Wijziging tarief voor afgifte van expedities of uittreksels van de tot het register van de gerechtsdeurwaarder behorende stukken

Regeling van de Minister van Justitie van 22 november 2006, nr. 5450856/06/DIRR, houdende wijziging van het tarief voor afgifte van expedities of uittreksels van de tot het register van de gerechtsdeurwaarder behorende stukken.

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 18, tweede lid van de Gerechtsdeurwaarderswet;

Besluit:

Artikel I

In artikel 1 van de Regeling tarief afgifte expedities en afschriften wordt ‘€ 6,38’ vervangen door: € 6,34.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 november 2006.
De Minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin.

Toelichting

Ingevolge artikel 18, tweede lid van de Gerechtsdeurwaarderswet, is de gerechtsdeurwaarder verplicht in de daar omschreven gevallen tegen betaling van de bij ministeriële regeling vast te stellen kosten expedities of uittreksels af te geven van de tot zijn register behorende stukken. Die kosten zijn door de Minister van Justitie in artikel 1 van de Regeling tarief afgifte expedities en afschriften (29 oktober 2002, nr. 5191527/802, Stcrt. 2002, 226) vastgesteld op € 5,82.

De indexeringsfactor voor het jaar 2007 is op basis van de indexeringsformule van artikel 14, eerste lid, van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders van 4 juli 2001 (Stb. 2001, 325) vastgesteld op –0,663%.

Deze regeling voorziet in de indexering en wijzigt met ingang van 1 januari 2006 het bedrag van € 6,38 in € 6,34.

Naar boven