Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2006
Nr. 245

Gepubliceerd op 15 december 2006Registratie politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant;

gelet op artikel G2, 5e lid van de Kieswet;

dat op 12 december 2006 is besloten de volgende aanduiding van de genoemde politieke groepering te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Politieke groepering:

Nederlandse Christen Democraten (NCD)

Aanduiding

Nederlandse Christen Democraten (NCD)

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht de natuurlijke of rechtspersoon die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getrof-fen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, 1e lid, onder A van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door het stadskantoor, afdeling Burgerzaken, Wolvenhoek 1.

’s-Hertogenbosch, 12 december 2006.
De plv. voorzitter van het centraal stembureau voornoemd,
J. Poelstra.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl