2006.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.A.L. van Hoof.

Toelichting

Gelet op het bepaalde in artikel 60 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) worden de in dit besluit genoemde bedragen herzien met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar, met de procentuele stijging van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

De ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de reeks Consumentenprijsindex, alle huishoudens (afgeleide reeks 2000 = 100) bedraagt 1,25%. De in het Bbz 2004 genoemde bedragen zijn dienovereenkomstig aangepast.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof