Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2006, 247 pagina 18Besluiten van algemene strekking

Mandaatbesluit LNV Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, onderdeel Bureau Diergeneesmiddelen

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 december 2006, nr. TRCJZ/2006/710, houdende verlening van mandaat aan het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Mandaatbesluit LNV Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, onderdeel Bureau Diergeneesmiddelen)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de instemming, bedoeld in artikel 10:4, van de Algemene wet bestuursrecht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 juli 2006;

Besluit:

Artikel 1

De Directeur van het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Hoofd Bureau Diergeneesmiddelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de registratie van diergeneesmiddelen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet, alsmede schorsingen en doorhalingen ingevolge de artikelen 10 en 11 van de Diergeneesmiddelenwet.

Artikel 2

De Directeur van het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Hoofd Bureau Diergeneesmiddelen, en de Senior Registratie Coördinator van het Bureau Diergeneesmiddelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

a. de vergunning voor het bereiden, verpakken etiketteren of afleveren van diergeneesmiddelen, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet;

b. de goedkeuring van een partij, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet;

c. de verklaring, bedoeld in artikel 75 van de Diergeneesmiddelenregeling;

d. het verlenen van toestemming, bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit diervoeders.

Artikel 3

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 en 2, luidt:

‘De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

De Directeur van het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen’

onderscheidenlijk

‘De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

Het Hoofd Bureau Diergeneesmiddelen’

onderscheidenlijk

‘De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

de Senior Registratie Coördinator van het Bureau Diergeneesmiddelen’

Artikel 4

De Wijziging machtiging hoofd Bureau Registratie Diergeneesmiddelen wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2005.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, onderdeel Bureau Diergeneesmiddelen.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het bezwaarschrift wordt gezonden aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, t.a.v. de Dienst Regelingen, afdeling Recht en Rechtsbescherming, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

Den Haag, 12 december 2006.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.P. Veerman.