Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2006, 245 pagina 8Centraal Stembureau

Registratie politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant;

gelet op artikel G2, 5e lid van de Kieswet;

dat op 12 december 2006 is besloten de volgende aanduiding van de genoemde politieke groepering te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Politieke groepering:

Nederlandse Christen Democraten (NCD)

Aanduiding

Nederlandse Christen Democraten (NCD)

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht de natuurlijke of rechtspersoon die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getrof-fen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, 1e lid, onder A van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door het stadskantoor, afdeling Burgerzaken, Wolvenhoek 1.

’s-Hertogenbosch, 12 december 2006.
De plv. voorzitter van het centraal stembureau voornoemd,
J. Poelstra.