Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2006, 244 pagina 6Centraal Stembureau

Registraties aanduidingen politieke groeperingen

1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kiesraad) heeft op grond van artikel G 1 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de volgende aanduidingen op verzoek van de desbetreffende politieke groeperingen in te schrijven:

180. Burgers voor Burgers Nederland

181. NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP)

182. Sociaal-Liberale Partij

183. DUURZAAM NEDERLAND

184. Islam Democraten (ID)

185. De Groenen

186. Nieuwe Communistische Partij - NCPN

187. Nieuw Rechts (NR)

188. ONS Nederland

189. Partij voor de Jongeren

2. Voorts heeft het centraal stembureau besloten het verzoek van één politieke groepering, gelet op artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, niet in behandeling te nemen aangezien het verzoek niet voldoet aan de vereisten van artikel G 1, derde lid, van de Kieswet. Het betreft:

- Sociale Volks Partij (S.V.P)

3. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, tweede lid, sub a, van de Kieswet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

’s-Gravenhage, 13 december 2006.
H.R.B.M. Kummeling,
voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.