Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2006, 230 pagina 14Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 november 2006, nr. VGP/PSL 2729325, houdende wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op richtlijn nr. 2006/53/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 7 juni 2006 (PbEU L 154) tot wijziging van richtlijn nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van fenbutatinoxide, fenhexamide, cyazofamide, linuron, triadimefon/triadimenol, pymetrozine en pyraclostrobine, op richtlijn nr. 2006/59/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 juni 2006 (PbEU L 175) tot wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 76/895/EEG, nr. 86/362/EEG, nr. 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor carbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenitrothion, methidathion en oxamyl, op richtlijn 90/642/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (PbEG L 642) en op richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PbEG L 230), alsmede op artikel 1 van het Residubesluit;

Besluit:

Artikel I

De Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

In onderdeel 2 worden in de rubriek ‘v) Bladgroenten en verse kruiden’ in kolom II ‘Sla en dergelijke’ na ‘Andijvie’ ingevoegd:

‘-Bladeren en stengels van koolsoorten’ en ‘-Rucola’.

B

In Bijlage II worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. De specificaties, opgenomen bij de bestrijdingsmiddelen die tevens zijn vermeld in bijlage bij deze regeling, worden vervangen door de in die bijlage opgenomen specificaties.

2. Het bestrijdingsmiddel carvon met bijbehorende gevens komt te vervallen.

3. In de rubriek voetnoten vervalt voetnoot 23).

4. Aan het slot van het onderdeel Motief worden de volgende regels toegevoegd:

30. Aanpassing aan richtlijn 2006/53/EG van 7 juni 2006 (PbEU L 154).

31. Aanpassing aan richtlijn 2006/59/EG van 28 juni 2006 (PbEU L 175).

32. Voorlopige MRL ingevolge artikel 5 ter van richtlijn 90/642/EEG.

33. De maximumgehalten voor pitvruchten, steenvruchten, tafel- en wijndruiven, overig fruit (met uitzondering van olijven), wortel- en knolgewassen, Solanaceae (behalve tomaten), Cucurbitaceae (met eetbare schil), Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil), bloemkoolachtigen, sluitkoolachtigen, bladkoolachtigen, koolrabi, sla, andijvie, overige groenten, kousenbandboon, sojabonen, pinda’s (met dop), katoenzaad, aardappelen, rijst, en overige granen zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige.

34. De maximumgehalten voor eieren zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige.

35. Bonen (met peul) en erwten (met peul) zijn opgenomen in peulgroenten (vers).

36. Het maximumgehaltevoor bewaaraardappelen is verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige.

37. De maximumgehalten voor citrusvruchten, pitvruchten (behalve peren), perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen, Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil) zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige.

38. Tomaten, pepers (paprika’s) en aubergines zijn opgenomen in Solanaceae.

39. Voorlopige toelating. De MRL is vastgesteld door Nederland overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van richtlijn 91/414/EEG waarbij lidstaten voorlopige MRLs kunnen vaststellen.

40. De maximumgehalten voor citrusvruchten, overig fruit, groenten, sojabonen en aardappelen zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige plantaardige producten.

41. De maximugehalten voor pitvruchten, steenvruchten (behalve perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen en pruimen) en tafel- en wijndruiven zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige.

42. De maximumgehalten voor bananen, sla, andijvie en bonen (met peul) zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige plantaardige producten.

43. Boerenkool is opgenomen in bladkoolachtigen.

44. De maximumgehalten voor peterselie en selderijbladeren zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige plantaardige producten.

Artikel II

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 9 december 2006.

2. In afwijking van het eerste lid treedt dit besluit voor artikel I, onder B, onderdeel 1:

a. ten aanzien van de bestrijdingsmiddelen carbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenitrothion en methidathion met ingang 30 december 2006.

b. ten aanzien van het bestrijdingsmiddel pyraclostrobine met ingang 21 april 2007.

c. ten aanzien van het bestrijdingsmiddel oxamyl met ingang van 30 december 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J.F. Hoogervorst.

Bijlage

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Voetnoot

Motief

carbaryl

geen

carbaryl

olijven (tafelolijven)

5

 

31

   

olijven (voor olie-extractie)

5

 

31

   

tomaten

0,5

 

31

   

thee

0,1*

 

31

   

hop

0,1*

 

31

   

vlees

0,05*

1)

31

   

overige

0,05*

 

31, 33, 34

       

cyazofamide

geen

cyazofamide

tafel- en wijndruiven

0,5

  
   

tomaten

0,2

  
   

Cucurbitacea (met eetbare schil)

0,1

 

30

   

Cucurbitacea (met niet-eetbare schil)

0,1

  
   

oliehoudende zaden

0,02*

  
   

thee

0,02*

  
   

hop

0,02*

  
   

granen

0,02*

  
   

overige plantaardige producten

0,01*

  
       

deltamethrin

geen

cis-deltamethrin

appelen

0,2

 

31

   

overige pitvruchten

0,1

  
   

kersen

0,2

 

31

   

overige steenvruchten

0,1

  
   

tafel- en wijndrijven

0,2

 

31

   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,2

 

31

   

bramen

0,5

  
   

frambozen

0,5

  
   

aalbessen (rood, zwart en wit)

0,5

 

31

   

kruisbessen (Cynorrhodom)

0,2

  
   

kiwi’s

0,2

 

31

   

oijven (tafelolijven)

1

 

31

   

olijven (voor olie-extractie)

1

 

31

   

knoflook

0,1

  
   

uien

0,1

  
   

sjalotten

0,1

  
   

bosuien

0,1

  
   

tomaten

0,3

 

31

   

aubergines

0,3

 

31

   

okra

0,3

 

31

   

overige Solanaceae

0,2

  
   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

0,2

 

31

   

Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil)

0,2

 

31

   

bloemkoolachtigen

0,1

  
   

sluitkoolachtigen

0,1

  
   

bladkoolachtigen

0,5

  
   

sla en dergelijke

0,5

  
   

spinazie en dergelijke

0,5

  
   

kruiden

0,5

  
   

peulgroenten (vers)

0,2

 

31, 35

   

artisjokken

0,1

  
   

prei

0,2

  
   

peulvruchten

1

  
   

kool- en raapzaad

0,1

  
   

mosterdzaad

0,1

 

31

   

thee

5

  
   

hop

5

  
   

granen

2

 

31

   

lever en nieren van slachtdieren

0,03*

1)

31

   

pluimveevlees

0,1

1)

31

   

pluimveeproducten

0,1

1)

31

   

overig vlees

0,5

1)

31

   

melk

0,05

 

31

   

overige

0,05*

 

36

       

endosulfan

endosulfan-sulfaat

som van alfa- en bèta-enosulfan

en

endosulfansulfaat, uitgedrukt als endosulfan

noten

0,1*

  
   

peren

0,3

 

31

   

tafel- en wijndruiven

0,5

  
   

tomaten

0,5

  
   

pepers (paprika’s)

1

  
   

sojabonen

0,5

  
   

katoenzaad

5

 

31

   

overige oliehoudende zaden

0,1*

  
   

thee

30

  
   

hop

0,1*

  
   

vlees

0,1

2)

 
   

melk

0,004

3)

 
   

eieren

0,1*

  
   

overige

0,05*

 

37

       

fenbutatin-oxide

geen

fenbutatin-oxide

citrusvruchten

5

  
   

pitvruchten

2

  
   

tafel- en wijndruiven

2

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

1

  
   

bramen

5

 

30

   

frambozen

5

 

30

   

bananen

3

  
   

Solanaceae

1

 

30, 38

   

komkommers

0,5

  
   

courgettes

0,5

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

vlees

0,05*

  
   

melk

0,02*

1)

 
   

overige

0,05*

  
       

fenhexamide

geen

fenhexamide

abrikozen

5

  
   

kersen

5

  
   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

5

  
   

pruimen

1

  
   

tafel- en wijndruiven

5

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

5

  
   

Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)

10

  
   

Ander klein fruit en besvruchten (voorzover niet wild)

5

  
   

kiwi’s

10

  
   

tomaten

1

  
   

pepers (paprika’s)

2

  
   

aubergines

1

  
   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

1

  
   

sla en dergelijke

30

 

30

   

kruiden

30

 

30

   

bonen (met peul)

2

 

39

   

oliehoudende zaden

0,1*

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

overige

0,05*

  
       

fenitrothion

geen

fenitrothion

thee

0,5

  
   

hop

0,02*

 

31

   

granen

0,5

  
   

cacaobonen

0,1

  
   

overige plantaardige producten

0,01*

 

31, 40

       

linuron

geen

linuron

wortelen

0,2

  
   

knolselderij

0,5

  
   

pastinaken

0,2

  
   

wortelpeterselie

0,2

  
   

kruiden

1

 

30

   

bonen (zonder peul)

0,1

  
   

erwten (zonder peul)

0,1

  
   

bleekselderij

0,1

  
   

oliehoudende zaden

0,1*

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

overige

0,05*

 

44

       

methidathion

geen

methidathion

citrusvruchten

2

  
   

noten

0,05*

  
   

perziken, nectarines en soortgelijke vruchten daaronder begrepen

0,05

 

31

   

pruimen

0,2

 

31

   

olijven (tafelolijven)

1

  
   

olijven (voor olie-extractie)

1

  
   

kool- en raapzaad

0,05

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

 

31

   

overige

0,02*

 

41

       

oxamyl

geen

oxamyl

mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten

0,02

 

31

   

tomaten

0,02

 

31

   

pepers (paprika’s)

0,02

 

31

   

aubergines

0,02

 

31

   

komkommers

0,02

 

31

   

augurken

0,02

 

31

   

courgettes

0,03

 

31

   

oliehoudende zaden

0,02*

 

31

   

thee

0,02*

 

31

   

hop

0,02*

 

31

   

overige plantaardige producten

0,01*

 

31, 42

       

pymetrozine

geen

pymetrozine

citrusvruchten

0,3

  
   

abrikozen

0,05

  
   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

0,05

  
   

tomaten

0,5

  
   

pepers (paprika’s)

1

  
   

aubergines

0,5

  
   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

0,5

  
   

Cucubitaceae (met niet-eetbare schil)

0,2

  
   

sluitkool

0,05

  
   

bladkoolachtigen

0,2

 

30, 43

   

sla en dergelijke

2

 

30

   

kruiden

1

  
   

peulgroenten (vers)

1

 

30

   

katoenzaad

0,05

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

15

 

30

   

vlees

0,01*

  
   

melk

0,01*

  
   

eieren

0,01*

  
   

overige

0,02*

  
       

pyraclostrobine

geen

pyraclostrobine

citrusvruchten

1

 

30

   

pistaches

1

 

30

   

pitvruchten

0,3

 

30

   

abrikozen

0,2

 

30

   

kersen

0,2

 

30

   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

0,2

 

30

   

pruimen

0,1

 

30

   

tafeldruiven

1

 

30

   

wijndruiven

2

 

30

   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,5

  
   

mango’s

0,05

 

30

   

papaja’s

0,05

 

30

   

wortelen

0,1

 

30

   

mierikswortel

0,3

 

30

   

pastinaken

0,3

 

30

   

knoflook

0,2

 

30

   

uien

0,2

 

30

   

sjalotten

0,2

 

30

   

tomaten

0,2

 

30

   

pepers (paprika’s)

0,5

 

30

   

aubergines

0,2

 

30

   

bloemkoolachtigen

0,1

 

30

   

spruitjes

0,2

 

30

   

sluitkool

0,2

 

30

   

sla en dergelijke

2

 

30

   

kruiden

2

 

30

   

prei

0,5

 

30

   

peulvruchten

0,3

 

30

   

thee

0,05*

 

30

   

hop

10

 

30

   

tarwe, rogge en triticale

0,1

  
   

gerst

0,2

  
   

overige plantaardige producten

0,02*

  
   

melk

0,01*

  
   

overige dierlijke producten

0,05*

  
       

spinosad

geen

som van

spinosyn A

en

spinosyn B

pitvruchten

0,2

 

32

   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

1

 

32

   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,3

 

32

   

tafel- en wijndruiven

0,2

 

32

   

Solanaceae

1

  
   

overige

0,01*

  
       

triadimefon

triadimenol

som van triadimefon

en

triadimenol

noten

0,2*

  
   

appelen

0,2

  
   

tafel- en wijndruiven

2

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,5

  
   

Ander klein fruit en besvruchten(voor zover niet wild)

1

 

30

   

bananen

0,2

  
   

ananassen

3

 

30

   

uien

0,5

  
   

bosuien

1

  
   

tomaten

0,3

  
   

pepers (paprika’s)

0,5

  
   

artisjokken

1

  
   

oliehoudende zaden

0,2*

  
   

thee

0,2*

  
   

hop

10

  
   

gerst, haver, rogge, tarwe en triticale

0,2

  
   

vlees

0,1*

1)

 
   

overige

0,1*

  

Toelichting

Deze regeling strekt tot uitvoering van richtlijn nr. 2006/53/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 7 juni 2006 (PbEU L 154) tot wijziging van richtlijn nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van fenbutatinoxide, fenhexamide, cyazofamide, linuron, triadimefon/triadimenol, pymetrozine en pyraclostrobine, verder te noemen richtlijn 2006/53/EG, tot uitvoering van richtlijn nr. 2006/59/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 juni 2006 (PbEU L 175) tot wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 76/895/EEG, nr. 86/362/EEG, nr. 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor carbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenitrothion, methidathion en oxamyl, verder te noemen richtlijn 2006/59/EG.

Voor producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten, fruit en granen worden residugehalten vastgesteld op een zodanig niveau als voor een effectieve gewasbescherming nodig is. Hierbij is de hoeveelheid residu zo klein mogelijk en tegelijk toxicologisch aanvaardbaar, mede gelet op de geschatte inname via de voeding. De maximumgehalten aan residuen (MRLs) komen overeen met de bovengrens van de hoeveelheden residu die naar verwachting in producten kunnen worden gevonden wanneer goede landbouwpraktijken in acht zijn genomen.

Richtlijn 2006/53/EG stelt voor de bestrijdingsmiddelen fenbutatinoxide en triadimefon/triadimenol MRLs vast. De MRLs voor de bestrijdingsmiddelen fenhexamide, cyazofamide, linuron, pymetrozine en pyraclostrobine zijn voorlopig vastgesteld, aangegeven overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van richtlijn 91/414/EEG voor een periode van 4 jaar.

Richtlijn 2006/59/EG stelt voor de bestrijdingsmiddelen carbaryl, deltamethrin, methidathion, endosulfan, fenitrothion, methidathion en oxamyl MRLs vast. De MRLs voor deltamethrin zijn tijdelijke MRLs, geldig tot 1 november 2007, in afwachting van de herziening van bijlage III bij richtlijn nr. 91/414/EEG en de nieuwe registratie van deltamethrinformuleringen op het niveau van de lidstaten.

De MRLs voor oxamyl zijn tijdelijk en geldig tot 1 januari 2008, afhankelijk van de indiening van proefgegevens. Na verloop van de hiervoor bedoelde tijdstippen, zal de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen zo nodig worden aangepast.

De voetnoot ten aanzien van triadimefon dient te vervallen omdat in richtlijn nr. 2006/53/EG geen voorwaarde meer wordt gesteld aan de verhouding triadimefon en triadimenol.

Het bestrijdingsmiddel carvon komt te vervallen. Carvon komt van nature in gewassen voor en maximumgehalten hebben geen relatie tot het toegepaste bestrijdingsmiddel.

Alle maatregelen die in bovengenoemde richtlijnen zijn getroffen zijn in overeenstemming met de adviezen van het Permanent Comité voor voedselketen en diergezondheid.

Tevens zijn, ingevolge artikel 5 ter van richtlijn 90/642/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 november 1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (PbEG L 642), op verzoek van Italië voor het bestrijdingsmiddel spinosad tijdelijke MRL’s vastgesteld in bepaalde producten van plantaardige oorsprong. De door Italië verstrekte landbouwkundige gegevens waarop bovengenoemde tijdelijke MRL’s zijn gebaseerd, zijn geëvalueerd en aanvaardbaar bevonden. Als resultaat van uitgevoerde inname-berekeningen op basis van Nederlandse diëetgegevens zijn bovengenoemde tijdelijke MRL’s eveneens uit toxicologisch oogpunt aanvaardbaar bevonden.

De vastgestelde tijdelijke MRL’s zijn ter kennis gebracht van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Voorts is, ingevolge artikel 4, lid 1, onder f van richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, in Nederland voor het bestrijdingsmiddel fenhexamide een voorlopige MRL van 2 mg/kg voor bonen (met peul) vastgesteld. Deze vastgestelde voorlopige MRL is ter kennis gebracht van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Administratieve lasten

Deze regeling leidt niet tot administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

In onderstaande transponeringstabel wordt het verband weergegeven tussen de richtlijnen 2006/53/EG en 2006/59/EG en deze regeling.

Richtlijn

Regeling Residuen van bestrijdingsmiddelen

2006/53/EG

 

artikel 1

Bijlage I

artikel 2

Bijlage II

artikel 3, 4, en 5

geen omzetting vereist

  

2006/59/EG

 

artikel 1

geen omzetting vereist

artikel 2, 3 en 4

Bijlage II

artikel 5, 6 en 7

geen omzetting vereist

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

  • 1

    Stcrt. 1984, 54; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 15 augustus 2006 (Stcrt. 165).