Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2006, 241 pagina 8Besluiten van algemene strekking

Wijziging Besluit Aangewezen Staten Wft

Besluit van de Minister van Financiën van 4 december 2006, nr. FM 2006-02838 M, Directie Financiële Markten, tot wijziging van het Besluit aangewezen staten Wft

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 2:66, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht en artikel 34 van het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft;

Besluit:

Artikel I

Artikel 2 van het Besluit aangewezen staten Wft wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen c en d worden geletterd d en e.

2. Na onderdeel b wordt een nieuw onderdeel ingevoegd luidende:

c. Jersey;

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën, G. Zalm.

Toelichting

De Wet op het financieel toezicht (Wft) voorziet in een verlicht toezichtregime op onder meer beleggingsinstellingen met zetel in een staat waarin toezicht wordt uitgeoefend dat in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die de Wft beoogt te beschermen. De staten waar een dergelijk adequaat toezicht wordt uitgeoefend op beleggingsinstellingen zijn in het Besluit aangewezen staten Wft aangewezen op grond van artikel 2:66, eerste lid, van de Wft en artikel 34 van het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft.

Op grond van het adequaattoezichtbeleid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) (dat gold voor 1 september 2005) was Jersey een van de aangewezen landen die zonder een vergunning in Nederland deelnemingsrechten uit mocht geven. Dit beleid is gewijzigd door invoering van de vernieuwde Wet toezicht beleggingsinstellingen.1 Jersey was nog niet aangewezen omdat zij te laat medewerking verleende aan een onderzoek van de AFM. Nadat Jersey begin 2006 de gevraagde informatie alsnog verstrekte, is de AFM een uitgebreid onderzoek gestart conform de procedure voor adviesaanvragen inzake aanwijzing van adequaat toezichtlanden op grond van artikel 81, tweede lid, van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005. Dit artikel is ongewijzigd overgenomen in artikel 34 van het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft. Op basis van het onderzoek dat de AFM heeft gedaan, heeft de AFM geadviseerd Jersey aan te wijzen als staat waar adequaat toezicht wordt uitgeoefend.

De Minister van Financiën,

G. Zalm